BELEDİYE GELİRLERİ

Özelge: Alışveriş merkezi içinde yer alan görsellerde ilan ve reklam vergisi uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 64597866-175[02/12-2016]-16622     20/09/2016

Konu : Alışveriş merkezi içinde yer alan görsellerde ilan ve reklam vergisi uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin alışveriş merkezi (AVM) yönetimi faaliyeti ile iştigal ettiği, alışveriş merkezinin dış alanlarında gerek tanıtım gerekse reklam amaçlı görseller ve bayraklar bulunduğu, söz konusu görsellerin ana arterler üzerinde olması nedeniyle ilan ve reklam vergisi yönünden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mükellefi olduğunuz, alışveriş merkezinin mevcut bağımsız bölümlerinin kira sözleşmesi ile perakende sektöründe faaliyeti bulunan firmalara mağaza olarak kullandırıldığı ve yönetimlerinin kira sözleşmeleri ile kiracı konumundaki firmalara devredildiği, ortak alanların yönetiminin ise mal sahibi tarafından yapıldığı, mağazaların kendi tanıtımlarını yapmak için tabela kullandıkları ve zaman zaman indirimlerini ve kampanyalarını duyurmak için vitrinlerinde bunları belirten görseller ve yazılar kullandıkları, tadilata giren mağazaların ise dış cephelerini kendi görsel ve yazılarıyla kaplayarak geçici kapamalar yaptıkları, yönetim olarak belirlediğiniz ortak alanlarda AVM içinde yer alan mağaza ve markaların tanıtım amaçlı reklam ve görselleri ile özel günlerdeki etkinliklerin tanıtımı için görseller kullanıldığı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri gereği AVM’nin iç alanında yapılan görsel uygulamalar nedeniyle vergi mükellefiyetinizin olmadığının düşünüldüğü, ancak bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesi tarafından ilan ve reklam vergisi mükellefiyetinizin oluşturulduğu ve verginin re’sen tahakkuk ettirildiği belirtilerek, AVM’nin içindeki ortak alanlardaki görsel ve reklam uygulamalarından dolayı vergi mükellefiyetinizin doğup doğmadığı, yine alışveriş merkezi içinde mağaza tanıtım tabelaları, mağaza vitrinlerindeki indirim ve kampanya duyuruları ile geçici inşaat çalışmaları nedeniyle yapılan görselli kaplamaların ilan ve reklam vergisinin konusunu oluşturup oluşturmadığı, ayrıca ilan ve reklam vergisinin doğması halinde hangi vergi tarifesi ve nispetinin esas alınması gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.”; 13 üncü maddesinde de, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisinin aranılmayacağı ile alanı 1/2 metrekareyi aşan levhaların ise aşan kısmı üzerinden vergiye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun “Tarife ve nispet” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, yapılan ilan ve reklamların mahiyetine göre alınması gereken en az ve en çok vergi tutarların gösterildiği tarifeye yer verilmiştir. İlan ve reklam vergisine ilişkin tarifenin uygulanmasında esas alınacak hususların sayıldığı, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde ise metrakare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrakareye kadar olan kesirlerin yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanların tam metrekareye tamamlanacağı; (d) bendinde de vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan, 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısının alınacağı, 6 ayı geçen sürelerin 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta olarak sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolları, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Anılan Kanunun büyükşehir belediyesinin gelirlerinin belirlendiği 23 üncü maddesinin (e) bendinde ise bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Buna göre, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlardan, binaların içi ve dışı ayırımı yapılmaksızın binalar üzerindeki bütün ilan ve reklamların anlaşılması gerekmektedir. Bu itibarla; söz konusu AVM’nin iç ve dış alanında yer alan her türlü ilan ve reklam (ortak alanda yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın), ilan ve reklam vergisinin konusunu teşkil etmekte; bu ilan ve reklamları kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler de ilan ve reklam vergisinin mükellefi olmaktadır.

Ayrıca; söz konusu ilan ve reklamlara ilişkin verginin, ilan ve reklamın mahiyeti esas alınarak 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen tarife ve esaslara göre hesaplanması gerekmektedir. İşyerinin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ise ilan ve reklam vergisi aranılmayacak olup bu nitelikli ilan ve reklamların birden fazla olması halinde de yalnızca bir tanesinin 1/2 metrekaresinden ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s