GUNCEL

GELİR VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPACAK YENİ TORBA YASA TEKLİFİ NELER GETİRİYOR?

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09.01.2019 tarihinde Meclisi sunuldu.

Ocak 2019’da Meclise sunulan söz konusu Kanun teklifine (Yeni Torba Yasa) ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir?

gelir vergisi kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 09 01 2019

Kanun Teklifi (Mini Torba Yasa) ile özetle aşağıdaki hususlar düzenlenmektedir:

1) Evde imal edilen bazı ürünlerin internet üzerinden satılması durumunda esnaf muafiyetinin kaybedilmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Kanun teklifinin birinci maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılması öngörülen değişiklik ile evde imal ettikleri bazı ürünleri, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların, esnaf muafiyetini kaybetmemelerinin önüne geçilmektedir.

2) İşsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususu netleştirilmektedir.

Kanun teklifinin ikinci maddesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Tazminat ve Yardımlarda” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde  değişiklik öngörmektedir. Bu değişiklik ile, işsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususundaki tereddütlü durumlar açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat” ibaresinin “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı” olarak değiştirilmesi önerilmektedir.

3) Vergiye uyumlu mükellef düzenlemesinde; 10 TL sınırının 250 TL’ye çıkarılması ve ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin şartların sağlanamaması durumunda terkin edilen vergilerin tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmaması yönünde düzenleme yapılmak suretiyle, bu konuda uygulamada yaşanan sorunların ve kişilerin gereksiz yere uyumsuz mükellef kategorisine alınmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Teklifin 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, vergiye uyumlu mükellef düzenlemesinde yer alan eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına yükseltilmektedir.

Düzenleme ile aynı zamanda, ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde (ihracatın üç ay içerisinde gerçekleştirilmesi gibi) terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin (örneğin ihraç kayıtlı teslimlerde teslimin yapıldığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar olan süre) bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 nci maddesi ile getirilmiş olan tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmayacağı yönünde hükümler öngörülmektedir.

4) İkale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemelerden kesilen bazı tutarların iadesi mümkün kılınmaktadır.

Teklifin 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa geçici 89 uncu madde eklenmesi öngörülmektedir. Madde ile 27.03.2018 öncesinde işten ayrılanlar için ikale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemelerden kesilen bazı tutarların iadesi mümkün hale gelmektedir.

5) Yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilmektedir.

Teklifin 5 inci maddesiyle, Belediye Gelirleri Kanununun “Nispet ve Miktar” başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilmektedir.

6) Teklifin 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 78 inci madde ile asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi yönünde düzenlemeler yer almaktadır.

7) Teklifin 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılması öngörülen düzenleme ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların için de kurumlar vergisi istisnasından yararlanılabileceği hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.

20.01.2019

vergidosyasi.com

2 replies »

 1. Bilindiği üzere söz konusu teklif 7162 sayılı Kanun olarak yasalaştı. Kanunun tam metni için:
  https://vergidosyasi.com/2019/01/30/7162-sayili-gelir-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-tam-metni-genel-gerekce-ve-madde-gerekceleri/

  MADDE 4- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 89- 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

  Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

  Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
  Yukarıdaki düzenlemeye göre 213 sayılı VUK düzeltme hükümleri söz konusu olacak. İşlem bazında iade süresi değişir. Ancak, konu hakkında uygulama usul ve esaslarını belirten Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğini beklemek ve görmek gerekecek sanırım. Bu Tebliği görmeden süre zikretmek güç.
  Selam ve saygılar.

 2. Merhaba, başvuru sonrası tutarın hesaba iadesi takribi kaç günü bulur acaba ? Teşekkürler

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.