GELİR VERGİSİ

Özelge: Bilgisayar tamir, bakım ve yazılım yükleme faaliyetiyle uğraşan mükellefin basit usulde vergi mükellefi olup olmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-120[46-2017/20-654]-65825   13.11.2017

Konu: Bilgisayar tamir, bakım ve yazılım yükleme faaliyetiyle uğraşan mükellefin basit usulde vergi mükellefi olup olmayacağı hk.

İlgi

:

a) 20/07/2017 tarih ve 123074 evrak numaralı özelge talep formunuz.

b) 16/08/2017 tarih ve 141483 evrak numaralı özelge talep formunuz.

İlgi (a)’ da kayıtlı özelge talep formunda; bilgisayar tamir, bakım hizmeti ve yazılım yükleme faaliyeti dolayısıyla mükellefiyetinizin basit usulde tesis edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

İlgi (b)’ de kayıtlı özelge talep formunuzda ise yapmak istediğiniz işin sadece bilgisayar bakımı ve tamiri olduğu belirtilerek özelge talebinizin bu husus dikkate alınarak değerlendirilmesi istenilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulun hududu gösterilmiş olup söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan maddenin (12) numaralı bendine istinaden yayımlanan 12/01/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahilinde her türlü emtia alım satımı ile uğraşanların 01/01/1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin;

“5/a” bölümünde; “Götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerden emtia imalatı ile uğraşanlar, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Emtia imalatından; her türlü yiyecek, içecek ve giyecek maddeleri, her türlü ev ve büro eşyası, makina, alet ve edevat, kalem, kağıt, defter ve kitap gibi her türlü kırtasiye ve malzemesi, topraktan yapılan ev, büro ve inşaat malzemesinin imalatı ile diğer her türlü emtia imalatı anlaşılacaktır. Ayrıca imalatçılar, imal etmiş oldukları emtiayı toptan veya perakende satmaları halinde de bu kapsama gireceklerdir.” açıklaması yapılmıştır.

“5/h” bölümünde; anılan Bakanlar Kurulu Kararında 6 grup halinde belirtilen işler dışında kalan işleri yapan mükelleflerin, götürü usulde (01/01/1999 tarihinden itibaren basit usulde) vergilendirilmelerine devam edileceği belirtilmiş bu mükelleflerin ise halı, kilim, şapka, elbise, kundura, alet ve edevat, silah, baston, şemsiye, ziraat aletleri, madeni eşya, mobilya, elektrikli ev aletleri bisiklet, gözlük, çakmak, kalem, kasa, müzik aletleri ve benzeri nitelikteki aletlerin veya eşyanın tamir işini yapanlar, değirmenci ve satenciler, örgücüler empirime ve yazma baskıcıları ve boyacıları, sipariş üzerine iş yapan terziler, gömlekçi, ayakkabıcı ve şapkacılar; ağaç cilacıları, doğramacılar, kalıpçılar, kalaycılar, kaynakçılar, nalbantlar, soğuk demirci, tesfiye, torna ve frezeciler, dülgerler ve marangozlar, hallaçlar, bacacılar, su tesisat tamircileri, halı yıkayıcılar, kuru temizleyiciler, ütücüler, berberler, il sınırları içinde her türlü nakliye işini yapanlar, fotoğrafçılar, ayakkabı boyacıları ve çay ocağı işletenler ve benzeri işleri yapanlar olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca;

  • Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı genel ve özel şartların topluca taşınması,

  • Aynı Kanunun 51 inci maddesinde yazılı faaliyetlerde bulunulmaması,

  • Emtia alım-satımı yapılmaması,

  • Sarf malzemelerinin (yedek parca ve sair malzemenin) müşterilerinizce temin edilmesi,

  • yazılım yapılmaması ve mevcut yazılımların bilgisayarlara yüklenmemesi,

kaydıyla, sadece bilgisayar bakım ve tamirciliği faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.