sahte fatura

Yargıtay Kararı: Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri Hk.

ÖZET:

5271 sayılı CMK’nın 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup,.. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.03.2010 tarih ve …sayılı iddianamesi ile … Başkanlığı’nın mütalaası, vergi suçu ve tekniği raporlarına uygun olarak sanık hakkında, 2005, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suçlarından kamu davası açıldığı, sahte fatura kullanmak suçundan açılmış bir dava ve yargılama koşulu olan mütalaa bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirine dönüşmeyeceği de gözetilmeden, kararın gerekçe kısmında sahte fatura düzenlemek suçunun sübutu kabul olunmasına karşın kısa ve gerekçeli kararda iddianame dışına çıkılarak sanığın 2005, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura kullandığından bahisle yazılı şekilde hükümler kurulması, …

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi

Esas No:2015/2849
Karar No:2016/613
K. Tarihi:20.1.2016

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : 213 Sayılı Kanuna Aykırılık
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1- Defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunun, varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit ve saklama mecburiyeti bulunan defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili kimselere ibraz edilmemesi ile oluştuğu, ancak dosyada bulunan vergi suçu ve ekindeki inceleme raporunda, sanığın varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit ve saklama mecburiyeti bulunan defter ve belgelerinin bulunduğu konusunda açıklık bulunmadığının anlaşılması karşısında, bu husus araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
2- … ortağı ve müdürü olan sanığın 2005, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediğinin iddia ve kabul edildiği olayda; sanığın suçlamayı kabul etmeyerek şirketin 2005 yılında faaliyetine son verdiğini, 2006 ve 2007 yıllarında faaliyette bulunmadıklarını savunması, dosyada mevcut 19.10.2009 gün … sayılı vergi tekniği raporunda … görevlilerince 08.07.2008 tarihinde … ve …. isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramada sanığın yetkilisi olduğu şirkete ait bir kısmı kullanılmış bir cilt irsaliyeli fatura ile bir çok firmaya ait belgeler ile kaşelerin ele geçtiğinin belirtilmesi ve sahte fatura düzenleme suçunda suçun maddi konusunun fatura olması, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinin 3. fıkrasındaki ”Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanun’un … verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır” şeklindeki düzenlemeye göre de faturaların Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerekmesi ve dosyada sadece 2006 ve 2007 takvim yıllarında düzenlenen faturaların bulunduğunun anlaşılması karşısında, suça konu 2005 takvim yılında düzenlenen faturalardan birkaçının onaylı suretleri getirtilip incelenerek, kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi, … ve … isimli şahıslar hakkında yapılan işlemler ile 213 sayılı Kanuna aykırılık suçundan dava açılıp açılmadığı, açılmışsa akıbeti araştırılıp bu dava ile birleştirilememesi halinde, dava dosyası celp edilip incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren ve sahteliği belirleyen delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturalar üzerinde yazı ve imza incelemesi yapılması ve faturaları kullanan şahıs veya firma yetkilileri dinlenerek faturaları kimden ve hangi ticari ilişkiye dayanarak aldıklarının sorulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
3- Kabule göre de;
a) 5271 sayılı CMK’nın 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup,.. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.03.2010 tarih ve …sayılı iddianamesi ile … Başkanlığı’nın mütalaası, vergi suçu ve tekniği raporlarına uygun olarak sanık hakkında, 2005, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suçlarından kamu davası açıldığı, sahte fatura kullanmak suçundan açılmış bir dava ve yargılama koşulu olan mütalaa bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirine dönüşmeyeceği de gözetilmeden, kararın gerekçe kısmında sahte fatura düzenlemek suçunun sübutu kabul olunmasına karşın kısa ve gerekçeli kararda iddianame dışına çıkılarak sanığın 2005, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura kullandığından bahisle yazılı şekilde hükümler kurulması,
b) Sanığın aynı takvim yılında değişik tarihlerde birden fazla sahte fatura kullandığının kabul edilmesine karşın hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini,
c) Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve…sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih ve … E, …K, sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s