VERGİ USUL

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA KAPSAMINDAN ÇIKTI.

7103 sayılı Torba Yasanın 15 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına dahil olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamından da çıkarılmıştır. 

Maddenin değişiklik işlenmiş hali aşağıdaki gibidir:

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Ek Madde 11
(Ek: 4/12/1985 – 3239/33 md.) (Değişik birinci fıkra: 11/8/1999 – 4444/7 md.)

Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz. (Ek: 3/12/1988 – 3505/10 md.) Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112 nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler.

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usuller Yönetmelikte belirtilir.”

Değişikliğe ilişkin 7103 sayılı Torba Kanunun ilgili maddesinin gerekçesi aşağıdaki gibidir.

“MADDE 15- Madde ile, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmaktadır.”

7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendindeki “ç) 15 inci maddesi yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere yayımı tarihinde,” düzenleme nedeniyle değişiklik 27 Mart 2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep etmiş olanları kapsamamaktadır.

31.03.2018

Hasan AYKIN

 

NOT: 26.10.2021 tarihinde yayımlanan 7338 sayılı Kanunla birlikte 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınmıştır.

2 replies »

  1. 2008 yılında iflas ettim arabalarım haçiz konuldu iflas dilekcesiverdim vergi dairesine borçum oldugundan iflasımı dikate almadılar bir süre sonra özel usulsuzlük adı altında.26 bin tl vergi cezsına çarptılar beni sadeçe beyan name vermedimdiye böyle bir çrzaya mahkum edildim zaten her şeyimi kay betmişşim 20ay kimse arayıp sormamış maliyeden borçum 60bin tl olmuş adalet bumuya kim seye derdimi anlatamıyorum

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.