YARGI KARARLARI

YARGITAY KARARI: VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇUNA İLİŞKİN SAHTE FATURA ASILLARI VEYA ONAYLI ÖRNEKLERİ DOSYADA YER ALMALIDIR.

T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y  İ L A M I

Esas No : 2016/9071

Karar No : 2018/931

Tebliğname No : 11 – 2014/244552

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : İstanbul …… Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK : ……

SUÇ : 213 sayılı yasaya muhalefet

HÜKÜM : Mahkumiyet

TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

1-Sahte fatura düzenleme suçunda suçun maddi konusunun fatura olması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinin 3. fıkrasındaki ”Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanun’un Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından, hiç düzenlenmemiş sayılır” şeklindeki düzenlemeye göre de faturaların Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerekmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından, suça konu fatura asılları ya da onaylı örneklerinden kanaat oluşturacak sayıda temin edilip dosya arasına konulması ve incelenerek, kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

a)Aynı takvim yılı içinde birden fazla sahte fatura düzenleme eyleminin zincirleme suç oluşturduğu ve sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

b) 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 06/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.