BÜTÇE

Kesin Hesap Nedir?

Kesin Hesap, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak hazırlanan ve bir yıllık gelir ve harcamaların uygulama sonuçlarını gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan bir uygulamadır.  Ülkemizde söz konusu uygulamanın en önemli yansıması Kesin Hesap Kanunlarıdır.

Kesin hesap uygulaması ile kamu kurumlarına verilen harcama yetkisinin kanunlara uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesine ve bu harcamaların aklanmasına imkan sağlanmış olur.

Kesin Hesap Kanununu inceleyen bir kişinin, kamu hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından hangi kamu hizmetine ne tutarda harcama yapıldığını ve hangi kaynaktan ne tutarda gelir elde edildiğini görebilmesi beklenir.

Aşağıda örnek olması amacıyla 2017 yılı Kesin Hesap Kanun metnine yer verilmiştir:


31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete  Sayı : 30642 (2. Mükerrer)

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Kanun No. 7157 Kabul Tarihi: 22/12/2018

Gider bütçesi

MADDE 1 – (1) 16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 634.176.488.900 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 79.433.539.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4.216.853.000 Türk lirası,

ödenek verilmiştir.

(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası 2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 659.558.969.447,78 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 99.655.039.838,81 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3.941.504.800,71 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2017 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 678.269.192.686,76 Türk lirasıdır.

Gelir bütçesi

MADDE 2 – (1) 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 586.696.152.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 9.777.075.350 Türk lirası öz gelir, 70.286.212.900 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 80.063.288.250 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4.186.853.000 Türk lirası öz gelir, 30.000.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 4.216.853.000 Türk lirası,

olarak tahmin edilmiştir.

(2) 2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 610.259.004.904,18 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 19.226.456.707,75 Türk lirası öz gelir, 87.144.782.784,92 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 106.371.239.492,67 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4.203.879.987,62 Türk lirası öz gelir, 39.300.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 4.243.179.987,62 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2017 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 630.489.856.651,24 Türk lirasıdır.

Denge

MADDE 3 – (1) 2017 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 49.299.964.543,60 Türk lirası gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 6.716.199.653,86 Türk lirası gelir fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 301.675.186,91 Türk lirası gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2017 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 47.779.336.035,52 Türk lirasıdır.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

MADDE 4 – (1) 2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 713.413.988,74 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 168.044.559,60 Türk lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2017 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 29.716.563.058,13 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 5.271.270.490,74 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 598.202.673,10 Türk lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2017 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 28.418.275.398,31 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 6.078.864,31 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar için 57.029,91 Türk lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 5 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2017 yılı sonu itibarıyla;

a) 535.448.147.836,29 Türk lirası kısa, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 343.043.518.016,01 Türk lirası Devlet dış borcu,

c) 68.417.473.957,07 Türk lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/12/2018

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.