KATMA DEĞER VERGİSİ

Bavul Ticaretinde KDV İstisnası ve Uygulaması

Bavul Ticaretinde KDV İstisnası

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar literatürde bavul ticareti olarak isimlendirilmektedir. “Bavul ticareti” şeklindeki isimlendirme özellikle Rusya, Ukrayna gibi ülke vatandaşlarının Türkiye’ye gelip bavullar dolusu malı ülkelerine götürmelerinden mülhemdir.

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulmuştur. İstisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aşağıda ilgili Tebliği hükümlerine göre bavul ticaretinde KDV için istisna uygulaması, iade ve benzeri hususlara yer verilecektir.

İstisna İzin Belgesi

Bağlı olduğu vergi dairesinden “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak
Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna İzin Belgesi) alan mükellefler, bu tür satışlarını KDV hesaplamadan yapar.

İstisna izin belgesi almak isteyenlerin;

  • Gerçek usulde KDV mükellefi olması,
  • Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olması,

gerekir. Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere, aşağıda örneği verilen istisna izin belgesi verilir. Haklarında yazılan olumsuz rapor nedeniyle istisna izin belgesi iptal edilenler, KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından genel esaslara dönmeleri halinde tekrar istisna izin belgesi alabilirler.

İstisna İzin Belgesi Örneği: 

bavul ticareti Türkiyede ikamet etmeyenlere ihracat istisnası kapsamında yapılan satışlar için kdv istisna izin belgesi

 

Bavul Ticaretinde KDV İstisnasının Şartları

İstisna izin belgesine sahip mükellefler, aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde KDV
hesaplamadan işlem yapar:

a) Teslim, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılara yapılmalıdır.

b) Satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için bu
kapsamda işlem yapılamaz.

Bu kapsamdaki satışlarda, şekil ve muhtevası Gelir İdaresi Başkanlığı ile  Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen aşağıda örneği yer alan “Özel Fatura” kullanılır.

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere İhracat İstisnası Kapsamında Yapılan Satışlara (Bavul Ticareti) Ait ÖZEL FATURA Örneği:

bavul ticareti Türkiyede ikamet etmeyenlere ihracat istisnası kapsamında yapılan satışlara ait özel fatura örneği.PNG

Özel fatura beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası alıcıya verilir. İki, üç ve dördüncü nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılır. Beşinci nüsha ise satıcıda kalır.

Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması ve bu malların gümrük bölgesinden çıktığını gösteren bu gümrük kapılarında onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekir.

Özel faturanın gümrükte satıcılar tarafından onaylatılması mümkün olduğu gibi, alıcılar
tarafından veya kargo ile yapılan ihracatta taşıyıcı firma tarafından onaylatılması da mümkündür. Dolayısıyla Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar nedeniyle ihraç edilen malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır. İstisna izin belgesine sahip satıcıların, Türkiye’de ikamet etmeyenlere 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesi kapsamında vergi tahsil ederek satış yapmaları da mümkündür.

Bavul Ticaretinde Uygulanan KDV İstisnasının Beyanı

Bu kapsamda yapılan satışlar, onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilir. Söz konusu beyannameye onaylı özel faturanın bir nüshası veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste eklenir.

Beyan, ilgili dönem beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 322 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

“Yüklenilen KDV” sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak belirlenen KDV tutarı yazılır. İade talep edilmemesi halinde “Yüklenilen KDV” alanına “0” yazılır.

Bavul Ticaretinden Kaynaklı İşlemlerde KDV İadesi

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

  • Standart iade talep dilekçesi
  • Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste
  • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
  • Yüklenilen KDV listesi
  • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Mahsuben İade

Mükelleflerin Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden İade

Mükelleflerin Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

vergidosyasi.com

01.08.2018

 


Kaynaklar:

3065 sayılı KDV Kanunu

KDV Genel Uygulama Tebliği

 

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve sitedeki aktif linkine yer verilmek suretiyle, yazının toplamının %10’unu geçmeyecek şekilde alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi davranışlar için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, TCK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hukuki süreç başlatılır. 

1 reply »

  1. Merhaba, Ben Bulgaristan’da deterjan ve temizlik ürünleri üzerine bir dükkan açmayı planlıyorum. Ürünleri kendi kapalı kasa aracımla Türkiye’den almayı planlıyorum. İki haftada veya ayda bir Türkiye’ye gelip malzemeleri yükleyip götürmek istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Yardımcı olursanız çok senirim. Saygılarımla.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.