BÜTÇE

Bütçe Hazırlama ve Uygulama Takvimi (Süreci)

OCAK

– Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bütçe uygulama tebliği yayımlanır.

– Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar ile sözleşme ücretleri belirlenir. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) özlük haklara ve diğer ödemelere ilişkin ayrıca genelge yayımlanır.
– Bakanlar Kurulu Kararıyla 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan üst kurullarda çalışan personelin mali ve sosyal hakları tespit edilir.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu personelinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayılarına ilişkin genelge yayımlanır.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı yılın bitimini takip eden on beş gün içinde kamuoyuna açıklanır.
– Bakanlar, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda kamuoyunu bilgilendirir.
– Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeleri, amaçları, stratejileri ve taahhütleri kamuoyuna duyurur.
– Kalkınma Bakanlığınca kamu yatırım programı hazırlanır ve merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır.

– Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından, ayrıntılı harcama programı hazırlanır ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.
– Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programını (AFP) hazırlar, üst yöneticilerine onaylatır ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
– Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ayrıntılı finansman programını (AFP) düzenler ve bilgi için Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.

– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarlarının belirlenmesine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ilgili kanunlarında ödenmesi öngörülen ek ödeme ve fazla mesai ücretlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenir.
– Bakanlar Kurulu Kararıyla 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak ilave tediyelerin ödeme zamanları tespit edilir.
– Bakanlar Kurulu Kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler ile yurtdışı gündelikleri tespit edilir.
– 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
– 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri, geçici iş pozisyon cetvellerini vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
– Maliye Bakanlığı (BÜMKO) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bir önceki yılda Başbakan oluru ile iptal edilen boş sürekli işçi kadrolarını ilgili kurumlara bildirir.
– Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) parasal sınırlar ve oranlar hakkında genel tebliğ yayımlanır. Sözkonusu genel tebliğde, merkezî yönetim muhasebe yönetmeliğine tabi işlemlerdeki parasal sınırlara, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmelerine, taşınırların kayıtlardan çıkarılmasına, muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, kişi borçlarının silinmesine, ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin hususlar yer alır.
– Kamu idarelerince bir önceki yılın yatırım uygulama raporu hazırlanır ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
– Kamu idareleri yıllık program izleme raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.
– Kamu idarelerince mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilmemiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılır.
– Kamu idareleri, performans programlarını Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
– KİT’lerde çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı yayımlanır.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin şubat ayında yapacakları harcamalara ilişkin esaslar hakkında genelge yayımlanır.

ŞUBAT

– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programının uygulanmasına ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
– Kamu idareleri, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere bir önceki yıl yapılan yardımları şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğ yayımlanır.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği yayımlanır.
– Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.

 

 MART

– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)bütçe işlemlerine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır. 
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) 
ayrıntılı harcama programının uygulanmasına ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) 
yurtdışı kadrolara sürekli görevle atanan bazı personele yapılacak kira katkısı uygulamasına ilişkin genel yazı yayımlanır. 
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) 
mevzuat gereği bazı memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyatlarının tespit edilmesine ilişkin genel yazı yayımlanır. 
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
seyyar görev tazminatı vizeleri yapılır. 
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
özel harekat ve operasyon tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yayımlanır. 
– Kamu idareleri
nin harcama birimleri faaliyet raporunu hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir. 
– Maliye Bakanlığı
nca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. 
– Hazine Müsteşarlığı
nca kamu borç yönetimi raporu yayımlanır. 
– Kamu idareleri,
 bir önceki yıla ait kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderir. 
– Sayıştay 
tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bir yıla ait mali istatistikleri değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mart ayı içinde gönderilir. 

NİSAN

– Kamu idarelerinin üst yöneticileri, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idarelerinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenler ve kamuoyuna açıklar.
– Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.
– Mahalli idareler idare faaliyet raporunun birer örneğini Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderir
– 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
– Kamu idareleri yatırım uygulama raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.

MAYIS

– Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) döner sermayeli işletmelerin, sermaye hareketleri, karlılık durumları, borç ve alacak ilişkileri ile nakit durumlarının tahmin ve takip edilebilmesi için, ayrı ayrı ve konsolide edilmiş bilanço ve gelir tablosunu içeren döner sermaye işletmelerinin bilanço ve gelir tablosu yayımlanır.
– Kamu idareleri kesin hesaplarını bütçe uygulama sonuçlarını dikkate alarak hazırlar ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderirler.
– Kamu idarelerince taşınır icmal cetvelleri düzenlenir ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilir.
– Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.
– Kamu idareleri, kadro değişikliklerini ve serbest bırakmaya ilişkin taleplerini mayıs ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) ve Devlet Personel Başkanlığına gönderir.

HAZİRAN

– Hazine Müsteşarlığınca devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin cetveller düzenlenir ve kesin hesap kanun tasarısı ekine bağlanmak üzere en geç haziran ayının 15’ine kadar Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilir.
– Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu yayımlanır.
– İçişleri Bakanlığı, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu hazırlar ve bir örneğini Sayıştay ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim kapsamındaki idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları ile mahalli idarelere ilişkin genel değerlendirmeleri de içeren genel faaliyet raporu kamuoyuna açıklanır ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.
– Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden gelen kesin hesap cetvelleri konsolide edilerek kesin hesap kanunu tasarısı hazırlanır ve kesin hesap kanun tasarısının eki cetvellerin bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte, ay sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Başbakanlığa ve bir örneği de Sayıştaya gönderilir.
– Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
– Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve kamu idarelerinin temsilcileri arasında kadro görüşmeleri yapılır.

TEMMUZ

 • Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar ile sözleşme ücretleri belirlenir, Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) özlük haklara ve diğer ödemelere ilişkin ayrıca genelge yayımlanır.
  – Bakanlar Kurulu Kararıyla 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan üst kurullarda çalışan personelin mali ve sosyal hakları tespit edilir.
  – Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu personelinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayılarına ilişkin genelge yayımlanır.
  – Kamu idarelerinin harcama birimleri bütçe tekliflerini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
  – Kamu idarelerinin harcama birimleri yatırım programı teklifini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
  – Kamu idarelerinin harcama birimleri performans programını hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir. 
  – Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan kamusal mali durum ve beklentiler raporunu temmuz ayı içinde açıklar.
  – Maliye Bakanlığı (BÜMKO) merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri ve beklentiler raporunu temmuz ayı içinde açıklar.
 • 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
  – Kamu idareleri yatırım uygulama raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.
  – Kamu idareleri yıllık program izleme raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.

AĞUSTOS

 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile Maliye Bakanlığı (BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığı arasında bütçe görüşmelerine başlanır.
 • Kamu idareleri yıllık performans programı idarelerinin mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır.
  – Devlet Personel Başkanlığınca idarelerin kadro değişiklik taleplerine ilişkin görüş yazısı Başbakanlığa ve ilgili idarelere gönderilir.
 • Kamu işveren kurulu ile kamu görevlileri sendikaları arasında toplu görüşmelere başlanır.
  – Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.
  – Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kadro görüşme sonuçları kamu idarelerine bildirilir.
  – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca izleyen yıla ait açıktan ve naklen atama talepleri ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.

EYLÜL

– Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Eylül ayı ilk haftası sonuna kadar kabul edilen orta vadeli program aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır.

– Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) orta vadeli mali plan hazırlanır ve Eylül ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

 • Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca (BÜMKO), yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi ise Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak Eylül ayının 15’ine kadar Resmi Gazetede yayımlanır.

 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile Maliye Bakanlığı (BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığı arasında bütçe görüşmelerine devam edilir.

– Kamu idareleri, stratejik planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. Kamu idareleri, yatırım tekliflerini değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına gönderir.
– Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bir örneği de Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
– Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
– Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu hazırlanır.
– Kamu idareleri kadro değişikliklerine ilişkin cetvelleri Başbakanlığa gönderir ve Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır.

EKİM

 

 • Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı, malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
  – Sayıştay tarafından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenlenecek olan genel uygunluk bildirimi, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
 • Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür.
 • 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
  – Kamu idareleri yatırım uygulama raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.

KASIM

 • Merkezi yönetim bütçesi kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür.
  – Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.

ARALIK

 • Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülür.
 • Merkezi yönetim bütçe kanunu mali yılbaşından önce Resmi Gazetede yayımlanır.
  – Bakanlar Kurulu Kararıyla devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar tespit edilir.
  – Bakanlar Kurulu Kararıyla subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara uygulanacak iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tespit edilir.
  – Kamu idarelerinin harcama birimleri taşınır mal icmal cetvelini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
  – Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kamu idarelerinde seyahat kartından yararlanacak olanlarla ilgili genel yazı yayımlanır.
  – Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mahsup dönemi süreleri de dikkate alınmak suretiyle genel bütçeli idarelerin aralık ayı Türkiye mizanı çıkarılır ve yılsonu devir işlemleri yapılır.
  – Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
 • 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca boş sürekli işçi kadrolarından uygun görülenlere ilişkin Başbakan oluru alınır.
  – Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu hazırlanır.
  – Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin ocak ayında yapacakları harcamalara ilişkin esaslar hakkında genelge yayımlanır.

 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı http://www.bumko.gov.tr/TR,1118/tum-aylar.html

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s