PARTİ PROGRAMLARINDA MALİYE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİNİN PROGRAMINDA BÜTÇE BAŞLIĞI

Adalet ve Kalkınma (AK) Parti Programının III EKONOMİ, 3.2 Kamu Maliyesi Bölüm başlığı altında 3.2.1. Bütçe olarak yer alan bölüm aşağıda aynen sunulmaktadır.


III-EKONOMİ
3.1-EKONOMİ ANLAYIŞIMIZ
3.2-KAMU MALİYESİ
3.2.1-BÜTÇE
Halkın ödediği vergilerin ve diğer kamu gelirlerinin, tahsis yerlerinin belirlenmesi ve harcanması siyasi iktidarlara büyük bir ahlaki sorumluluk yükler. Halkımız ödediği vergilerin hesabını sorma hakkına sahiptir. Bütçelerin bu temel kurala göre hazırlanması ve uygulanması gerekir. Partimiz;

• Bütçe yapımında dengeyi ve ekonomik istikrarı esas alacaktır.

• Bütçeye ilişkin olarak şeffaflığı ve hesap verme sorumluluğunu tesis edecek mekanizmalar kuracaktır.

• “Bütçe Hakkı” kavramının gereği olarak devlet bütçesinin hazırlanmasında ve denetlenmesinde parlamentonun etkinliğini arttıracaktır. Bütçeye ilişkin temel büyüklüklerin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, kuruluş bütçelerinin ise ilgili ihtisas komisyonlarında görüşülmesini esas alacaktır.

• Sayıştay’ın, bütçe uygulamalarını Parlamento adına gerçek anlamda denetleyebilmesine ve parlamenterin de Sayıştay’dan kamu harcamaları ile ilgili soru sorabilmesine imkan veren yasal düzenlemeleri yapacaktır. Yüksek Denetleme Kurulu, bugün bağlı olduğu yürütme organı yerine, denetim sonuçlarını arz ettiği Parlamento ile irtibatlandırılacak ve Sayıştay şemsiyesi altına alınacaktır.

• İstikrarı, saydamlığı, etkinlik ve verimliliği ifade eden hizmet performansını esas alan harcama reformunun öncelikle ve ivedi olarak gerçekleştirilmesine çalışacaktır.

• Bütçe büyüklüğü içinde eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal harcama kalemlerinin paylarını artıracak ve bu hizmetlerin kalitesini uluslararası standartlara yükseltecektir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyelerinde tesis edilen fonların, döner sermayelerin, vakıfların, derneklerin, sosyal tesislerin ve özel hesapların işleyişi ile iç ve dış denetimlerini yeni esaslara bağlayacaktır.

Kaynak: https://www.akparti.org.tr

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.