TAHSİLAT 6183

Tecil Faiz Oranları ve Tecil Faiz Hesabı

Yıllar itibariyle tecil faizi oranlarındaki değişim aşağıda sunulmuştur:

tecil faiz oranı değişimleri 2000 2018.PNG


Tecil Faizi

Tecil faizi amme borcunun ertelenmesi nedeniyle hesaplanan ve vadesi geldikçe ödenen bir faizdir.

Tecil faizi oranı yıllık olarak belirlenmektedir. Tecil faizi; basit faiz usulü uygulanarak ve müracaat tarihinden ödeme tarihine (bu tarihler dahil) kadar geçen günler için, ödenecek taksit tutarları üzerinden hesaplanacaktır. Amme borçlusunun, vade tarihinden önce ya da vade tarihinde yaptığı müracaatlar üzerine tecil edilen amme alacaklarına uygulanacak tecil faizinin hesaplanmasında ise, vade gününe faiz alınması söz konusu olamayacağından, vade gününü takip eden tarih esas alınacaktır.

Tecil faizinin hesaplanmasında kullanılacak basit faiz usulü formülü aşağıda gösterilmiştir.

Tecil Faizi Hesaplama Formülü:

Tecil Faizi = Taksit Tutarı X Yıllık Tecil Faizi Oranı X Gün Sayısı/ 36.000

Burada dikkat edilmesi gereken husus, tecil faizinin borcun tamamı üzerinden değil, her taksit için öngörülen tutar üzerinden hesaplanacağıdır. Her taksit için gün sayısının hesaplanmasında yukarıda da belirtildiği gibi, müracaat tarihi esas alınacak ve ödeme günü dahil geçen gün sayısı belirlenecektir.

Tecili Faizi Hesaplama için Örnek: 

Mükellef (A) tarafından 30.4.2007 vadeli Kurumlar Vergisinden olan 10.000,- lira borcunun 26.4.2007 tarihinde 12 ay süreyle ödenmek üzere tecili talep edilmiştir. Mükellefin bu talebi incelenmiş ve Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül 2007 aylarında 5 ayda ve 5 eşit taksitte ödenmek üzere 10.5.2007 tarihinde tecil edilmiştir. Tecil edilen bu borcun mükellef tarafından 30.5.2007, 28.6.2007, 31.7.2007, 27.8.2007 ve 28.9.2007 tarihlerinde ödenmesi uygun görülmüştür.

30.4.2007 vadeli Kurumlar Vergisinden olan 10.000,- lira borç için vadesinden önce 26.4.2007 tarihinde tecil talebinde bulunduğundan tecil faizi vade tarihinden (vade tarihi hariç) itibaren uygulanacaktır.

tecil faizi uygulanacak süre

Taksit tutarı 10.000/5= 2.000,- liradır.

Buna göre;

  1. Taksit için tecil faizi = 2.000 x 24 x 30/ 36.000 = 40,00 lira

  2. Taksit için tecil faizi = 2.000 x 24 x 59 / 36.000 = 78,67 lira

  3. Taksit için tecil faizi = 2.000x 24 x 92 / 36.000 = 122,67 lira

  4. Taksit için tecil faizi = 2.000 x 24 x 119/ 36.000 = 158,67 lira

  5. Taksit için tecil faizi = 2.000 x 24 x 151 / 36.000 = 201,33 lira

olarak hesaplanacaktır.

Bu mükelleften tecil faizleriyle birlikte;

  1. taksit = 2.000,- + 40,- = 2.040,00 lira

  2. taksit = 2.000,- + 78,67 = 2.078,67 lira

  3. taksit = 2.000,- + 122,67 = 2.122,67 lira

  4. taksit = 2.000,- + 158,67 = 2.158,67 lira

  5. taksit = 2.000,- + 201,33 = 2.201,33 lira

TOPLAM 10.000,- lira + 601,34 lira = 10.601,34 lira tahsil edilecektir.

Yıllar İtibariyle Tecil Faizi Oranları

Dönemler Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Düzenleme
25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında 48% 409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında 36% 412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında 72% 416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında 60% 421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında 36% 429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında 30% 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında 24% 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.11.2009 tarihinden itibaren 19% Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği
21.10.2010 tarihinden itibaren 12% Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği
06.09.2018 tarihinden itibaren 22% Seri : C Sıra No : 3 Tahsilat Genel Tebliği
25.10.2019 tarihinden itibaren 19% Seri : C Sıra No : 4 Tahsilat Genel Tebliği

 

 

 

 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.