MESLEK MENSUPLARI

Özelge: Mali Müşavirlik Hizmetinin Limited Şirket Olarak Verilmesinde Vergileme ve Belge Düzeni Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1325-6   01/02/2011

Konu : Serbest meslek faaliyetinde bulunan Limited Şirketin hangi belgeyi düzenleyeceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 3568 sayılı yasa kapsamında mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile kurulan şirketinizin fatura mı serbest meslek makbuzu mu düzenlenmesi gerektiği ile serbest meslek hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde de tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerin hangilerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı bentler halinde sayılmış olup maddede, tam mükellef kurumlara yapılan serbest meslek ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Buna göre, mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile kurulmuş olan şirketiniz kurumlar vergisi mükellefi olduğundan ve elde ettiğiniz kazanç kurum kazancı olarak beyan edileceğinden, şirketinize mali müşavirlik ve denetim hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 (393 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01/01/2010’dan itibaren 680.-TL) liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.”

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 236 ncı maddesinde ise; “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek,müşteride bu makbuzu isteme ve almak mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, serbest meslek makbuzu serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin (4) numaralı bendi uyarınca her türlü ticaret şirketleri birinci sınıf tüccar sayılmaktadır.

Bu durumda, birinci sınıf tüccar sayılan şirketinizin, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde fatura düzenlemesi gerekmekte olup e-fatura uygulamasından yararlanmak istemeniz halinde ise 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen işlemleri yerine getirmeniz icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.