BSMV

Özelge: TARSİM ve DASK tarafından sigorta şirketlerine ödenen komisyonların BSMV’den istisna olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.02-6802/29-153   18/11/2011

Konu:

TARSİM ve DASK tarafından sigorta şirketlerine ödenen komisyonların BSMV’den istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, poliçesi şirketiniz tarafından düzenlenerek prim ve riskinin tamamı havuzlara devredilen zorunlu deprem sigortası ve tarım sigortası ile ilgili olarak Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından şirketinize ödenen komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” denilmekte ve mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisini banka, banker ve sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca, 6802 sayılı Kanunun istisnaları belirleyen 29 uncu maddesinin (j) bendinde, mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısiyle alınan prim, komisyon vesair paralar ile (k) bendinde, biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleriyle tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan paraların BSMV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile Hazine Müsteşarlığı bünyesinde sigorta yapmak ve kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kurulmuş olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin vergiden muafiyet başlıklı 5 inci maddesinde kurum gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağı hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 4 üncü maddesinde, bu Kanun kapsamındaki risklerin teminat altına alınması, standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, aktüerya çalışmaları, tazminat ödemelerinin yapılması, reasürans teminatının sağlanması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve izlenmesi ile diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Tarım Sigortaları Havuzunun kurulduğu, Havuzun kapsama alınan riskler için sigorta, reasürans ve retrosesyon yapmaya yetkili olduğu, sigorta şirketlerinin bu Kanun kapsamında tarım sigortaları alanında elde ettikleri primin tamamını Havuza devretmekle yükümlü olduğu, sigorta şirketlerine Havuza devrettikleri primler için Havuz tarafından tahsil edilen kısmı üzerinden komisyon ödeneceği, aynı Kanunun 7 nci maddesinde Havuzun gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu ve 14 üncü maddesinde ise sigorta şirketlerinin tarım üreticileri ile tarım sigortaları sözleşmelerini kendi adlarına akdettiği belirtilmektedir.

Buna göre,

– 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca DASK ın gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğundan şirketiniz tarafından DASK adına düzenlenen poliçeler üzerinden tahsil edilerek bu kuruma aktarılan primler BSMV ye tabi değildir. DASK poliçelerinde sigorta şirketlerince esas itibariyle primlerin toplanması ve aktarılması şeklinde bir aracılık hizmeti verilmekte ve bunun karşılığında komisyon alınmakta olup, söz konusu muafiyet hükmü bu hizmet karşılığında alınan komisyonları kapsamamaktadır. Ayrıca, gerek 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve gerekse 6802 sayılı Kanunda bu komisyonların vergiden istisna edileceğine dair bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu nedenle, şirketiniz tarafından zorunlu deprem sigortası poliçeleri dolayısıyla alınan komisyon bedelleri üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.

– 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (k) bendi uyarınca, biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleri için bu mahsullerin biçilmesinden veya toplanmasından önceki dönemlere ilişkin riskleri teminat altına almak üzere düzenlenen zirai sigorta poliçeleri dolayısıyla sigorta şirketleri tarafından lehe alınan paralar BSMV den istisnadır. Bu kapsama giren zirai sigorta poliçelerinde Havuza devredilen primler nedeniyle sigorta şirketlerine ödenen komisyonlar BSMV ye tabi değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s