GELİR VERGİSİ

Özelge: Satış Danışmanlarına Yarışma Sonucu Verilen Hediye ve Nakit Paranın Vergilendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı:  97895701-160[4-2013/5-1-38-8540]-2573          05/12/2014

Konu: Satış danışmanlarının katılmış olduğu yarışmalarda verilen hediyeler ve nakit paranın veraset ve intikal vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, reklam ve pazarlama faaliyetinde bulunduğunuz, cep telefonu ve aksesuarları satan işletmeler ile burada çalışan satış danışmanlarına yönelik web tabanlı bir uygulama ile ilgili ana firmalarla sözleşme yaptığınız, söz konusu sözleşme kapsamında bu firmalarda çalışan satış danışmanlarının, satmış oldukları ürünlerin seri no, imei no, fatura numarasını verdiğiniz kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek puan topladıkları ve belli bir puan topladıklarında web portalınız üzerinden düzenlenen yarışmalara online olarak katılmaya hak kazandıkları, yarışma sonucu çeşitli hediyeler veya puan karşılığı nakit para kazandıkları, birikmiş olan puanların bu şekilde harcandığı ve tekrar yarışmaya katılabilmek için satış yaparak belli bir puan toplayarak tekrar aynı süreçten geçmekte oldukları belirtilerek, satış danışmanlarının kazandığı ödüller için veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasında istisna tutarının her yarışma için ayrı ayrı mı yoksa belirli bir dönem içerisinde bir satış danışmanının farklı yarışmalarda kazandığı toplam tutara mı uygulanacağı hakkındaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” hükmü yer almış olup, 2 nci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar sayılmıştır.

Aynı Kanunun 61 inci maddesinde de; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” denilmiş, 94 üncü maddesinde ise kimlerin tevkifat yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, sözleşme kapsamında web portalı üzerinden düzenlenen yarışma sonucu kazanılan hediyelerin veya puan karşılığı nakit para olarak verilen ödüllerin, yazılımı kullanarak satış yapanlara veya yarışmaya katılan bütün satış danışmanlarına verilmeyip, sadece yarışmayı kazanan satış danışmanlarına/satış elemanlarına verilmesi durumunda, söz konusu ödüller Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde hüküm altına alınan yedi gelir unsuru içinde değerlendirilememiştir.

Ancak, yazılımı kullanarak satış yapanların tamamına veya belli bir puanı aşan bütün satış danışmanlarına/elemanlarına satışına bağlı olarak ödül veya başka adlar altında menfaat sağlanması halinde bu menfaatlerin ikinci işverenlerce ödenen ücret kabul edilerek, Gelir Vergisi Kanununun ücretin vergilendirilmesine yönelik hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisi konusuna alınmış ve 2 nci maddesinin (d) fıkrasında da “ivazsız intikal” tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği, 4 üncü maddesinin (e) bendinde ise para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2013 yılı için) 3.244 TL’sinin vergiden istisna edileceği, 5 inci maddesinde, verginin mükellefinin veraset yoluyla veya ivazsız bir suretle mal iktisap eden şahıs olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara dağıtılan para, menkul ve gayrimenkul mallar ivazsız iktisap olup, veraset ve intikal vergisinin konusuna girmektedir. Diğer bir ifade ile söz konusu intikallerden veraset ve intikal vergisi aranılması gerekmektedir.

Aynı Kanunun 7 nci maddesinde, veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenlerin, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin ise ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilmesi gerektiği, 16 ncı maddesinde de, söz konusu yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranının % 10 olarak uygulanacağı ve ikramiyelerin ayni olarak ödenmesi halinde fatura değerinin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak 7, 28 ve 34 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu itibarla, yazılımı kullanarak satış yapanların tamamına veya belli bir puanı aşan bütün satış danışmanlarına/elemanlarına satışına bağlı olarak ödül veya başka adlar altında menfaat sağlanması halinde bu menfaatler ikinci işverenlerce ödenen ücret kabul edilerek, Gelir Vergisi Kanununun ücretin vergilendirilmesine yönelik hükümlerine göre vergilendirileceğinden, söz konusu menfaatler nedeniyle ilgililerden veraset ve intikal vergisinin aranılmaması gerekir.

Öte yandan, sözleşme kapsamında web portalı üzerinden düzenlenen yarışma sonucu kazanılan hediyelerin veya puan karşılığı nakit para olarak verilen ödüllerin, Şirketiniz tarafından yazılımı kullanarak satış yapanlara veya yarışmaya katılan bütün satış danışmanlarına verilmeyip, sadece yarışmayı kazanan satış danışmanlarına/satış elemanlarına verilmesi durumunda Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirme yapılmayacağından, söz konusu hediyeler veya puan karşılığı nakit paranın, 2013 yılı için öngörülen istisna tutarı olan 3.244 TL’yi aşan kısmı üzerinden Şirketinizce %10 oranında veraset ve intikal vergisi tevkifatı yapılarak çekilişin düzenlendiği günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulunduğunuz Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne beyan edilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi gerekmekte olup, birbirinden bağımsız olarak yapılan her bir yarışma için kazananlara verilecek ikramiyelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve istisna tutarının da ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.