MUHASEBE AKADEMİ

122 ve 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI, İŞLEYİŞİ, REESKONT FORMULÜ VE ÖRNEK KAYITLAR

122 nolu Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı, bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Kısa vadeli alacak senetleri için 122 alacak senetleri reeskontu hesabı kullanılırken, uzun vadeli alacak senetleri için ise 222 alacak senetleri reeskontu hesabı kullanılır.

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi :

Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, “65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar” grubundaki “652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı”na gider yazılır. İzleyen dönemde bu hesap “65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar” grubundaki “642. Faiz Gelirleri Hesabı”na aktarılarak kapatılır.

Reeskont İşlemleri Sırasında Uygulanacak İskonto Yöntemi

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont hesaplamasında iç iskonto mu, yoksa dış iskonto yöntemi mi kullanılacağı hususu açıklanmıştır. Buna göre; mükelleflerin hesap dönemi sonu itibariyle senede bağlı borç ve alacaklarının değerleme gününde haiz olacakları kıymetleri F = A – [A x 360 / (360 + m x t)] formulüne uygun olarak iç iskonto yöntemine göre hesaplanacaktır. Bu hesaplamada; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerekmektedir.

Reeskont Tutarının Hesaplanması

Reeskont tutarı iç iskonto yöntemi kullanılarak aşağıdaki reeskont formülüne göre hesaplanacaktır:

Reeskont Tutarı = (Normal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz oranı X Gün sayısı))

Nominal Değer : Senet alacak tutarı.
Faiz Oranı : Senet üzerinde yazılı orandır.

Bu belirtilmemişse değerleme gününde geçerli Merkez Bankası İskonto haddidir. Merkez Bankasınca kısa vadeli avanslara uygulanan faiz oranı esas alınacaktır.

Gün Sayısı : Reeskontun yapılacağı günden senedin vade tarihine kadar geçen gün adedidir.

Örnek Muhasebe Kaydı

ÖRNEK: 100.000 tl nominal bedelli alacak senedi, bilanço günü olan 31.12.2017 tarihinde vadesine kalan gün sayısı 65 gündür. Yıllık faiz oranı %18’dir. Söz konusu senet için iskonto tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Reeskont Tutarı = Senedin Nominal Değeri – Senedin İskonto Edilmiş Değeri

F= 100.000 – ((100.000×360)/(0.18×65)+360)

F= 100.000 – 96.930,5 = 3.069,5

——————— 31.12.2017 ———————

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ           3.069,5

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU           3.069,5

Reeskont ayrılması

———————  /  ———————

690 KAR/ZARAR                 3.069,5

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ         3.069,5

Reeskont faiz giderinin K/Z hesabına aktarılması

———————  /  ———————

Takip eden yıl açılış kaydından sonra yapılacak ilk yevmiye kaydıyla düzenleyici hesap kapatılır.

———————  01.01.2018  ———————

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU    3.069,5 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ     3.069,5

Reeskont hesabının kapatılması

———————  /  ———————

25.01.2018

vergidosyasi.com

1 reply »

  1. matematiğim fane değildir. en azından şu işlemi yapabilirim ama bir türlü doğru sonuç bulamıyorum.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.