ihbar ikramiyesi

Muhbir İkramiyesi Veraset ve İntikal Vergisine Tabi midir?

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI :B.07.1.GİB.0.02.60/6004-2378

KONU :  25.05.2009 / ………..

……………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(……………….. Grup Müdürlüğü)

İlgi: ……………. tarih ve ……………….. sayılı yazınız.

Başkanlığınıza bağlı …………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısının incelenmesinden, 1905 sayılı Kanun hükmü uyarınca muhbire ödenecek ihbar ikramiyesi ile ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verileceği yer vergi dairesinin bildirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin (a) bendinde, veraset ve intikal vergisinin, veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle meydana gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının, hükmü şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesince tarh olunacağı hükme bağlanmıştır.

1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise beyannameler veraset yoluyla meydana gelen intikallerde ölen kimsenin diğer suretle vukuu bulan intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının, hükmü şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verileceği açıklanmıştır.

Bu hükümlere göre, ivazsız intikallerde tarha yetkili vergi dairesi bağışta bulunan kişinin ikametgâhının, hükmü şahıslarda ve diğer teşekküllerde ise merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi olmaktadır.

Öte yandan, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun “Teşkilat” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar karşısında, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 6/a maddesi uyarınca, muhbirlere ödenen ihbar ikramiyesi veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerektiğinden, söz konusu ikramiyelerin iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde kendilerine ödenen ihbar ikramiyelerini bir beyanname ile Başkanlığımızın bulunduğu …………… İli Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

Ancak, muhbir ikramiyesi ödenen mükelleflere kolaylık sağlanması bakımından, mükelleflerin veraset ve intikal vergisi beyannamesini yukarıda belirtilen vergi dairesine elden verebilecekleri gibi tarha yetkili vergi dairesine gönderilmek üzere ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesine vermeleri de mümkün olup söz konusu beyannamelerde varsa hata ve eksikliklerin bu vergi dairelerince tamamlattırılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.