DİĞER VERGİLER

Özel İletişim Vergisi ve Yıllar İtibariyle Tahsil Edilen ÖİV Tutarları

Özel İletişim Vergisi, Marmara Depremi sonrası ihdas edilen bir vergidir. Yasal dayanağı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu md. 39’dur. Maddeye göre Özel iletişim vergisinin konusu, mükellefi ve oranlarına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir. Aşağıda aynı zamanda yıllar itibariyle tahsil edilen özel iletişim vergisi tutarlarına ilişkin bilgilerine de yer verilmiştir.


Özel iletişim vergisi
Madde 39- (Değişik: 16/7/2004-5228/38 md.)
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik  haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5,
Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.


Yıllar İtibariyle Özel İletişim Vergisi Tahsilat (Brüt) Rakamlarına ilişkin istatistikler aşağıda sunulmuştur:

Tablo: Özel İletişim Vergisi Tahsilat (Brüt) Rakamları 1999-2017

Yıllar Tutar (1.000 TL) 
1999 5
2000 420.073
2001 598.053
2002 852.250
2003 1.048.050
2004 1.900.095
2005 3.043.578
2006 3.593.234
2007 4.222.061
2008 4.565.689
2009 4.274.732
2010 4.127.672
2011 4.420.621
2012 4.477.310
2013 4.567.282
2014 4.658.132
2015 4.744.942
2016 4.990.373
2017 3.865.892
TOPLAM 60.370.044

1999 yılından 2017 sonuna kadar 60.3 milyar TL tutarında Özel İletişim Vergisi tahsil edilmiştir.

vergidosyasi.com

10.06.2018

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.