BÜTÇE

Merkezi Yönetim Nedir?

Merkezi yönetim; ülkenin genelini ilgilendiren ve vatandaşların ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan hizmetleri yerine getirmekle görevli kamu idarelerinin oluşturduğu örgütü ifade etmektedir.

Merkezi Yönetim Sektörü; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesine göre, bu kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden oluşmaktadır. Söz konusu Kanunda (I) sayılı cetvel; Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatı ile genellikle bunların bağlı kuruluşlarından oluşan Genel Bütçeli İdareleri, (II) sayılı cetvel; kendi giderlerini yine kendi öz gelirleriyle karşılamak amacıyla kurulmuş ve belirli kamu hizmetlerini sunan kamu idarelerinden oluşan Özel Bütçeli İdareleri, (III) sayılı cetvel ise; bazı alanlarda düzenleme yapma yetkisine sahip üst kurul niteliğindeki Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları kapsamaktadır.

Şekil: Genel yönetim içinde merkezi yönetimin yeri

genel yönetim merkezi yönetim yerel yönetimler ayrımı.PNG

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.