GENEL

Karşılıksız Çekler İçin Bankaların Hamiline Ödemek Zorunda Olduğu Tutar

Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumluluğu

5941 sayılı Çek Kanunu uyarınca, bankaların karşılıksız çıkan çekler için hamile ödeemekle yükümlü olduğu minimum miktar bulunmaktadır. Bu, karşılıksız çıkan çekler için bankaların sorunluluk tutarı olarak isimlendirilmektedir.

Bankaların karşılıksız çıkan çekler nedeniyle sorumlu oldukları tutar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenerek Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.

Aşağıda karşılıksız çıkan çekler nedeniyle bankaların ödemek zorunda olduğu veya ödemekle yükümlüğü bulunduğu tutarlar 2018, 2019 ve 2020 yılları için sunulmuştur.

2018, 2019 ve 2020 Yılları İçin Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumlu Olduğu Tutar

2018, 2019 ve 2020 Yılları İçin Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumlu Olduğu Tutarlar aşağıda sunulmuştur:

  • 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren: 2.275
  • 28.01.2019-30.01.2020 dönemi için :  2.030 TL,
  • 29.01.2018-27.01.2019 Dönemi için: 1.600 TL

 

 


17 Ocak 2020 CUMA Resmî Gazete  Sayı : 31011

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinotuz Türk Lirası” ibareleri “ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binikiyüzellibeş Türk Lirası” ibareleri “binüçyüzkırkbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlüğü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliği (Sayı:2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2019/1) ile

  • 28 Ocak 2019 tarihinden itibaren bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 2018 yılında 1.600 TL iken 2019 yılında (28 Ocaktan itibaren) 2.030 TL’ye çıkarıldı.
  • 2010/2 sayılı Tebliğ’in yayımından (20 Ocak 2010 tarihinden) önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan ve süresinde ibraz edilen çeklerin (3167 sayılı Kanuna ilişkin Tebliğler uyarınca bastırılmış çekler olup bu çeklerin üzerinde tacir olan ve tacir olmayan ayrımı yoktur) karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olunan tutar ise 2018 yılında 940 TL iken 2019 yılında (28 Ocaktan İtibaren)  1.255 TL’ye çıkarıldı. 

13.01.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

Not: Tüm hakları yazarına aittir. vergidosyasi.com sitesindeki aktif adrese link verilerek alıntı yapılabilir. Aynen yayımlanamaz. 


Yukarıda atıfta bulunulan TC Merkez Bankasının 2010/2 sayılı Tebliğinin ilgili maddelerinin ilk hali aşağıdaki gibidir:

“Bankanın sorumlu olduğu miktar

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,

2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını

ödemekle yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için beşyüz Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için beşyüz Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.”

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.