Danıştay Kararları

DANIŞTAY KARARI: VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNDEKİ TEBLİGAT GİDERİ İÇİN AYRI DAVA AÇILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ HAKKINDA

Danıştay 9. Dairesinin 24.05.2018 tarih ve .. sayılı Resmi Gazete yayımlanan E:2016/17876 ve K:2017/7223 sayılı Kamu Yararına Bozma kararında vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan tebligat gideri için ayrı dava açılmasına gerek olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.

 

Vergi mahkemesince verilen; ilan ve reklam vergisi ile damga vergisinin ve hesaplanan gecikme zammının davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ihbarnameye eklenen 7,00 TL tebligat gider hakkında ayrı dava açılması gerekirken, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunmayan işlemlere karşı tek dilekçeyle dava açılmasında hukuka uyarlık bulunmadığından dilekçenin reddi kararı Danıştay 9. Daire tarafından hukuka uygun bulunmamıştır.

Danıştay aşağıdaki gerekçe ile vergi mahkemesinin kararına hukuka uygun bulmamıştır:

“İlan ve reklam vergisi ve damga vergisi ile gecikme zammına karşı açılan davada hem esas hem de usul yönünden yapılacak olan değerlendirme ile ulaşılacak sonuç ayrı dava açılması istenilen, aynı ihbarnamede yer alan hakkında ayrı bir inceleme ve değerlendirme yapılmasına gerek bulunmayan tebligat gideri açısından da geçerli olacaktır. 

Bu durumda, tebligat gideri için açılacak davada katlanılacak yargılama giderinin dava konusu tutardan yüksek olması ihtimali veya olgusu, kişilerin en baştan haklarını aramaları konusunda isteksiz davranmalarına sebebiyet verebilecek ve bu bakımdan caydırıcı olabilecektir. Aksi bir düşünce davacının mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldıracak ve hak arama hürriyetinin özüne dokunacağından, mahkemece verilen dilekçe ret kararı ile davacının adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmaktadır.” 

DANIŞTAY 9. DAİRENİN KARARININ TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ: 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.