MTV

1 OCAK 2018’DEN ÖNCE VE SONRA KAYIT VE TESCİL ETTİRİLEN OTOMOBİLLERİN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)

7061 sayılı Kanunla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rejimi önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişikliğin özü şudur: 01 Ocak 2018 öncesi tescil edilen söz konusu taşıtlar eski mtv sistemine göre vergilendirilecektir.  Dolayısıyla eski model araçlar nispeten daha cazip bir vergileme rejimine tabi olacaktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren tescil edilen araçlar ise yeni rejime tabi olacaktır. Aşağıda iki mtv vergileme rejimi ana hatları ve ilgili listelerle birlikte sunulmuştur.

31.12.2017 ve Öncesinde Kayıt ve Tescil Edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin Vergilendirilmesi

7061 sayılı kanunun 26 ncı maddesiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 8 ile birlikte (Yürürlük:01.01.2018);  31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

1 ocak 2018 öncesi tescilli otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 2018 yılı

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.

1 Ocak 2018’den İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerlerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

1 ocak 2018 den itibaren alınan otomobillerin motorlu taşıt vergi tarifesi 1 sayılı tablo

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.

(7061 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 05.12.2017)(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

7061 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 05.12.2017)Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.