AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28663

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında; malvarlığının dondurulması kararlarının alınması, icrası, kaldırılması, dondurulan malvarlığının yönetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

c) BMGK : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini,

ç) Denetim elemanı:11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen denetim elemanlarını,

d) Fon: Her ne surette elde edilmiş olursa olsun para veya değeri para ile temsil edilebilen banka kredisi, banka ve seyahat çeki, havale, menkul kıymet, hisse senedi, teminat, tahvil, bono, poliçe, kredi mektubu ve benzeri kıymetler ile taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi, her türlü mal, hak, alacak ve bunlar üzerinde bir mülkiyet hakkını veya menfaati tevsik ve temsil eden elektronik veya dijital ortamdakiler de dâhil olmak üzere her türlü belgeyi,

e) Kanun: 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karşılıklılık ilkesi: Bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye’den talepte bulunan yabancı devletin, 1373 (2001) sayılı BMGK Kararında devletler için yerine getirilmesi öngörülen gerekleri karşılayan hukuki düzenlemelere sahip olması ve bu düzenlemelere uygun hareket ediyor olmasını,

g) Kuruluş veya organizasyon: Tüzel kişiliği olan veya olmayan tüm kişi veya mal toplulukları, platformlar, bunların üst ve alt birimleri, şube veya temsilcilikleri ile merkezleri yurt dışında bulunanların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

ğ) Komisyon: Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunu,

h) Maliye uzmanı: Başkanlıkta istihdam edilen maliye uzmanlarını,

ı) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve her türlü gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hâsıl olan menfaat ve değeri,

i) Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen kaldırılması veya Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılmasına izin verilen işlemler çerçevesinde kısıtlanmasını,

j) Teminat: Bir yabancı devlet hükümetinin talebine istinaden Türkiye’deki malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonların ortaya çıkabilecek zararlarının, talepte bulunan devlet tarafından tazmin edileceğine dair taahhüdü,

k) Terörist: Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan fiilleri gerçekleştiren veya gerçekleştirmeye teşebbüs eden kişiyi,

l) Terör örgütü: Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan fiilleri gerçekleştiren veya gerçekleştirmeye teşebbüs eden örgütü,

m) Terörizmin finansmanı suçu: Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütüne fon sağlanmasını veya toplanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Malvarlığının Dondurulması

BMGK kararları

MADDE 4 – (1) BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) sayılı kararları ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, Bakanlar Kurulunca gecikmeksizin malvarlığının dondurulması kararı alınması için Başkanlık tarafından ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.

(2) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınan kişi, kuruluş veya organizasyonların BMGK listesinden çıkarılması halinde, Bakanlar Kurulunca söz konusu dondurma kararının kaldırılması için keyfiyet Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, Başkanlık tarafından ivedilikle Başbakanlığa bildirilir.

(3) Bakanlar Kurulunun malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin kararları, Resmî Gazete’de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanır. Yayımlanan kararlar BMGK’ya bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilir.

(4) BMGK kararlarının listeleme gerekçesinin haksız olduğu gibi iddiasıyla listeden çıkmaya ilişkin başvurular, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılır. Yapılan başvurular Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Yabancı devletlerce yapılan talepler

MADDE 5 – (1) Bir yabancı devlet hükûmeti tarafından yapılacak; bir kişi, kuruluş veya organizasyona ait malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler, gerekçeleriyle birlikte Başkanlığa yapılır. Taleplerin Adalet Bakanlığına veya Dışişleri Bakanlığına ya da diğer bir kuruma yapılması halinde, bu talepler kurumlarca ivedilikle Başkanlığa intikal ettirilir. Dışişleri Bakanlığı haricindeki kurumlara yapılan talepler, Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

(2) Gelen talepler hakkında Başkanlık derhal Komisyon üyelerini bilgilendirir. Başkanlık, Komisyon üyelerinin görevli olduğu kurumlar ile kolluk birimlerinden ya da gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da talebe ilişkin bilgi isteyebilir. Bu kurum ve kuruluşlar, talebe ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini kendilerinden istenilen sürede Başkanlığa intikal ettirirler.

(3) Taleplerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen bilgi, belge ile talebin gerekçelerine ilişkin değerlendirmeler ve Başkanlıkça yapılan mali araştırma sonuçları, ivedilikle bir araştırma raporuna bağlanarak Komisyona sunulur.

(4) Komisyonca; araştırma raporu ile karşılıklılık ilkesi ve talebin yerine getirilmesi için ilgili devletten teminat talep edilmesine gerek olup olmadığı hususları dikkate alınarak yapılan değerlendirme bir tutanağa bağlanır. Başkanlıkça hazırlanan araştırma raporu ile tutanak, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başkanlıkça ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.

(5) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, talepte bulunan devlete bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Bu bildirimde;

a) Kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde talep eden devlet tarafından soruşturma başlatılmadığı takdirde Kararın kaldırılabileceği,

b) Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı takdirde içeriği, safahatı ve sonucu hakkında ivedilikle bilgi verilmesi gerektiği,

c) Talebe ilişkin ilave bilgi ve bulgulara ulaşılması halinde bunların da ivedilikle intikal ettirilmesi,

hususları yer alır.

(6) Talebin Bakanlar Kurulunca reddedilmesi halinde keyfiyet, başkaca bir işleme gerek olmaksızın talepte bulunan devlete bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilir.

(7) Malvarlığının dondurulması kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı hususu; beşinci fıkra kapsamında intikal eden bilgiler üzerine derhal veya her yılın sonunda resen ya da malvarlığı dondurulan kişinin itirazı üzerine Komisyonca değerlendirilerek bir tutanağa bağlanır. Tutanak, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başkanlıkça ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.

Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri

MADDE 6 – (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebepler bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların yurtdışında bulunan malvarlığının dondurulması için yapılacak taleplere ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini Başkanlığa gönderir.

(2) Başkanlık, yurtdışında bulunan malvarlığının dondurulması için yapılacak taleplere ilişkin kendisine intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmelere dayanarak veya re’sen yaptığı mali araştırma sonuçlarını bir araştırma raporuna bağlayarak Komisyona sunar.

(3) Komisyon, Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususundaki makul sebeplerin varlığı halinde kişi, kuruluş veya organizasyonların yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verebilir. Komisyonca alınan karar bir tutanağa bağlanır.

(4) Komisyonun yabancı ülkelerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunulmasına ilişkin önerisi, hazırlanan araştırma raporu ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.

(5) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı üzerine hazırlanan talep yazısı Başkanlıkça ilgili devlete bildirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletilir. Bakanlar Kurulunun talebi uygun bulmaması halinde keyfiyet, Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına ve birinci fıkra uyarınca talepte bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

Türkiye’de bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında intikal eden taleplere ilişkin olarak Komisyon; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususundaki makul sebeplerin varlığı halinde kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir. Komisyonca alınan karar bir tutanağa bağlanır. Suç duyurusuna ilişkin karar tutanağı ve araştırma raporu, Başkanlık tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan suç duyurusuna bağlı olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame ile kovuşturma sonucu verilen hüküm ve 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesi delaletiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesi uyarınca verilen elkoyma kararının bir örneği 5549 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilir.

Başkanlıkça yapılacak araştırma ve düzenlenecek rapor

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 5 ilâ 7 nci maddeleri uyarınca Başkanlıkça yapılacak mali araştırma; Başkanlığın kendi veri tabanı ya da doğrudan erişim sağladığı veri tabanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden elde edilen bilgi ve belgeler esas alınarak ilgili kişilerin malvarlığının tespitine yönelik çalışmaları kapsar. Bu araştırma, Maliye Uzmanı veya yardımcıları tarafından yapılır.

(2) Komisyona sunulacak araştırma raporu, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Başkanlığa intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmeler ile Başkanlıkça yapılan mali araştırmalar esas alınarak, malvarlıklarının tespiti ile Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde düzenlenen fon sağlanması veya toplanması yasaklanan fiillerin ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair makul sebeplerin ortaya çıkarılmasına yönelik değerlendirmeleri kapsar.

(3) Başkanlık, Yönetmeliğin 5 ilâ 7 nci maddeleri kapsamında yürüttüğü mali araştırma esnasında, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları isteyebilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen usul, şekil ve sürede gecikmeksizin Başkanlığa iletilir.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak araştırma ve incelemelerde elde edilen kişisel veriler başka amaçla kullanılamaz ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonun oluşumu

MADDE 9 – (1) Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşur. Başkanın yokluğunda Maliye Bakanı tarafından görevlendirilen vekili Komisyona başkanlık eder.

(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı olmaksızın Komisyona çağrılabilir.

(3) Komisyon üyeleri ve ikinci fıkra uyarınca çağırılan temsilciler, toplantı öncesinde Başkanlık tarafından bilgilendirilerek, toplanma ve çağrılma amaçlarına uygun olarak gerekli hazırlığı yaparlar.

(4) Komisyon üyeleri, malvarlığının dondurulmasıyla ilgili olarak 5 inci maddenin ikinci fıkrası ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen hususların, kendi kurum ve kuruluşlarında uygulanmasının takibinden ve Başkanlığa intikalinden yetkili ve sorumludurlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Görev ve yetkiler

MADDE 10 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlar Kuruluna ileteceği görüş ve öneriler kapsamında;

1) Yabancı devletlerce yapılan malvarlığının dondurulması talepleri,

2) Yabancı devletlerce yapılan talep üzerine Bakanlar Kurulunca alınan malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı,

3) Yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talepleri,

4) Bakanlar Kurulunca alınan yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması,

kararların kaldırılıp kaldırılmayacağı,

konusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak görüş ve önerilerini Bakanlar Kuruluna sunmak,

b) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri kapsamında, Türkiye’de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle gerektiğinde suç duyurusunda bulunulmasına karar vermek.

Komisyonun çalışma esasları toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 11 – (1) Komisyon, Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri kapsamında gereken hallerde Başkan tarafından toplantıya çağrılır. Başkan, toplantıları düzenlemek ve çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon, Başkan ve üyelerin veya bunların yokluğunda yetkili makam tarafından usulüne uygun olarak görevlendirilen vekillerinin tamamının katılımıyla toplanır. Başkan ve üyeler görevde iken yerlerine başkalarını görevlendiremezler.

(3) Komisyonca değerlendirilen hususlar tutanağa bağlanır.

(4) Komisyon, üyelerin en az beşinin oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar.

(5) Bu madde uyarınca Komisyon tarafından yürütülen çalışmalar gizlilik esaslarına göre yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malvarlığının Dondurulması Kararlarının İcrasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kararın içeriği, tebliği ve ilanı

MADDE 12 – (1) Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri uyarınca alınan malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulunca alınan kararlar, Başbakanlık tarafından gereği için Başkanlığa gönderilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu kararlar yayımı tarihinde, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi, kuruluş veya organizasyona tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca ilgili karar, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlardan Türkiye’de bulunanların resmi kayıtlardaki mevcut adreslerinden birine de bilgi mahiyetinde gönderilir.

(2) Malvarlığının dondurulması kararında; kararın kimin hakkında verildiği, sebepleri, kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolları ile başvuru süresi yer alır.

(3) Malvarlığının dondurulması kararında;

a) Karara konu kişi, kuruluş veya organizasyonun ayırt edici kimlik bilgilerine (T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası veya bunlara karşılık gelen diğer bilgiler),

b) Kararın verilmesine dayanak teşkil eden sebeplere ilişkin açıklayıcı bilgilere,

c) Yabancı devletlerin talebine istinaden malvarlığının dondurulmasına karar verilmesi halinde talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde kararın kaldırılabileceği hususuna,

yer verilir.

Malvarlığının dondurulması kararı ve karara aykırı davranışın hukuki sonuçları

MADDE 13 – (1) Malvarlığının dondurulması kararı ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur.

(2) Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, karara aykırı olarak yapılan malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik her türlü işlem hükümsüzdür. Bu tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun iyi niyetin korunmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası

MADDE 14 – (1) Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden Başkanlık sorumludur. Malvarlığının dondurulması kararı, Başkanlığın talebi üzerine aşağıda belirtilen usule uygun olarak gecikmeksizin yerine getirilir. Bu kapsamda Başkanlık malvarlığının dondurulması kararlarını;

a) Taşınmazların dondurulmasını sağlamak üzere, tapu kütüğüne şerh verilmesi talebiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne,

b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere bunların kayıtlı bulunduğu sicillere şerh verilmesi talebiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne,

c) Her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere ilgili banka veya diğer malî kurumlara,

ç) Şirketteki ortaklık paylarının dondurulmasını sağlamak üzere, ilgili şirket yönetimi ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,

d) Gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal bildirir. Söz konusu kararlar bildirimin alınması ile birlikte derhal uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar; nezdinde malvarlığı kaydı bulunup bulunmadığını, bulunuyor ise gerekli işlemleri yaparak dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar haricinde; hakkında karar verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin malvarlığı kaydı tutan ya da nezdinde malvarlığı bulunan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, malvarlığının dondurulması kararının öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin malvarlığının dondurulması için gerekli işlemleri yaparak keyfiyeti yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.

(4) Malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık tarafından, birinci ve üçüncü fıkra uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya kuruluşlara ivedilikle bildirilir.

(5) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlar Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlanır. Kararların kaldırılması halinde bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar söz konusu listelerden çıkarılır.

(6) Bakanlar Kurulunca alınan malvarlıklarının dondurulması kararlarının uygulanması sırasında isim benzerliği, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebeplerle ortaya çıkabilecek hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesine ilişkin itirazlar, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılır. Başkanlık tarafından itirazların uygun bulunması halinde, bu maddede anılan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ivedilikle bildirilmesi suretiyle hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesi sağlanır.

(7) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, hak, alacak ve borçları ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri; bunlardan alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirir.

(8) Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki işlemler hariç olmak üzere, malvarlığının ortadan kaldırılmasını, tüketilmesini, dönüştürülmesini, transferini, devir ve temlik edilmesini veya sair tasarruflara yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

(9) Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabidir.

(10) Bu maddenin uygulanması amacıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara Başkanlıkça bildirim yapılmasını ve bunlardan geri bildirim alınmasını sağlayacak güvenli elektronik sistemler kurulabilir. Bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Dondurulan malvarlığının yönetimi

MADDE 15 – (1) Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere, bu malvarlığı maddedeki esaslar çerçevesinde Başkanlığın izniyle yönetilir.

(2) Malvarlığı dondurulan kişiler, Başkanlıkça izin verilecek işlemler ile izne tabi olmadan yapılabilecek işlemler dışında bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar.

(3) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere Başkanlıkça aşağıda belirtilen işlemlere izin verilebilir.

a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisi.

b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

d) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

f) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi.

(4) Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her türlü zorunlu ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar zorunlu ödemelerini maddedeki usuller çerçevesinde sadece banka hesapları üzerinden öderler. Ancak gerek görmesi hâlinde Başkanlık zorunlu ödemeleri de izne tabi tutabilir.

(5) Dondurulan malvarlığına ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir. Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir.

(6) Başkanlıkça;

a) Gerçek kişilere verilecek izinlerde; hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilenlerin kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin asgari geçimlerini sağlamak üzere Başkanlıkça re’sen belirlenecek tutarda yıllık izin belgesi düzenlenir.

b) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi için verilecek izinlerde; üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç), bentlerindeki tasarruf yetkisinin kullanılabilmesi için harcama tutarı ve dönemlerini içeren izin belgesi düzenlenebilir. Ancak üçüncü fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerindeki tasarruf yetkisinin kullanılabilmesi için ilgili işlemlerin ifasında o işleme mahsus izin belgesi düzenlenir.

c) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılmasına izin verilmesi halinde; kiralık kasa, malvarlığı dondurulan kişi ile banka görevlisi ve Başkanlıkça görevlendirilen kişinin nezaretinde açılır. Muhteviyatı tutanakla tespit edilir. Kiralık kasa içerisindeki malvarlığından Başkanlık izni çerçevesinde kişiye verilecek olan kısım alınarak kalan kısım kasada muhafaza edilir. Kasa muhteviyatı ile alınan kısma ilişkin tespitler bir tutanağa bağlanarak taraflarca imzalanır ve Başkanlığa intikal ettirilir.

(7) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, izin kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler ile Başkanlıkça istenen mali tablo, bilgi ve belgeleri belirlenen şekil, kapsam ve sürelerde Başkanlığa bildirir.

(8) Başkanlık, Kanunun 5 inci maddesi kapsamında, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlara izin verirken; BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararları ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarında düzenlenen izin ve bildirim prosedürlerini de gözetir. Bu kapsamda yapılacak bildirim ve başvurular BMGK’ya iletilmek üzere Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

(9) Bu madde kapsamında düzenlenen izin belgeleri Başkanlıkça ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşlarına da bildirilir. Bu bildirim, güvenli elektronik sistemler üzerinden yapılabilir.

(10) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine Başkanlıkça izin verilmesi hâlinde;

a) Sözleşme metninin bir örneği,

b) Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,

Hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde izin verilenler tarafından Başkanlığa verilir.

(11) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere ait bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin merkezi veya şubesi Türkiye’de bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına hesap açtırılır.

(12) Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilenlere borcu olduğunu bildiren gerçek ve tüzel kişiler, vadesi geldiğinde bu hesaba ödeme yaparlar. Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar da borçlarını bu madde uyarınca izin verildiği kapsamda banka hesapları üzerinden öderler.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 16 – (1) Başkanlığın Kanun kapsamında görev ve yetkileri şunlardır:

a) BMGK’nın kararları ile listelenen ve listeden çıkarılan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgileri Bakanlar Kurulu’na sunmak.

b) BMGK kararlarına istinaden Bakanlar Kurulunca alınan kararları ve bu kararlara karşı yapılan başvuruları BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirmek.

c) Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerinin uygulanması kapsamında malvarlığının dondurulması ile ilgili gerekli mali araştırmayı yapmak ve araştırma sonuçlarını Komisyona sunmak.

ç) Mali araştırma kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi talebinde bulunmak.

d) Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerinin uygulanması kapsamında malvarlığının dondurulmasına ilişkin alınacak karar ve yapılacak talepler hakkında Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi, belge ve değerlendirmeleri talep etmek.

e) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak itirazları uygun görmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere bildirmek suretiyle hatalı dondurma işleminin düzeltilmesini sağlamak,

f) Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hataların düzeltilmesini sağlamak.

g) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına dondurma işlemini gerçekleştirmeleri için bildirimde bulunmak.

ğ) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonları Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlamak ve kararların kaldırılması halinde bunları listelerden çıkartmak.

h) Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin olarak, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen işlemlerin yapılmasına izin vermek.

ı) Malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına ilişkin kararları, dondurma kararını yerine getiren ilgili kişi, kurum veya kuruluşa bildirmek.

i) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının dondurma kararına uygun hareket edip etmediğini ve dondurulan malvarlığının yönetiminin Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, bu hususta denetim rehberleri düzenlemek.

j) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının malvarlığının dondurulması kararlarını etkin ve eksiksiz bir şekilde uygulamalarını teminen, rehberler ve uygulama kılavuzları yayınlamak, eğitim, çalıştay, panel ve seminerler düzenlemek.

k) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olan ancak Türkiye’de bir bankada hesabı bulunmayan kişi, kuruluş veya organizasyonlara yapılacak her türlü ödemeler için, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada hesap açtırmak.

l) Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

Muhafaza ve ibraz

MADDE 17 – (1) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar ile malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi bildiriminde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler; bu Yönetmeliğin 14 üncü ve15 inci maddeleri kapsamındaki işlemlere ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetimin kapsamı

MADDE 18 – (1) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların dondurma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgililerince Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Başkanlıkça denetlenir. Başkanlık denetim görevini, denetim elemanları ve maliye uzmanları vasıtasıyla yerine getirir.

(2) Başkanlıkça yapılacak denetim;

a) Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonların Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,

b) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Başkanlığa yapılan bildirimlerin denetlenmesini,

ç) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,

kapsar.

(3) Bu denetimler ihbar ve şikâyet üzerine veya re’sen yapılabilir.

(4) Başkanlık denetimlerin kapsam ve süresi ile denetim konusunda diğer usul ve esasları belirlemeye ve bu kapsamda denetim rehberleri hazırlamaya yetkilidir.

(5) Denetlenen kişi, kurum ve kuruluşlar, denetim esnasında denetim elemanlarına ve maliye uzmanlarına uygun çalışma ortamı sağlamak da dâhil gerekli her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

(6) Denetim sırasında gerek görülmesi halinde Başkanlığın talebi üzerine mülki idare amirleri, kolluk görevlileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları imkânları dâhilinde her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdür.

Denetim için görevlendirme yapılması

MADDE 19 – (1) Başkanın görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile denetimi yapmak üzere denetim elemanları görevlendirilir. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. Bu kapsamda talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır.

(2) Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilen denetim elemanları ve maliye uzmanları, Başkan tarafından görevlendirilir. Geçici görevli denetim elemanları için ilave onay prosedürü aranmaz.

(3) Denetim ile görevlendirilenler, göreve ilişkin Başkanlık yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde göreve başlayarak göreve başlama tarihini bu süre içinde Başkanlığa bildirirler.

(4) Denetim ile görevlendirilenler, Başkanlıkça, yürütmekte oldukları denetimlerde bağlantı kurularak kendilerine intikal ettirilen konuları, ayrı bir görevlendirme onayı aranmaksızın ilk görevlendirme onayı kapsamında sonuçlandırır.

(5) Başkanlık, gerekli gördüğü durumlarda maliye uzmanı ve denetim elemanlarından oluşan bir ekip kurabilir. Başkanlık, denetimle görevlendirilenlerden birini koordinasyonu sağlamak amacıyla görevlendirebilir. Başkanlıkça görevlendirilen koordinatör, ekip çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve zamanında sonuçlandırılması ile ortak rapor düzenlenmesi konularında yetkili ve sorumludur.

(6) Denetim görevi, hazırladıkları raporun Başkanlıkça işleme konulmasına karar verildiği tarihte sona erer. Bu durum, denetim elemanının bağlı olduğu birime bildirilir.

(7) Denetimle görevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, (7.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenen denetim süresince Başkanlık onayı ile aylık ek ücret ödenir.

Denetim raporları ve raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) Yapılan denetimlerde tespit edilen bulgular bir denetim raporuna bağlanarak Başkanlığa sunulur.

(2) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına uygunluk ve hukuki ya da maddi hata bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirilir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilir.

(3) Kanunun 15 inci maddesine ilişkin tespitleri içeren denetim raporları Başkanlıkça yetkili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Denetim raporlarının Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde izlenmesi ve davaların takibi ile diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılır.

Bildirim

MADDE 21 – (1) Denetimle görevlendirilenler tarafından denetim sırasında terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine ilişkin herhangi bir hususun tespit edilmesi veya böyle bir durumun varlığından şüphe edilmesi halinde konu yazılı olarak derhal Başkanlığa bildirilir.

Ceza hükümleri

MADDE 22 – (1) Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümlere göre idari para cezasına karar vermeye Başkanlık yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Davalara katılma talebi

MADDE 23 – (1) Kanunda düzenlenen suçlardan açılan kamu davalarına Başkanlık katılma talebinde bulunabilir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 24 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 5549 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Mevcut kararların uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesinde de uygulanır.

Mevcut BMGK Listelerinin Uygulanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) sayılı kararlarıyla Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla listelenmiş ve haklarında Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmamış kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, Bakanlar Kurulunca malvarlığının dondurulması kararı alınması için Başkanlık tarafından Başbakanlığa gönderilir. Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete’de yayımlanan kararı gecikmeksizin uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Maliye, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.

Bir Cevap Yazın