VERGİ USUL

Özelge: Halı ve kilim yıkama faaliyetinde sevk irsaliyesi düzenlenir mi?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : 11395140-105[VUK-1-20585]-270695   16.03.2018

Konu : Halı ve kilim yıkama faaliyetinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.

İlgi

:

… tarih ve …. evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; halı ve kilim yıkama faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, müşterilerinize ait halıların iş yerinize kendi araçlarınızla veya müşteriye ait araçlarla getirildiği, yıkanan halı ve kilimlerin yine kendi araçlarınızla veya müşterinize ait araçlarla ücretsiz olarak evlere teslim edildiğinden bahisle, söz konusu işlemler dolayısıyla sevk irsaliyesi düzenleme mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesinin ve taşıtta bulundurulmasının şart olduğu hükme bağlanmış olup, hangi hallerde sevk irsaliyesi düzenleneceğine ilişkin açıklamalar 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Bu bağlamda, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belge olup, esas itibariyle ticari bir mal hareketinin söz konusu olmadığı durumlarda sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Buna göre, müşterilerinize ait halıların temizlenmesi amacıyla iş yerinize kendi araçlarınızla veya müşteriye ait araçlarla getirilmesi ve temizlendikten sonra müşterilerin adreslerine kendi araçlarınızla veya müşteriye ait araçlarla tesliminde, ticari bir mal hareketinden söz edilemeyeceğinden, sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.