ÖZELGELER

Özelge: Eğitim-Öğretim Desteği Ödemelerinde Fatura Ne Zaman ve Nasıl Düzenlenir?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:11395140-105[229-2015/VUK1-18899]-422284      02.11.2017

Konu : Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan eğitim-öğretim desteğinde fatura düzenlemesi

İlgi : 19/12/2014 tarih ve 15071 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; özel okul işletmeciliği faaliyetinde bulunan kurumunuzda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında eğitim-öğretim desteğinden faydalanan öğrencilerin de eğitim gördüğü, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde “Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin %35’i Kasım,%35’i Şubat ve %30’u da Haziran aylarında okula ödenir.” düzenlemesinin yer aldığı, eğitim desteğine ilişkin faturaların her bir öğrenci için öğrenci bilgilerini de içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı adına düzenlendiğinden bahisle;

  • Eğitim desteğine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına kesilecek faturaların aylık olarak mı yoksa ödeme tarihleri itibarıyla mı düzenlenmesi gerektiği,

– Söz konusu faturaların, ödemelerin yapıldığı Kasım, Şubat ve Haziran aylarında düzenlenmesi durumunda, hizmet verildiği halde fatura düzenlenmeyen Eylül, Ekim, Aralık, Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında KDV’nin eksik beyan edilip edilmediği,

– Söz konusu faturaların her ay olacak şekilde düzenlenmesi durumunda ise, fatura bedelinin KDV dahil 1.000 TL’nin altında olması halinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, KDV tevkifat uygulamasında, Milli Eğitim Bakanlığına düzenlenen faturaların toplu değerlerinin mi yoksa KDV dahil 1.000 TL’nin üzerindeki faturaların mı baz alınacağı

hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

A- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI

Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesika olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, Kanunun;

– 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

– 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1 inci maddesinde, “Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin;

– (3) numaralı fıkrasında, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrencilerın Ağustos ayı içerisinde MEBBİS ve e-Okul üzerinde oluşturulan modül üzerinden müracaat edecekleri, eğitim ve öğretim desteği verilecek asil öğrencilerin, Eylül ayı içerisinde tespit edileceği, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak okullar ve öğrencilerin Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulacağı,

– (5) numaralı fıkrasında, öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama E-Kılavuzunda belirtilen başvuru ve yerleştirme takvimine göre Eylül ayı içerisinde okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerektiği,

– (11) numaralı fıkrasında, da bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin %35’inin Kasım, % 35’inin Şubat ve % 30’unun da Haziran aylarında okula ödeneceği

belirtilmiştir.

Bu bağlamda, hizmet ifalarında faturanın, esas itibariyle, hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, işleme ait faturanın hizmetin tamamlanmasından önce de düzenlenmesine engel bir husus bulunmamaktadır.

Buna göre, gerek mezkûr Yönetmelik düzenlemeleri, gerekse KDV uygulaması dikkate alındığında, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen eğitim ve öğretim desteği tutarları için, her bir ödemenin ilişkin olduğu dönemler (Kasım, Şubat ve Haziran ayları) dikkate alınarak, toplu olarak kurumunuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı adına fatura düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır.

B- 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak, 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin;

– “I/C-2.1.3.2.13 Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı bölümünde; “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”,

– “I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümünde, “… Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.”

düzenlemelerine yer verilmiştir.

Bu itibarla, 5580 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler adına Şirketinize yapılacak destek ödemelerine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına tek fatura düzenlenecek ve fatura içeriği KDV ilgili ayda beyan edilecektir.

Ayrıca Mili Eğitim Bakanlığı adına düzenlenecek faturaya ilişkin KDV tevkifat tutarının tespitinde, öğrencilerin tamamı için yapılan ödemelerin toplam tutarının dikkate alınması gerekmektedir.

C- 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

Damga Vergisi Kanununun;

– 1 nci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu,

– 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği,

– 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, anılan Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetveldeki, genel bütçeli idareler arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı milli eğitim müdürlükleri tarafından eğitim ve öğretim desteği kapsamında özel öğretim kurumlarına yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (l) sayılı tablonun (IV/l-a) fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s