vergi incelemesi

Vergi İnceleme Raporu Diğer Resmi Kurumlara Verilebilir mi?

Bir mükellefe ait inceleme raporu, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce talep edilmiştir. Vergi idaresi, vergi mahremiyeti kapsamında söz konusu inceleme raporunun verilemeyeceği yönünde görüş belirtmiş ve inceleme raporunu vermemiştir. 


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 29/04/1997
SAYI : B.07 .0.GEL.0.28/2803-5- 746/ 16933
KONU: Vergi Denetmeni tarafından mükellef hakkında düzenlenen inceleme raporu örneğinin diğer resmi kurumlarca talep edilmesi halinde, bu kurumlarca verilip verilmeyeceği hk.

…………………VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, İliniz ………………… Vergi Dairesi mükelleflerinden …….. Konut Yapı Kooperatifi hakkında Vergi Denetmeni …….. tarafından düzenlenen 7.10.1996 gün ve 1996/35-42 sayılı vergi inceleme raporunun bir örneğinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi vergi mahremiyeti ile ilgili bulunmaktadır. Söz konusu madde;

1-Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların;

2-Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ile Danıştay’da görevli olanların;

3-Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenlerin;

4-Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler; görevleri dolayısıyle, mükellefın ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamayacakları hükmünü ihtiva etmektedir.

Mükelleflerle ilgili olup vergi dairelerinde gizli kalması gereken hususların yukarıda belirtilen kişiler tarafından ifşa edilmemesi kanun hükmünden doğan bir zorunluluktur.

Bu itibarla, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce istenilen vergi inceleme raporu vergi mahremiyeti kapsamına girdiğinden söz konusu raporun verilmesi Bakanlığımızca uygun bulunmamamıştır.

Öte yandan, adı geçen kooperatifın defter ve belgeleri iade edilmiş ise bu defter ve belgelerin mükelleften temin edilebileceğinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.