GELİR VERGİSİ

Özelge: Proje Yaşışmasında Kazanılan Ödülün Vergilendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: 27575268-105[229-…….-9020]-988    20/09/2012

Konu: Mimarlık proje yarışmasında kazanılan ödüllerin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

İlgi özelge talep formunuzda; … İl Özel İdaresi tarafından … 20… tarihinde “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” çerçevesinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak ilan edilen ” … İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın ….20… tarihinde sonuçlandığı ve içinde şahsınızın da bulunduğu proje grubunuzun birincilik ödülü olan … TL yi almaya hak kazandığı, proje şartnamesi gereğince de proje ödüllerinin yarışma sonucunun ilanından en geç bir ay sonra net olarak ödenmesi gerektiği, bu ödemenin tarafınıza yapılabilmesi için ….20… tarihinde … İl Özel İdaresine bir dilekçe verdiğinizi, bunun üzerine … İl Özel İdaresince … 20… tarihinde tarafınıza “Harcama Pusulası” gönderildiği ve söz konusu ödemenin yapılabilmesi için tarafınızdan fatura talep edildiği, ancak tarafınıza yapılan ödemenin Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında vergiden muaf bir ödeme olması ve gerek şahsınızın gerekse grubunuzun vergi mükellefiyet kaydının bulunmaması nedeniyle tarafınızca fatura düzenlenmesinin söz konusu olamayacağı belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde; İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükâfatların gelir vergisinden müstesna edildiği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanabilmesi için, ödemenin maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla ve memleket çapında önemi haiz bir çalışma sonucu yapılmış olması gerekmektedir.

Buna göre, … İl Özel İdaresi tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” çerçevesinde, güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yapılan ” … İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” sonucunda derece alanlara yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmekte olup, yarışma sonucunda proje grubunuza yapılacak ödeme karşılığında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge düzenleme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.