Damga Vergisi

Özelge: Bedeli Belli Olmayan Sözleşmede Damga Vergisi Uygulaması Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.02[2015/765]-383437 28.09.2018

Konu : Bedeli belli olmayan sözleşme

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan “… Protokol”de, protokol konusu yapılacak işin miktarı ile sözleşme süresi belli olmadığından hesaplanabilir bir bedele ulaşılamadığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı ile hakediş ödemeleri üzerinden sözleşmeye ait damga vergisinin hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6 ncı maddesinde, bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği; 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükelleflerin, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün

A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/5 fıkrasında, fesihnamelerin (belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil); ” IVMakbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, mezkur Kanunun 14 üncü maddesinde “Kağıtların Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiş olup, bu tutar 57 Seri No.lu Damga vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2014 yılı için 1.545.852,40 TL olarak belirlenmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan protokolün incelenmesinden,

– Protokolün amacının, kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumlulukları ile söz konusu görevin ifasında, hizmet bedeli de dahil olmak üzere uygulanacak usul ve esasları düzenlemek olduğu; 3 üncü maddesinde protokolün kapsamının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerini, üniversiteleri ve sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler kapsamında görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdarelerini ve bunların kurdukları kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarını, hissesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan şirketler ve özel kanunlarla kurulan diğer kuruluşlar ile şirketinizin talebi üzerine Bakanlığın onayladığı diğer kuruluşların ticari olmayan ve kar amacı taşımayan kamu hizmetlerinin e- Devlet Kapısı üzerinden sunulması için verilecek hizmetleri kapsadığı;

– “Mali Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde, şirketiniz tarafından gerçekleştirilen e- Devlet Kapısı Hizmetlerine ilişkin olarak detayları belirlenen üç ödeme kalemi halindeki bedellerin Bakanlık tarafından 10 uncu maddede belirlenen kabul ve ödeme usullerine göre şirketinize fatura mukabilinde ödeneceği; “Hizmet Entegrasyon Bedelleri” başlıklı fıkrasında, gerek önceden e-Devlet Kapısına bağlanmış, gerekse de yeni bağlanacak olan kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet Kapısına entegre edilerek sunuma hazır hale getirilmiş ve devreye alınmış her bir yeni e-Devlet hizmeti için (mobil uygulamaları hariç) bir defaya mahsus olmak üzere ücret ödeneceği; aynı fıkranın (a) bendinde, her bir kamu kurum ve kuruluşunun e-Devlet hizmetleri için …TL; (b) bendinde, her bir belediye e-Devlet hizmetleri için …TL; (d) bendinde, Kamu uygulamaları merkezine entegre edilecek her bir e-Devlet hizmeti için bir defaya mahsus …TL; (e) bendinde, her bir e-Ödeme Hizmeti için bir defaya mahsus toplam …TL; “Mobil Hizmet Entegrasyon Bedeli” fıkrasında, her bir e-Devlet hizmeti mobil uygulaması entegrasyonu için bir defaya mahsus olmak üzere …TL alınacağı;

– “Protokolün Bütünlüğü” başlıklı 18 inci maddesinde, işbu Protokolün, imza tarihi itibariyle protokolün amaç ve kapsam ile ilgili maddesinde yer alan konuda taraflar arasındaki tek, kesin ve yegane mutakabatı teşkil etmekte olduğu ve söz konusu hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak taraflar arasındaki daha önceki her türlü (yazılı, şifahi veya zımni) mutakabat, anlaşma ve taahhüdün yerine geçtiği ve bunları yürürlükten kaldıracağı;

– “Protokolün Süresi” başlıklı 21 inci maddesinde, işbu Protokolün, Bakanlık’ın ve Türksat’ın e-Devlet Kapısı ile ilgili görevleri devam ettiği müddetçe yürürlükte kalacak olup, yapılan yasal düzenlemeler ile sona erdirilebileceği,

belirlemelerine yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu protokolde hizmet bedellerinin yanı sıra daha önce taraflar arasında düzenlenen protokollerin yürürlükten kaldırılacağı düzenlemelerine yer verildiği, protokolün aynı taraflar arasındaki aynı konuya ilişkin daha önceki protokolleri feshettiği dikkate alındığında, söz konusu protokolde hizmet bedeline ilişkin anlaşma ve daha önceki protokolün feshine ilişkin fesihname olmak üzere birbirine bağlı bir asıldan doğma birden fazla akit ve işlem bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan …/…/2014 tarihli protokolün imza tarihi itibarıyla doğrudan bu protokol kapsamına dahil edilen ilgili kurumlar ile herhangi bir kağıt düzenlemeksizin kesin olarak yer alacak kamu kurum kuruluş sayısının bilinmesi ve e-Devlet kapısı hizmetleri kapsamına dahil edilmiş olması durumunda, protokolün 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan sabit ücretlerin kurum sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutarın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre; fesihe ilişkin hükmün ise aynı tablonun I/A-5 fıkrasına göre hesaplanması suretiyle bulunacak bedelin karşılaştırılarak en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, istihkaktan kesinti suretiyle ödeme şekli ücret ve resmi dairelerin mal ve hizmet alımına ilişkin ödemelerinde kullanılan nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait damga vergisinin tahsil şekli olup, şirketinize Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca sözleşme kapsamında ödeme yapılması durumunda, hakediş ödemesine ilişkin kağıt için damga vergisi kesintisi yapılacağı tabiidir. Ancak, sözleşme süresi boyunca düzenlenecek her hakedişin imzalanması aşamasında, sözleşmeye ait damga vergisinin hakediş ödemelerinden kesilmesi yoluyla ödenmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s