VERGİ USUL

Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirket tarafından etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:11395140-105[VUK-1-20553]-406796   25.04.2018

Konu : Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirket tarafından etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan “Posta Hizmetleri Yetki Belgesi” kapsamında kuryecilik faaliyetinde bulunduğunuz, müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetler arasında taşıma ve elleçleme faaliyetinin de bulunduğu, bu kapsamda müşterilerinizin internet veya telefon ile satılmış olan ürünlerinin müşteriye düzenlenen fatura ile birlikte alıcı adresine ulaştırıldığı, mobil dağıtım ve toplama elemanlarınızın farklı şehirlerdeki müşterilerden dağıtıma esas ürünleri teslim aldıkları, bu esnada mobil elemanlarınızda taşıma irsaliyesi bulunmadığından müşteriden alınan ürünlerin şirket merkezine götürülmesi esnasında taşıma irsaliyesinin düzenlenmesi gerektiği, dolayısıyla mobil elemanların önce şirkete gidip taşıma irsaliyesi almaları sonra da müşteri adresine gidip ürünleri alması gerektiği; bu nedenle iş akışınızın aksadığı belirtilerek elektronik ortamda etiketli taşıma irsaliyesi düzenleyerek taşıma irsaliyesinin müşteride ya da mobil eleman aracılığıyla yazdırılıp yazdırılamayacağı, etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde; “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)”,

– 240 ıncı maddesinin (A) fıkrasında; “Taşıma irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için 209 uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.”

hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra;

– 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (C) bölümünde, irsaliyelerin mürekkeple, makina ile veya kopya kurşun kalem ile doldurularak en az bir asıl bir örnek olarak düzenlenmesi, birden fazla örnek düzenlendiği takdirde, her birine kaçıncı örnek olduğunun işaret edilmesinin gerektiği,

– 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (B) bölümünde, sevk irsaliyesinin en az üç nüsha olarak düzenleneceği, iki nüshasının mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta bulundurulacağı,

– 345 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (F) bölümünde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, farklı adreslerde bulunan birden çok alıcıya eşya taşınması sırasında tek bir “Taşıma İrsaliyesi” düzenlenmesinin ve irsaliyenin “alıcı adresi” bölümüne de “ekli listedeki muhtelif müşteriler” ibaresinin yazılmasının uygun görüldüğü

belirtilmiştir.

Ayrıca, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenme zorunluluğu bulunan belgelerin basım ve dağıtım işlemlerine ilişkin şekil, şart, usul ve esaslar ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

– Taşıma irsaliyesinin bir nüshasının eşyayı taşıttırana bir nüshasının eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilmesi, bir nüshasının da taşımayı yapan nezdinde saklanması suretiyle en az üç nüsha düzenlenmesi,

– Sevk irsaliyesinin ise en az üç nüsha olarak düzenlenmesi ve iki nüshasının malı taşıyan araçta bulundurulması

zorunlu olup, bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenerek, mobil elemanlarınız tarafından taşınan emtiaların (paketlerin) üzerine yapıştırılarak kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, taşıma irsaliyesi ve sevk irsaliyesinin diğer örneklerinin her birine kaçıncı örnek olduğunun yazılması, asıl ve nüshalarının seri ve sıra numaralarının aynı olması şartlarıyla üçten fazla nüsha halinde düzenlenmesi durumunda dördüncü nüshanın kutu üzerine yapıştırılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.