GENEL

Beyana Çağrı Mektubu Nedir? Pişmanlık ve Islah Uygulanmasına Engel Teşkil Eder mi?

BEYANA ÇAĞRI MEKTUBU NEDİR?

Beyana çağrı mektubu Vergi Usul Kanununda yer almaz. Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde düzenlenmiş bir konudur.

Vergi daireleri işlem yönergesine göre, vergi daireleri beyanname vermeyen mükellefleri sistemden tarar ve bir liste çıkartır. Liste, tarh dosyası ile karşılaştırılarak belirtilen vergi türü ve vergilendirme dönemi için beyanname verilmemesini haklı gösterecek bir neden olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda, beyanname vermesi gerektiği halde vermemiş olan, yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için takdir komisyonuna sevk işlemi yapılır.

Yönergeye göre; yıllık gelir vergisi mükellefi olup bildirimde bulunma zorunluluğu olmayan mükelleflerin bilinen adreslerine, takdire sevk işleminden önce adi posta ile “BEYANA ÇAĞRI MEKTUBU” gönderilmesi gerekmektedir.

BEYANA ÇAĞRI MEKTUBU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Beyana çağrı mektubu gönderen vergi dairesinin, bu çağrı sonrası yapacağı işlemler Yönergede aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Beyana çağrı mektubunun postaya veriliş tarihinden itibaren 1 ay beklenir.

Beyana çağrı mektubuna mükellef tarafından verilen yazılı cevapta belirtilen hususların yeterli görülmemesi halinde, durumun araştırılması için Sicil-Yoklama Servisinden yoklama isteminde bulunulur ve alınan sonuca göre aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

a) Yoklama fişinde, mükellefin yükümlülüğünün halen devam ettiği veya dönem içinde kalktığı tespit edilmiş ise beyanname verilmesi gereken dönem için takdire sevk işlemi yapılır.

b) Yoklama fişinde, mükellefin yükümlülüğünün beyanname verilmemiş olan vergilendirme dönemlerinden evvel kalktığı anlaşılırsa, sicil kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır.

c) Yoklama sonucunda, mükellefin adres değişikliği nedeniyle vergi dairesi yetki alanı dışına çıktığı tespit edilmiş ise; yoklama fişinin bir nüshası yazı ekinde tarha yetkili vergi dairesine gönderilerek mükellefin beyanname verip vermediğinin izlenmesi sağlanır.

– Söz konusu beyannamenin başka vergi dairesine verilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, durum ilgili vergi dairesinden sorulur ve alınacak cevaba göre gerekli işlemler yapılır.

– Beyannamenin tarha yetkili vergi dairesine verilmemiş olması halinde takdire sevk işlemi tarha yetkili vergi dairesince yapılır.

BEYANA ÇAĞRI MEKTUBU PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNE GÖRE BEYANNAME VERİLMESİNE ENGEL MİDİR?

Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah müessesesi uyarınca; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez:

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması.

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi.

VUK’un 371 inci maddesinde yer alan şartlara bakıldığında, beyana çağrı mektubunun gönderilmiş olması (olayın takdire sevk edilmemiş veya vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından vergi incelemesine başlanılmamış olması şartıyla) beyannamenin pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre kabul edilmesine engel teşkil etmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Nitekim Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde de aynı yönde görüş yer almaktadır:

“Beyana çağrı mektubunun gönderilmiş olması (olayın takdire sevk edilmemiş veya vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından vergi incelemesine başlanılmamış olması şartıyla) beyannamenin pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre kabul edilmesine engel değildir.”

BEYANA ÇAĞRI MEKTUBU ÖRNEĞİ

Beyana çağrı mektubu mevzuatla şekli ve içeriği belirlenmiş bir evrak değildir. Vergi daireleri tarafından ilgiliye beyanda bulunması yönünde yapılan uyarı mektubu niteliğindedir. Vergisel açıdan doğrudan sonuç doğuran bir işlem değildir. Dava konusu edilemezler.

Fikir vermesi için beyana çağrı mektubu örneğinde bulunması gerekli hususlara ilişkin bir beyana çağrı mektubu örneği tarafımızdan oluşturulmuştur.

Beyana çağrı mektubu örneği:


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

……  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

…  Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

Sayın: …….. Mükellefin Adı-Soyadı

Adresi: Mükellefin bilinen adresi

Vergi dairesi kayıtlarında yapılan araştırma uyarınca, … dönemine ilişkin olarak …… geliri elde ettiğiniz, ancak bu konuda herhangi bir beyanda bulunmadığınız anlaşılmıştır.  Söz konusu gelire ilişkin beyannamenizi vermeniz, beyanname vermenizi gerektirmeyecek bir husus söz konusu ise bunu bildirmeniz gerekmektedir.

Gereğini rica ederiz.

Unvan

İmza

 

İletişim İçin: ….. numaralı telefondan Gelir Uzmanı … ile irtibata geçebilirsiniz.


 

BEYANA ÇAĞRI MEKTUBU ÜZERİNE NE YAPMALIYIM?

Daha önce de belirtiğimiz üzere, beyana çağrı mektubunun standart bir şekli yoktur. İlgili vergi dairesi konunun gereklerine uygun şekildeki ifadelerle mükellefi beyanda bulunmaya davet eder. İdari işlem hüviyeti yoktur. Bu nedenle dava konusu yapılamaz.

Elinize ulaşan beyana çağrı mektubunda irtibat telefonuna yer verilmişse öncelikle telefonla bilgi alınız. Telefon numarası yok veya aldığınız bilgiden tatmin olmadı iseniz vergi dairesine bizzat gidip ilgililerle görüşmenizde fayda var. Tüm bu görüşmeler neticesinde beyanname verme durumunda olunmadığı düşünülüyorsa, bunun nedenlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildiriniz. Varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de dilekçeye ek yapınız.

Vergi dairesindeki bazı çalışanların sözlü olarak “Tamam yapmanız gereken bir şey yok.” türü ifadelerinin ileride ispatı mümkün olmadığı için gerekçenizi kayıt altına aldırmanız önemli. Bunun en etkili ve kolay yolu konuya ilişkin dilekçenizi vergi dairesi evrak kaydından geçirmek ve evrak kayıt numarasını muhafaza etmek. Bu şeklideki bir davranış tarzı ile gereksiz yere takdire sevk ve sonrasındaki tarhiyat işlemlerini baştan engelleyebilirsiniz.

Baktınız beyana çağrı mektubundaki hususlar beyanda bulunmanızı gerektiriyor. Vakit geçirmeden pişmanlıkla beyan imkanını kullanın.

BEYANA ÇAĞRI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

Danıştay Kararı: İstisna Olan Vergiye İlişkin Beyana Çağrı Mektubu İle Mükellefin Beyana Daveti Üzerine Yapılan Tarhiyatta Mükellefin Yanıltılması Söz Konusudur.

 

27.02.2018

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

NOT: Tüm hakları saklıdır. Yazar ve vergidosyasi.com adresindeki aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.