ihbar ikramiyesi

Danıştay Kararı: İhbar İkramiyesinin Ödenmemesine İtiraza İlişkin

DANIŞTAY 3. Dairesinin 13.06.2001 tarih ESAS: 2000/2817 KARAR: 2001/2382 sayılı kararı.

İstemin Özeti :…’nun … Malmüdürlüğü mükellefi …’ın ikrazatçılık yapmak suretiyle vergi kaçak ve kaybına sebebiyet verdiğini ihbar eden davacıya ihbar ikramiyesi ödenmemesine ilişkin olarak tesis edilen işleme karşı açılan davayı; olayda, davacının 11.7.1997 tarihli dilekçesi ile ihbar ettiği … hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre sözü geçen kişi adına vergi salındığı ve cezaların kesildiğinin sabit olduğu, 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ve Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun’un 6.maddesine göre ihbar ikramiyesi verilmesi için, vergi ve ceza tahakkukunun ihbar sonucu yapılan incelemeye dayanması yeterli olduğundan davacıya ihbar ikramiyesi verilmesi gerektiği, buna göre davacının, olayın tarafı olduğu, vergi ziyaına sebebiyet verdiği ve tefecilik suçlamasının sabit olmadığı kabul edilerek ihbar ikramiyesi ödenmemesi yolunda tesis edilen işlemde yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kabul ederek dava konusu işlemi iptal eden … Vergi Mahkemesinin … gün ve … sayılı kararının; vergi kaçakçılığına ilişkin olarak yapılan ihbarın delillere dayanması ve bulunan matrah farkının muhbirin ihbarı ile ilgisinin olması gerektiğinden ihbar ikramiyesi ödenmemesinde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Savcı : …

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Vergi Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun’un 6.maddesinde, bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden 15.000.-liradan yukarı olan kısım için yüzde 10 nispetinde ikramiye verileceği, bu nispete göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati surette tahakkukunda ve üçte ikisinin verginin tahsili akabinde verileceği, muhbirleri mevcut olup da tahakkuk muamelesi henüz intaç edilmemiş olan bu kabil mektupların muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine göre ikramiye verileceği, bilumum malmemurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesinde vazifedar olanlara ikramiye verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının … isimli şahsın ikrazatçılık yapmak suretiyle vergi kaçak ve kaybına sebebiyet verdiğini ihbar etmesi üzerine adı geçen şahıs hakkında 1994, 1995, 1996 ve 1997 yıllarına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporlarında, …’ın ikrazatçılık yaptığına ilişkin yasal bir delil tespit edilemediğinden ticari kazanç yönünden işlem yapıldığı, ancak ihbarı yapan davacının olayın tarafı olması ve ikrazatçılık suçlamasının da sabit olmaması nedeniyle davacı hakkında düzenlenen 25.6.1998 tarihli rapora dayanılarak yukarıda adı geçen kanun uyarınca ihbar ikramiyesi ödenmemesi yolunda tesis edilen işleme karşı açılan davanın kabul edilerek işlemin iptal edildiği anlaşılmakta ise de, 1905 sayılı Kanun’un 6.maddesi uyarınca vergi kayıp ve kaçağını haber verene ihbar ikramiyesi ödenebilmesi için ihbar edilen kişi hakkında yapılan inceleme sonucu vergi tahakkuk ettirilmiş olması şartı arandığından, davacının ihbar ettiği … adına yapılmış bir tahakkuk olup olmadığı hususu araştırılarak sonucuna göre Mahkemece yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile … Vergi Mahkemesinin … gün ve … sayılı kararının bozulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun 13.maddesinin ( j ) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 13.6.2001 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Temyiz konusu mahkeme kararında davacının ihbar ettiği … hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre bu kişi adına vergi salındığı ve ceza kesildiği belirtildiği gibi mahkeme kararı da yapılacak ikramiye ödemesinin 1905 sayılı kanunun 6. maddesindeki koşullar aranmak suretiyle yerine getirilmesi gerektiği anlamındadır.

Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.