GELİR VERGİSİ

Ailevi Durumuna ve Çocuk Sayısına Göre 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari geçim indirimi (AGİ) kişinin medeni durumu, çocuk sayısı eşinin çalışıp çalışmaması gibi unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Asgari geçim indirimi hesaplanmasında önce 12 aylık asgari ücret tutarı bulunur (12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı = 12 X 2.558,40 TL = 30.700,8 TL. ). Sonra ücretlinin durumuna göre Kanunda belirtilen oranlar dikkate alınarak toplam uygulanacak oran hesaplanır. Ücretlinin durumuna uygun oran 12 aylık asgari ücret toplamı ile çarpılır. Bulunan tutar vergi tarife cetvelindeki en alt dilimdeki oran olan %15 ile çarpılır. Çıkan tutarın her ay 1/12’si ücretlinin ödenecek vergisinden asgari geçim indirimi olarak düşülür.

Yukarıda yer verilen hesaplama metoduna göre ücretlinin medeni durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre hak edebileceği asgari geçim indirimi aylık tutarları aşağıda sunulmuştur:

Tablo: 2019 Yılı İçin Ücretlinin Muhtemel Durumlarına Göre Faydalanabileceği Asgari Geçim İndirimi Tutarları (Vergi oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.)

Çalışanın Medeni Durumu, Eşinin Çalışıp Çalışmadığı ve Çocuk Sayısı Alternatifleri Faydalanabileceği 2019 yılı aylık  Asgari Geçim İndirim Tutarıları (TL)
Bekar

191,88

Evli, eşi çalışmıyor

230,26

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

259,04

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

287,82

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

326,20

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

326,20

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

326,20

Evli, eşi çalışıyor

191,88

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

220,66

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

249,44

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

287,82

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

307,01

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

326,20

Boşanmış

191,88

Boşanmış, 1 çocuklu

175,05

Boşanmış, 2 çocuklu

220,66

Boşanmış, 3 çocuklu

249,44

Gelir Vergisi Kanununun Asgari Geçim İndirimini düzenleyen maddesi:

Asgarî geçim indirimi
Madde 32
Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

Cumhurbaşkanı, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.