GELİR VERGİSİ

Özelge: Okul Aile Birliklerine Yapılan Bağış İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Özet:

Aşağıdaki özelgede, okul aile birliklerine yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkin vergi idaresinin açıklamaları yer almaktadır.

Vergi idaresi; okul aile birlikleri Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, … Okul Aile Birliğine yapmış olduğunuz nakdi bağışın beyan edilen gelirinizden indirimi mümkün bulunmadığı yönünde görüş vermiştir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-7-27    25/01/2011

Konu: Okul aile birliklerine yapılan bağışın indirim konusu olup olamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; okul aile birliğine yapmış olduğunuz nakdi bağışın kira gelirinizden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların tamamının; fıkranın (5) numaralı bendin ise genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitindegelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamında yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılması gerekirken, aynı maddenin (5) numaralı bendi kapsamında yapılan bağış ve yardımların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için; bu bağış ve yardımların genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur…” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Kanuna istinaden yayımlanan 31.05.2005 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğine göre birlik, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddi katkı sağlamak üzere kurulur.

Bu düzenlemeler uyarınca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan birlik herhangi bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Diğer bir deyişle okul aile birlikleri kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında değerlendirilemez.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; okul aile birlikleri Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, … Okul Aile Birliğine yapmış olduğunuz nakdi bağışın beyan edilen gelirinizden indirimi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Kaynak: GİB

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s