MEVZUAT

MALİYE BAKANLIĞI UYGULAMA İÇ GENELGESİ 2018/3: İŞE BAŞLAMA, İŞİ BIRAKMA VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER VE YOKLAMA SÜRELERİ HK.

Maliye Bakanlığı Uygulama İç Genelgesi 2018/3
Tarih   : 28.02.2018

Sayı : 29537098-010.06.01[52]-E.26371

Bilindiği üzere, vergi daireleri işlem yönergeleri gereğince; mükelleflerin, işe başlama, işi bırakma ve değişiklik bildirimlerine ilişkin sicil işlemleri yapılacak yoklama sonucuna göre gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımıza intikal eden olaylar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, mükelleflerin; işe başlama, işi bırakma ve değişiklik bildirimleri üzerine gerçekleştirilecek iş ve işlemler için yoklama sonucunun beklenilmesi gerekliliği nedeniyle işlem sürecinin uzadığı, bu durumun mükellef mağduriyetine ve vergi dairelerinde iş yoğunluğuna sebep olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, mükellef mağduriyetini ve zaman kaybını önlemek amacıyla; mükelleflerin yapacakları işe başlama, işi bırakma ve değişiklik bildirimleri üzerine yapılması gereken işlemler ve yoklama süreleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

  1. İşe Başlama Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda Süre

1.1. Gerçek kişilerin ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret sicili müdürlüklerinden işe başlama ile ilgili bilgileri elektronik ortamda alınmayan tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan diğer kişilerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde bildirimde yer alan vergi türü bilgilerinin sisteme girişi yapılarak mükellefiyet durumuna göre vergi türleri itibarıyla, mükellefiyet tesisi işlemi yoklama sonucu beklenilmeksizin aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Bu madde kapsamında mükellefiyet tesisi işlemi gerçekleştirilenlerin işe başlama yoklamaları, mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla talep edilerek en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Ancak, vergi daireleri işlem yönergelerine göre işe başlama bildiriminde ve eklerinde yer alması gereken belge ve bilgilerin kontrolü yapılarak eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde eksiklikler tamamlanmadan bu madde kapsamında yapılacak işlemlere başlanılmayacaktır.

1.2. Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen ve bilgileri Gelir idaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda alınan kurumlar vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tesisi işlemleri 18.10.2016 tarihli ve 2016/5 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile 17.01.2018 tarihli ve 2018/1 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi doğrultusunda yerine getirilecek olup “Tüzel Kişi Kuruluş Bildirimi”nde yer alan bilgilere güre yeni kurulan şirketin kurumlar vergisi, kurum geçici vergi ve katma değer vergisi türü bilgilerinin sisteme girişi yapılacak ve kurumlar vergisi, kurum geçici vergi ve katma değer vergisi türleri itibarıyla mükellefiyet tesisi işlemi yoklama sonucu beklenilmeksizin aynı gün içinde gerçekleştirilecektir.

Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016/5 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesine istinaden mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla talep edilerek en geç 7 gün içinde sonuçlandırılması gereken işe başlama yoklamaları bu Genelgenin yayımı tarihi itibarıyla en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

1.3. Yapılan işe başlama yoklamaları sonucunda; mükellef iş adresinde yoksa (çevre araştırması yapılarak mükellefin yoklama anında adreste olmaması durumu hariç), adreste başkası varsa ya da adresteki iş yeri boş ise veya mükellefiyet tesisini gerektirmeyen bir durum tespit edilmişse mükellefiyet kaydı açılış tarihi itibariyle terkin edilecektir.

Mükellefiyet kaydı terkin edilen mükelleflere ait bilgi ve belgeler saklıya alınmak üzere müdür yardımcısı ve müdürün görüşüne sunulacaktır. Saklıya alınan bu belgeler sorumlu şef tarafından bir klasörde saklanacaktır.

İşe başlama bildirimi alınmış olan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesi kapsamında olduğunun anlaşılması halinde mükellefiyet kaydı söz konusu maddedeki şartlar sağlanmadan açılmayacaktır.

  1. İşi Bırakma Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda Süre

Vergi daireleri işlem yönergeleri gereğince gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan diğer kişilerin işi bırakma bildiriminde bulunması halinde yapılacak terk yoklamaları bu Genelgenin yayımı tarihi itibarıyla en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  1. Diğer Yoklamalarda Süre

Vergi daireleri işlem yönergelerine istinaden 15 gün içinde sonuçlandırılması gereken diğer yoklamalar bu Genelgenin yayımı tarihi itibarıyla en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilen yoklamaların kendi mevzuatlarında belirtilen sürelerde eskiden olduğu gibi yapılmasına devam edilecektir.

Ayrıca, vergi daireleri tarafından gerek duyulması halinde her zaman yoklama işleminin yapılabileceği tabiidir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.