GELİR VERGİSİ

Özelge: Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:62030549-120[65-2018/270]-E.1052623                       23.11.2018

Konu: Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgi:a) 23/02/2018 tarih ve 623921 sayılı özelge talep formu.

b) 26/02/2018 tarih ve 651379 sayılı dilekçe.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis taşımacılığı ve masaj salonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve bilanço usulüne göre defter tuttuğunuzu, bu faaliyetinize ek olarak fizyoterapistlik faaliyetinde de bulunacağınızı belirterek, fizyoterapistlik faaliyetiniz nedeniyle elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

I-GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiş olup dördüncü fıkrasında ise; “Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu Kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun;

65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.…” hükmüne,

66 ncı maddesinde, “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.…” hükmüne

yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun 94 üncü maddesinde kimlerin tevkifat yapacakları açıklanmış olup söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, diğerlerinden %20 oranında (2009/14592 sayılı B.K.K. ile) vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre,

– fizyoterapistlik faaliyeti olarak belirttiğiniz faaliyetin, masaj salonu işletmeciliği faaliyetiniz kapsamında yürütülen bir faaliyet olması halinde, bu faaliyetin de mevcut ticari faaliyetiniz kapsamında değerlendirilmesi,

– fizyoterapistlik faaliyetinin, mevcut ticari faaliyetiniz dışında, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayalı olarak yapılması halinde, elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilmesi

gerekmektedir.

II-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176, 177 ve 178 inci maddelerinde tüccarlarda defter tutma esaslarına, 210 uncu maddesinde ise serbest meslek erbabının düzenleyeceği kazanç defterine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış olup, 236 ncı maddesinde de, serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve bu kayıtlardan hareketle defterlerinin elektronik ortamda oluşturulması ve saklanmasına yönelik olarak 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Defter-Beyan Sisteminin kullanılması zorunluluğu getirilmiş olup, bu kapsamda bulunan mükelleflerin tutacakları defterleri anılan Tebliğde açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda tutmaları gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, fizyoterapistlik faaliyeti olarak belirttiğiniz faaliyetin, masaj salonu işletmeciliği faaliyetiniz kapsamında yürütülen bir faaliyet olması halinde, bu faaliyetin de mevcut ticari faaliyetiniz kapsamında değerlendirileceği ve bu faaliyetinizle ilgili kayıtlarınızın da bilanço usulüne göre tuttuğunuz defterlere intikal ettirileceği tabiidir.

Diğer taraftan, fizyoterapistlik faaliyetinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi halinde, serbest meslek mükellefiyeti tesis edilmesi gerekeceğinden, bu faaliyetinden elde edilen gelirlerin serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi ve bu faaliyetle ilgili olarak tutulacak serbest meslek kazanç defterinin 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilen usul ve esaslar doğrultusunda “Defter-Beyan Sistemi” üzerinde elektronik ortamda tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, serbest meslek kazancı elde eden mükellefin bilanço esasına göre tutacağı defterini, sistem dışında tutacağı ve tüm beyannamelerini sistem dışından mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.