TAHSİLAT 6183

Vergisini Erken Ödeyene “ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ”: Mevzuatı Mevcut, Uygulaması Namevcut Bir Müessese.

Bazı düzenlemeler büyük bir hevesle yapılır. Aslında tüm toplum kesimleri de böyle bir düzenlemenin yapılmasını ister veya yapılan düzenlemeyi yerinde bulur. Ancak düzenleme yapıldıktan sonra, uygulaması imkansız hale getirilir. Vergisini erken ödeyen için 1996 yılında getirilen “Erken Ödeme İndirimi” düzenlemesi tam da bu duruma örnek.

29.08.1996 tarih ve 4179 sayılı Kanunla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna “Erken Ödeme İndirimi” başlıklı “Ek Madde 1” eklenmiştir.

Erken ödeme indirimi düzenlemesinin ihdas amacı ve gerekçeleri o kadar makul ve tüm toplumca kabul edilebilir cinsten ki; mevzuatımızda yer alan böyle bir düzenlemenin, “Erken İndirim Oranı”nın Bakanlar Kurulu tarafından “SIFIR” (“0”) olarak belirlenmesi suretiyle fiilen yürürlükten kaldırılması anlaşılır gibi değil.

Rahmetli Necmettin ERBAKAN‘ın imzasıyla meclise sunulmuş olan düzenlemeye ilişkin Kanun Tasarısı ile vergi adaletinin tesisi, mükellef haklarının korunması ve amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikali amaçlamıştır.

Çok fazla söze gerek yok. Düzenlemenin getiriliş gerekçesi ile düzenlemeyi aşağıda sunuyoruz.

Kanunun gerekçesi;

“Sürelerinde tahakkuk ettirilmeyen vergilere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesi gereğince gecikme zammı oranında gecikme faizi, tahakkuk ettirilip de vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesi gereğince gecikme zammı alınmaktadır. 

Buna göre, mevcut sistemde geç ödemeleri nedeniyle gecikmenin bedeli olarak borçluya ilave malî yük getirilmiş olmasına rağmen borcunu erken ödeyen borçlunun yararlanacağı bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Getirilen bu düzenleme ile borcunu süresinden önce ödemek isteyen borçlulara belli miktarda indirim sağlanması suretiyle erken ödenen sürede geçen zamanda borçluların ekonomik kayıpları­ nın giderilmesi ve bir an önce amme alacağının Hazineye intikalinin sağlanması amaçlanmıştır.”

Erken Ödemede İndirimi’ni düzenleyen 6183 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi aşağıdaki gibidir:

Erken Ödemede İndirim
Ek Madde 1

Amme alacağının kanuni ödeme süresinden önce ödenmesinde, aşağıda belirtilen indirim ve esaslar uygulanır:

1. Erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık % 4 oranında uygulanır.

2. Kanuni ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme alacaklarına mahsup edilinceye kadar (1) numaralı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde indirim uygulanmaz.

3. İndirim uygulanacak sürelerin hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin yapıldığı gün dikkate alınmaz.

4. Bakanlar Kurulu; numaralı bentte yazılı oranı sıfıra kadar indirmeye % 8’e kadar artırmaya, amme alacaklarının nev’i ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklarını nev’ileri ve dönemleri itibariyle sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

6. Bu Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle komisyonsuz yapılan ödemelerde, bu madde hükmüne göre indirim uygulamasına esas alınacak ödeme tarihi, paranın alacaklı tahsil dairesi hesabına geçtiği gündür.”

Madde hükmünde yer alan indirim oranı 97/9942 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 01.10.1997 tarihinden geçerli olmak üzere % 0 (sıfır) olarak belirlendiğinden, madde fiilen uygulanamamaktadır.

Söz konusu uygulamanın hayata geçmesi sadece bir Bakanlar Kurulu Kararına bakıyor. Kamuoyundan oldukça takdir alacak bir Bakanlar Kurulu Kararına.

İlgi duyanlar için, Tasarı Metni, Gerekçesi ve Karşı Görüşleri de içeren Plan ve Bütçe Komisyon Raporu EKTEDİR.

24.01.2018

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.