VERGİ AKADEMİ

VERGİ İLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ

Vergi konusu ile ilgili alanlarda yazılmış doktora tezlerine ilişkin liste, tez no, yazar, yıl ve tezin adı başlıkları ile aşağıda sunulmuştur. Vergi türleri, vergi hukuku, vergi uygulaması, vergi idaresi ve benzeri konularda yazılmış tez konuları, tezin yazarı ve tez konusunun İngilizcesi aşağıdaki listede yer almaktadır.

Tablo: Vergi Konusunda Yazılmış Doktora Tezleri, Vergi ili İlgili Tez Konuları Türkçe-İngilizce Başlıkları

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri)
425349 VEYSEL GÜMÜŞ 2016 Türk vergi hukukunda mali yaptırım gerektiren vergi suç ve cezalarının (vergi kabahatlerinin) hukuki rejimi
  The legal regime of the tax misdemeanors in Turkish tax law
446129 AYDIN CENGİZ 2014 Türk Vergi Hukukunda sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu
  Forgery on document in Turkish Tax Law
462751 ŞERİF EMRE GÖKÇAY 2017 Vergi Hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesinin kapsamı, niteliği ve sınırları
  Characteristics, scope and limits of economic approach in Tax Law
258460 MEHMET KOÇ 2010 Türk vergi sisteminde vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getirilmemesine yol açan unsurlar
  Factors bring about noncompliance in Turkish taxation system
257289 OKAN EROL 2010 Kisisel harcama vergisi – Türk Vergi Sistemi için bir reform onerisi
  Personal expenditure tax – a reform proposal for the Turkish Tax System
280783 HAYAL MCDONALD 2010 Türk vergi sistemindeki vergi harcamalarının etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesi
  An evaluation efficiency and productivity of tax expenditures in the Turkish tax system
453268 AYŞE ARMAĞAN 2016 Yargı kararları ışığında Türkiye’de vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele ve alternatif çözüm arayışları
  Tackling with tax avoidance and evasion in the light of jurisdictional decisions in Turkey and searching for an alternative solution
440115 SABAHETTİN GÜLGÜN 2015 Vergiye karşı direnme biçimlerinden agresif vergi planlaması
  Agressive tax planning as one of fights against the taxation
350102 CAHİT ŞANVER 2013 Gelir üzerinden alınan vergilerde vergi güvenlik önlemleri ve mükelleflerin vergi güvenlik önlemlerine uyumu araştırması
  Tax security measures for taxes on income and survey of taxpayers compliance to tax security measures
312525 İNCİ SOLAK AKMAN 2012 Vergi mahremiyetini ihlal
  Breach of tax privacy
278848 DEBİ KONUKCU ÖNAL 2011 Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma, vergi denetimi ve analizi
  The analysis of tax evasion, tax avoidance and tax audit in Turkey and the European Union
103818 KAMİL GÜNGÖR 2001 Arz yönlü iktisat aracı olarak vergi indirimleri politikası ve Türkiye
  Tax cut policy as a tool of supply side economics and Turkey
450055 ERCAN SARICAOĞLU 2016 Türk Vergi Hukukunda vergi suç ve kabahatleri bakımından yorum ve ispat
  Interpretation and proof in terms of tax misdemeanors and crimes in Turkish Tax Law
437137 EYYUP İNCE 2016 Türk vergi sisteminde vergi iadeleri
  Tax refunds in the Turkish tax system
384103 BAŞAR SOYDAN 2015 Türk Vergi Hukukunda vergi incelemesi
  Tax examination in Turkish Tax Law
327869 GÜLŞEN GEDİK 2012 Kontrol edilen yabancı kurumların vergilendirilmesi
  The taxation of controlled foreign corporations
315765 CELAL ÇELİK 2011 Türk vergi sisteminde kur farklarının vergilendirilmesi
  The taxation of foreign exchange differences in the Turkish tax system
287860 MUHAMMET ŞAHİN 2011 Türkiye’de vergi uygulamaları ve vergi ahlakı ilişkisi: Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illeri örneği
  The relationship between tax applications and tax morality in Turkey: the cases of Trabzon, Giresun and Gümüşhane cities
273523 MELTEM SAĞLAM 2010 Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesi
  The taxation of controlled foreign conpanies’ income
261864 SEDAT APAK 2008 Vergi suçlarında iştirak tekerrür ve birleşme
  Participation repetition and merger on tax offenses
144699 MEHMET ÖZKARA 2004 Türk vergi sisteminde istisna ve muafiyet uygulamalarının vergilemenin mali amacı bakımından değerlendirilmesi
  The evaluation of exception and exemption practices in terms of fiscal goal of taxation in Turkish tax system
465717 ALTAN RENÇBER 2017 Kabahat genel teorisi açısından vergi kabahatleri
  Tax misdemeanors in terms of the general theory of misdemeanor
475342 YASEMİN CANGÜLOĞLU 2017 Vergilendirmede etkinlik ve mükellef hakları bakış açısıyla büyük ölçekli sermaye şirketlerinde vergi incelemesi
  Tax audit in companies with share capital from the viewpoint of effectiveness in taxation and taxpayer rights
495784 OZAN ÖZTÜRK 2017 Bir vergi tekniği yöntemi olarak kaynakta vergileme
  Taxation at source as a method of taxation technique
422917 TUĞÇE KARAÇOBAN GÜNEŞ 2016 Türk Vergi Usul Hukukunda re’sen araştırma ilkesi
  The principle of ex officio in the Turkish law of tax procedure
337572 YILDIRIM TAYLAR 2013 Vergi hukukunda vergiyi doğuran olay
  Taxable event in tax law
336200 GÜLÇİN KARASU 2013 Gayri maddi hakların vergilendirilmesi
  Taxation of incorporeal rights
317423 ALİ İHSAN ÖZGÜR ÇİLİNGİR 2012 Vergi Hukukunda yorum
  Interpretation of Tax Law
333318 MİNE BİNİŞ 2012 Türk Vergi Hukukunda vergi hataları ve sonuçları
  Tax errors in Turkish Tax Law and its results
327852 NURAY AŞCI AKINCI 2012 Dolaysız vergilerde ayrımcılık yasağı
  Prohibition of discrimination in direct taxes
291552 MURAT KOÇ 2011 Türkiye’de vergi kayıp kaçağı ve bunların önlenmesinde vergi denetiminin rolü
  The tax loss evasion in Turkey and the role of tax auditing in preventing these
333315 İSMAİL KİTAPCI 2011 Bir vergi uyumu sorunu olarak vergi etiği ve bileşenleri
  Tax ethics and its components as a tax compliance problem
241223 ÖZGÜR BİYAN 2009 Türk Vergi Hukukunda ispat ve delil
  Proof and evidence in Turkish Tax Law
254697 TAHİR ERDEM 2009 Vergisel kabahatler
  Tax delinquencies
261644 MEHMET KÜÇÜKKAYA 2008 Vergisel uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümü
  Solution of tax disputes in Turkish Tax Law by compromise
148013 ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI 2004 Türkiye’de gizli vergi potansiyeli ve bunu etkin vergilendirme yolları
  Hidden tax potential in Turkey and the way of effective taxation of it
137314 AHMET AK 2003 Vergi yasalarının hazırlanması, yasama süreci ve Türkiye uygulaması
  Tax law drafting, legislation process and practise in Turkey
117022 KERAMETTİN TEZCAN 2002 Türk vergi idaresinde verimlilik ve etkinlik
  Efficiency and effectiveness in Turkish tax administration
502316 BETÜL HAYRULLAHOĞLU 2018 Türkiye’de vergi idaresinin tahsil yetkisi ve sınırları
  Tax collecting power of tax administration and its boundaries in Turkey
469687 DUYGU ŞENGÜL ÇELİKAY 2017 Kurumsal yönetim uygulamalarının vergiden kaçınma davranışı üzerindeki etkileri: Borsa İstanbul işletmeleri üzerine bir inceleme
  The effects of corporate governance practices on tax avoidance behavior: An investigation on Borsa İstanbul enterprises
470282 MEHMET YÜCENURŞEN 2017 TMS/TFRS ve VUK çerçevesinde ölçüm esasları ve finansal tablolar üzerine bir inceleme
  Evaluation in framework of TAS/TFRS and tax procedure code and an investigation on financial tables
460561 HAKAN BAY 2017 Türk vergi sisteminde vergi erozyonuna yol açan uygulamalar ve vergilendirme ilkeleri bakımından değerlendirilmesi
  The practices leading to tax erosion in turkish tax system and its evaluation in terms of taxation principles
485386 ERDİNÇ YILMAZ 2017 Türk Vergi Hukukunda uzlaşma kurumu ve alternatif bir çözüm önerisi
  The conciliation institution in Turkish Tax Law and an alternative solution suggestion
483150 ERKAN ERTÜRK 2017 ÇUŞ’lardaki vergi planlamasına karşı geliştirilen politikalar: Türkiye’de faaliyette bulunan ÇUŞ’ların vergi yüklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
  Policies developed against tax planning in MNC: A research on determination of tax loads of MNC operating in Turkey
460633 FURKAN BEŞEL 2017 Türkiye’de vergi denetiminin ekonomik ve hukuki etkinliği
  Economic and judicial efficiency in tax audit in Turkey
459506 MURAT ÖZDEMİR 2017 Vergi davalarında adli muhasebenin öneminin uygulamalı bir analizi
  An applied analysis of importance of forensic accounting in tax cases
470393 ÖZGE ÖNKAN 2017 Vergi incelemelerinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları (İzmir ili uygulaması)
  Problems arising in tax audits and its solutions (İzmir province application)
436864 SALİH POLAT 2016 Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları üzerinde vergi ahlâkı ve vergi adaleti algısının etkisi: Kurumsallaşmanın aracılık rolü ve KOBİ’ler üzerinde bir araştırma
  Effects of tax moral and tax justice perception on corporate social responsibility practices: The mediation role of institutionalization and a research on SMES
376381 ALPER MUMYAKMAZ 2014 Türkiye’de vergi davranışlarını etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler; Ankara, İstanbul ve Diyarbakır örneği
  Taxes affecting the behavior in Turkey social, cultural and economic factors; Ankara, Istanbul and Di̇yarbakir example
382123 ONUR ÖZCAN 2014 Türk Hukukunda vergi suçları
363768 OSMAN SARIASLAN 2014 Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda ilk inceleme ve ilk inceleme üzerine verilen kararların hukuki niteliği
  First exami̇nation in cases as to tax di̇sputes and legal nature of deci̇si̇ons made upon first examination
337597 ABDULLAH BURHAN BAHÇE 2013 OECD ülkelerinde yapılan gelir vergisi reformu çerçevesinde Türkiye’de gelir vergisi sisteminin simülasyonu
  Simulation of income tax system in Turkey as part of income tax reform made in OECD countries
278918 HASAN YALÇIN 2012 Veri zarflama analizi ile vergi dairesi başkanlıklarının performansının ölçülmesi
  Measurement of tax offices efficiency with data envelopment analysis
302188 OYTUN CANYAŞ 2011 Vergi idaresinin takdir yetkisinin saptanması
  Determining the discreationary power of tax administration
278442 ZÜBEYR YILDIRIM 2011 Vergi Ceza Hukukunda pişmanlık ve ıslah
  Penitence and rectification in Tax Penal Law
291544 SONER YAKAR 2011 Türk Vergi Hukukunda tarh işleminin yargısal denetimi
  Judicial review of tax assessment in Turkish Law
280862 ELİF CENKERİ 2011 Kontrol edilen yabancı kurumların vergilendirilmesi
  Taxation of controlled foreign corporations
288377 CENKER GÖKER 2010 Yönlendirici vergilendirme
  Guiding taxation
258487 HATİCE ELA 2010 Vergi ve Ceza Hukukunda sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
  False document and misleading document in tax procedure code and in Turkish Criminal Code
277119 MESUT SERT 2010 Ulus devlet ve vergiler: Karşılaştırmalı tarihsel bir analiz
  Nation state and taxes: Comparative historical analysis
264600 GÜNEŞ ÇETİN 2010 Mükellef hakları ve vergiye gönüllü uyum
  Taxpayers’ rights and voluntary tax compliance
274148 İBRAHİM NİHAT BAYAR 2010 Vergi kaçakçılığı (Suç teorisi – ceza teorisi ve Muhakeme Hukuku açısından bir analiz)
  Tax fraud (An analysis in penal theory – crime theory – and Prodecural Law)
239637 SEÇKİN KILIÇ 2009 Tevkifat uygulamasının vergi kayıplarını önlemedeki rolü ve AB ülkeleri ile bir karşılaştırma
  The role of the practice of witholding tax in preventing tax losses and a comparison of EU countries with Turkey
257039 YUNUS DEMİRLİ 2009 Gelişmekte olan ülkelerde vergi reformları ve Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergiler açısından değerlendirme
  Tax reforms in developing countries and evaluation for income taxes in Turkey
239677 BURCU GEDİZ ORAL 2009 Yolsuzluk – Türk vergi sistemi ilişkisi ve mücadele stratejileri
  Corruption – Turkish tax system of relationship and strategies anti – corruption
250272 CİHAT ÖNER 2009 Uluslararası alanda vergi idareleri arası bilgi değişimi
  International exchange of information among tax authorities
146705 YAKUP KARABACAK 2004 Vergileme politikalarının oluşumu üzerine bir çözümleme çerçevesi ve Türkiye
  The analytic framework on making of the politic taxation and Turkey
147482 İSA ALTINIŞIK 2004 Türkiye’de enflasyon-vergi yükü ilişkisi ve enflasyonun mikro düzeydeki etkileri
  The relation between tax burden and inflation and the effect of inflation at micro level in Turkey
140727 MASUM TÜRKER 2003 Vergi kayıplarının önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının vergi beyannameleri imzalaması ve Maliye Bakanlığı’na bir öneri
  Preventing the tax evasion by public chartered accountants signig the tax return and a proposal to the Ministry of Finance
137313 MELTEM SÖYLEMEZ 2003 Vergi yönetiminin cebri icra yoluyla tahsil işlevinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  The Evaluation of the effectivity of tax administration in the collection through tax enforcement
130204 MUSTAF ALPASLAN 2003 Türk gelir vergisi sisteminin yeniden yapılandırılmasında, gelir vergisi düzenlemeleri ve vergi denetimi etkinliği
  Preparing income tax and tax control activeness in the rebuilding of Turkish income tax system
124587 ŞENNUR HOŞYUMRUK 2003 Vergi cennetleri, tercihli vergi rejimleri ve zarar verici vergi rekabetinin OECD ülkeleri ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
  The Evaluation of tax havens, the preferantial tax regimes and the harmful tax competition in terms of OECD countries and Turkey
110748 ERKAN AYDIN 2002 Türk vergi sisteminde iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme
  Valuation of commercial companies assets in Turkish tax system
110373 MEHMET TUNÇER 2002 Vergi uyumunun artırılması ve Türkiye
  Improving tax compliance and the case of Turkey
96052 ADNAN GERÇEK 2000 Türk Vergi hukukunda tahsilat işlemi ve etkinliği
  Efficiency of collection procedure in Turkish Tax Law
92671 YUSUF ZİYA TAŞKAN 1999 Vergi matrahının belirlenmesinde özel kıyaslama yöntemi
  The Special comparison method in taxation
87917 MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ 1999 Türk Vergi Hukukunda hata ve düzeltme
  Error and correction in Turkish Tax Law
74536 ŞEFİKA DEMİRKAN 1998 Türkiye’de bağımsız dış denetimin vergi gelirlerinin artırılmasında etkenliği
  The Efficiency of the indepent enf external in increasing tax revenues in Turkey
61765 FAMİL ŞAMİLOĞLU 1997 Finansal tablolar aracılığıyla vergi incelemesi
51114 HAKAN AY 1996 Vergi politikalarının uygulanmasında ekonomik çıkar gruplarının rolü -Türkiye örneği-
  The Role of economic pressure groups on the application of tax policies -The sample of Turkey-
51041 MEHMET ALİ ÇAKIR 1996 Türk vergi sisteminin etkinliği açısından bilgi toplama ve istihbarat
37347 YUSUF KARAKOÇ 1994 Türk vergi yargılaması hukukunda delil sistemi
26425 ASIM ÖZCAN 1993 Türk Vergi Hukuku’nda vergi suç ve cezaları
121 DOĞAN ŞENYÜZ 1984 Etkin bir vergileme için yükümlü psikolojisi
483113 DUYGU KURT EROL 2017 Katma değer vergisi tevkifatına tabi işlemlerde iade, yaşanan sorunlar ve bir uygulama
  Tax refund in subject of the value added tax witholding process, the difficulties and a practise
469569 BERRAK GÖKMEN KAYA 2017 Gelir bölüşümü ve vergi adaletsizliği bağlamında eğitimde kamu finansmanı gerekliliği
  Necessity of public funding in education in the context of income distribution and tax injustice
465742 İSMAİL PAMUK 2017 Türk vergi hukukunda özel inşaat işlerinin vergilendirilmesi
  Taxation of private construction works in Turkish tax law
475948 BEGÜM DİLEMRE ÖDEN 2017 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk Vergi Hukukuna etkisi
  The effect of The European Court of Human Rights Judgement on Turkish Tax Law
464385 NİHAN KURTULMAZ 2017 Özel Hukuk sözleşmelerinin Vergi Hukukunda geçerliliği
  Validity of Private Law contracts in Tax Law
465732 OSMAN EŞGİN 2017 Ortaklıklarda tasfiye işlemlerinin Türk vergi sistemi açısından değerlendirilmesi
  An evaluation of liquidation procedures of partnerships in Turkish tax system
280878 FİGEN SAĞLAM 2011 Son dönem Osmanlı gelir kaynaklarının Cumhuriyet Dönemi gelir kaynaklarıyla mukayesesi
  A comparison of the sources of income of the late Ottoman Period and of the Republican Period
288247 İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ 2010 Gelir farklılığının dinamik kamu malına gönüllü katılım üzerindeki etkisinin deneysel incelemesi
  An experimental analysis of the influence of income heterogeneity on voluntary contribution to dynamic public goods
261900 EMİNE LEYLA KIYAT 2010 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
  Income shifting by transfer pricing according to Company Tax Law 5520
294443 KAYAHAN TÜM 2010 Denetim birimi olarak YMM’lerin vergi kaybını önlemede etkisi: YMM’ler üzerine uygulamalı bir araştırma
  The effect of sworn-in financial advisors on preventing tax evasion as an audit unit: An applied research on sworn-in financial advisors
273515 RESUL KURT 2010 Vergi Hukuku açısından hizmet akdi
  Service contract as it relates to Tax Law
257617 FİKRET ERKAN 2009 Avrupa Birliği’nde dolaysız vergilerin uyumlaştırılması ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın bu konudaki rolü (Türkiye açısından bir değerlendirme)
  The harmonisation of the indirect tax system in the European Union and examination of role of the European Court of Justice (An examination from Turkey?s angle)
258472 MURAT YILDIRIM 2009 Uluslararası Vergi Hukukunda tahkim
  Arbitration in International Tax Law
261638 ADİL NAS 2008 Türk Vergi Hukukunda uzlaşma kurumu
  Reconcilation establihment in Turkish Tax Law
231685 SUAT HAYRİ ŞENTÜRK 2008 Vergilemede fayda ve ödeme gücü ilkelerinin karşılaştırılması : Türkiye değerlendirmesi
  Comparision of benefit and ability to pay principles of taxation: Turkish case
235254 İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ 2008 Kayıt dışı ekonomiyi önlemede vergi politikaları: 1980-2004 Türkiye örneği
  Taxation policies in struggling with the underground economy: 1980-2004 Turkish case
221771 ARİF ENGİN ERGÜDEN 2008 Japon muhasebe sistemi ve Türk muhasebe sisteminin karşılaştırılması
  Japanase accounting system and comparison with Turkish accounting system
250290 LEVENT KÜÇÜK 2007 Osmanlı Vergi Hukukunda avarız kavramı ve avarızın idaredeki rolü
  Avariz in the Ottoman Tax Collection system and its role in the administration
144976 OSMAN FATİH SARAÇOĞLU 2004 Vergi düzenlemelerinin işletmelerin kurumlaşmasında etkilerinin analizi ve değerlendirimesi
145441 ERSAN ÖZ 2004 Vergilemede kanunilik ilkesine göre Türk vergi sistemi’nin değerlendirilmesi
  Evaluation of Turkish tax system according legality principle of taxation
145493 TİMUR TURGAY 2004 Türkiye’de vergilemede etkinlik yönünden idare-mükellef ilişkileri
  Interactive relationships between administration and taxpayer from the point-of-view of efficient taxation in Turkey
146737 SELÇUK İPEK 2004 Türkiye’de gelir vergisinin mali ekonomik ve sosyal fonksiyonları açısından analizi (1980 sonrası dönem)
  Analysis of income tax in Turkey with respect to fiscal economic and social functions (After 1980 period)
144932 İSMAİL ENGİN 2004 Vergi rekabetinin Avrupa Birliği Türkiye açısından etkilerinin analizi
130517 UĞUR YİĞİT 2003 Vergi Usul Kanunu’nda hürriyet bağlayıcı cezalar
  The Tax penalties intax regime law
130265 MEHMET AKTAŞ 2003 Uluslararası transfer fiyatlandırması ve Türk vergi mevzuatında uygulanma olanakları
  International transfer pricing and implementation opportunities in the Turkish taxation law
140519 GENÇ OSMAN YARAŞLI 2003 Türkiye’de vergi reformu
  Tax reform in Turkey
120510 SELDA AYDIN 2002 Gelir üzerinden alınan vergilerde vergi kaybını önleme açısından giderler ve analizi
  Tax deductions on income taxes and analysis to prevent tax avoidance and tax evasion
120483 YILDIZ AYANOĞLU 2001 Dönem net karının belirlenmesi ve ertelenen vergi etkilerinin finansal tablolara yansıtılması
  To Determine of net profit for the period and to recognize deferred tax effects on the financial statements
99652 RECEP NARTER 2000 Uluslararası Vergi Hukuku açısından Türk Vergi Hukukunda yabancı sermaye şirketlerinin ticari kazançlarının vergilendirilmesi
  The Taxation of benefits of foreign companies in Turkish tax with respect to International Tax Law
99773 OSMAN NURİ YİĞİTBAŞI 2000 Türk vergi sisteminde tahsilat optimizasyonuna ilişkin bir uygulama
  It’s optimisation application on Turkish taxation system
96099 MEHMET YÜCE 2000 Enflasyon vergisi ve Türk vergi sisteminde enflasyonun etkilerini gidermeye yönelik müesseseler
  Inflation tax and tools in Turkish tax gode against to the effects of inflation
135413 MUHLİS ÖZDAMAR 1999 Türk vergi sisteminde gerçek kişi dar mükelleflerin vergilendirilmesi
  The Taxation for non resident entities in the Turkish tax system
87341 HAMDİ KORKMAZ 1999 Türkiye’de vergi denetiminin vergi potansiyeli ve kayıpları üzerinden etkinliği
175950 MAHMUT KAŞIKÇI 1999 Türk Hukukunda ve karşılaştırılmalı hukukta vergi kaçakçılığı suçları
86984 NEDİM TÜRKMEN 1999 Türk vergi sisteminde turizm sektörünün vergilendirilmesi
  The Taxation of tourism sector at Turkish tax system
72993 KUDRET ÇELEBİ 1998 Generial equilibrium analysis of tax policy issues: The case of Turkey
  Vergi meselelerinin genel denge analizi: Türkiye örneği
72801 CÜNEYT TÜZGEN 1998 Kalkınma sürecinde vergi sisteminin ekonomideki yapısal değişime uyumunun sosyo-ekonomik sonuçları (Türkiye örneği)
  The Adaptation of the tax system to the structural transformation in the economy during the development process of its socio-economic consequences (example of Turkey)
176463 MEHMET ALİ TÜFEKÇİ 1997 Türkiye’de kooperatiferin vergilendirilmesi
64673 ERDOĞAN TOPALHOCAOĞLU 1997 Amortisman teorisi ve uygulamaları
  Depreciation theory and practices
53112 NİLGÜN SERİM 1996 Türk vergi yönetiminde reform kavramı
  Reform concept in Turkish tax administration
41405 ADNAN ERDAL 1995 Türk vergi sisteminde yeniden değerlemenin işletmelerin yapılarına etkileri
  The Influence of the re-evaluation at Turkish tax system over the structure of the establishments
32414 FATİH FİKRET BAL 1994 Türkiye’de kurulan holding işletmeler ve holdingleşme ile ödenecek vergilerdeki değişimin vergi muhasebesi açısından incelenmesi (1958-1994)
36639 LEVENT DEMİRDAĞ 1994 Tek düzen muhasebe sistemi ve vergi yasaları ile ilişkisi
31907 MEHMET ARSLAN 1994 Türkiye’de vergi kaçakçılığının önlenmesinde vergi güvenlik önlemlerinin etkinliği
25672 H.NEZİH ŞEKER 1993 Hukuksal yapısıyla vergi incelemesi
26298 FİLİZ GİRAY 1993 Teoride ve uygulamada gelirden alınan vergilerde vergi sığınakları
13378 RECAİ DÖNMEZ 1990 Teoride ve uygulamada vergi afları
125 METİN ERDEM 1986 Türkiye’de vergi kaçakçılığının önlenmesinde vergi denetiminin etkinliğinin sağlanması
300 ALİ KOTAN 1985 Türk Vergi Hukukunda bilgi toplama
498645 HALİL İBRAHİM DEMİR 2018 Kültürün vergi mükelleflerinin tutumları üzerindeki etkisi: Batı Akdeniz örneği
  The culture’s influence on taxpayers attitudes: Western Mediterranean case
501005 SELİN COŞKUN 2018 Yerel muhasebe uygulamaları ile TMS/TFRS yakınsama sürecinin yeminli mali müşavirler ve vergi denetim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: İzmir ilinde bir uygulama
  The evaluation of the convergence process of the local accounting implementations with TAS / TFRS in accordance to certified public accounts’ and tax audit professions’ opinions: An implementation in İzmir province
502949 TANER ERCAN 2018 Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların yararlandığı vergi avantajlarının değerlendirilmesi
  Efficiency for utilized tax advantages of foreign direct investments in Turki̇ye
498631 MURAT İÇMEN 2018 1980’den günümüze gelir vergisi unsurlarının vergi adaleti yönüyle değerlendirilmesi
  Evaluation of income tax elements interms of tax justice from 1980 till now
492352 İREM DİDİNMEZ 2018 Davranışsal iktisat perspektifinden vergi uyum analizi
  An analysis of tax compliance from the perspective of behavioral economics
486527 ALİ İHSAN ÖRÜCÜ 2018 Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında vergilemenin rolü
  The influence of the taxation on foreign direct investment
502274 HAKAN BAŞER 2018 Cari açığın finansman kalitesi ve vergi politikalarının rolü: Türkiye örneği
  Finance quality of current account deficit and role of tax policies: Sample of Turkey
476521 HASAN ORAL 2017 Katma değer vergisinde indirim mekanizması
  Reduction macanizm in tax value added tax
458564 CEYHAN İNALTONG 2017 Katma değer vergisi uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri
  Implementation of value added tax, problems and recommendations
458601 ABDULLAH ÖMERCİOĞLU 2017 Montesquieu paradoksu çerçevesinde vergi demokrasisinin incelenmesi
  An exami̇nation of tax democracy in the Montesquieu paradox framework
469826 SİBEL MUTLUCAN SAYIN 2017 Transfer fiyatlandırması: Uluslararası vergilemede bir çözüm yöntemi olarak peşin fiyatlandırma anlaşmaları
  Transfer pricing: Advance pricing agreements as a solution ethod in international taxation
469282 İREM İLALAN 2017 OECD ülkelerinde kadın işgücüne katılımı: Ekonomik kalkınma ve vergi yükü açısından analizi
  Female labor force participation at OECD countries: An analysis in terms of economic development and tax burden
482052 ÖNDER ÇALCALI 2017 Mali yerelleşme ve yerel vergi geliri performansı ilişkisi: Doğu Karadeniz bölge belediyeleri üzerine bir uygulama
  The relationship between fiscal decentralization and local tax revenue performance: An implementation on municipalities in the eastern Black Sea Region
471081 BURÇİN GÖZLÜKLÜ 2017 TMS/TFRS’lerdeki değerleme ilkeleri ve vergi sistemi ile yakınsama olanaklarının araştırılması
  Measurement rules within the context of TMS/TFRS rules and elaborating on the possibility for the convergence of those rules with the Turkish tax laws
492951 ERSİN KAPLAN 2017 Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesi
  Taxation of intellectual property rights
461983 CEM ÜSTÜNER 2017 Türkiye’de otomotiv sektörünün gelişmesi ve rekabet gücü kazanması açısından vergi politikalarının yeri ve önemi
  The importance of taxation policies on gaining competitive power and development of automotive sector in Turkey
475758 GAZİ SONKUR 2017 Türkiye’de seçim ekonomisi uygulamalarının vergi politikaları üzerindeki etkisi
  Influence of election economy applications on tax in Turkey
482030 ZEYNEP AĞDEMİR 2017 Vergi, sınıf ve isyan: 16.-18. yüzyıllarda İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda vergi isyanları
  Tax, class and revolt: Tax revolts in the 16.-18. centuries England, France and Ottoman Empire
488989 İCLAL DAĞLIOĞLU ŞANLI 2017 Sürdürülebilir kalkınma perspektifinden yenilenebilir enerjiye yönelik vergisel teşvikler: Türkiye ve Avrupa Birliği karşılaştırması
  Tax incentives for renewable energy in the perspective of sustainable development: Turkey and the European Union comparison
480763 HÜSEYİN KUTBAY 2017 AR-GE faaliyetlerine yönelik uygulanan vergi teşviklerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerde ekonometrik bir analiz
  Effects of tax incentives implemented for R&D activities on economic growth: An econometric analysis for Turkey and selected countries
439016 İBRAHİM ÖZMEN 2016 Tarihsel olarak vergi gelirlerinin belirleyicileri ve BRIC-T üzerine ekonometrik bir analiz
  Determinants of the tax revenues in a historical context and an econometric analysis on BRIC-T countries
431442 HALİL İBRAHİM BAŞKAN 2016 Vergi denetiminin etkinliği, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Vergi Müfettişleri perspektifinden teorik ve uygulamalı çalışma
  Effectiveness of tax audit, experienced problems and solutions: A theroretical and field study from the perspective of Tax Inspectors
459566 ÖMER FARUK ÖZTÜRK 2016 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişlerinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri örneği
  Impact of foreign direct investment inflows on tax revenue: The case of OECD countries
448010 ABDULLAH OK 2016 Türk Hukukunda gümrük vergileri ve cezaları
  Customs charges and penalties in Turkish Law
423658 NUMAN EMRE ERGİN 2016 Türkiye muhasebe (finansal raporlama) standartları ile Türk vergi mevzuatı arasındaki farkların ertelenmiş vergilere etkisi ve bist-50 şirketleri üzerinde yapılan bir analiz
  The effects of the diffrences between Turkish accounting (financial reporting) standarts and Turkish tax laws on deferred taxes and an analysis on bist-50 companies
434457 AYNUR MEHDIKHANLI SHEKERJI 2016 Ekonomik entegrasyon türlerinde vergi uyumlaştırması konusunda olası Türk Cumhuriyetleri Birliği açısından teorik bir analiz
  A theoretical analysis regarding tax harmonization in the types of economic integration in terms of the possible Turkic Republics Union
440977 EBUBEKİR BAŞEL 2016 Karşılaştırmalı Hukukta devletin vergilendirme yetkisi
  Taxation power of state in comparative law
427316 SİNAN ÇUKURÇAYIR 2015 Küresel vergi rekabeti ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yansımaları: Türkiye-AB analizi
  Global tax competition and its reflections on foreign direct investments: Turkey-EU analysis
413822 SEZER ALCAN 2015 Sağlık hizmetlerinde hakkaniyet ve sağlık-ücretler ilişkisi: Türkiye üzerine bir inceleme
  Equity in health care and relationship between health and wages: The case of Turkey
398456 SELÇUK TEKİN 2015 Türk Hukukunda Ar-Ge’nin teşviki
  R&D incentive in Turkish Law
381660 ERKAN YÖNDER 2015 Reits in Turkey: The impact of the deviations from the global systems
  Türkiye’de GYO’lar: Global sistemlerden farklılıkların etkileri
427317 ONUR ÖZCAN 2015 Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun vergilendirme açısından etkinliğinin analizi
  Efficiency analysis of Ombudsman institution in terms of taxation
388906 ERSİN NAİL SAĞDIÇ 2015 Vergi gelirlerini belirleyen faktörlerin bölgesel analizi: Türkiye örneği
  Regional analysis of the determinants of tax revenues: The case of Turkey
412127 DOĞAN BOZDOĞAN 2015 Hukuki güvenlik ilkesi açısından katma değer vergisinin değerlendirilmesi
  Evaluation of value added tax in terms of legal security policy
407296 ALİ VOLKAN ÖZGÜVEN 2015 Vergi idaresinin düzenleme yetkisinin kapsamı ve sınırları
  The scope and limits of the regulation authority of the tax administration
376662 HASAN MAÇİN 2014 İslam Hukukunda zekat matrahları ve vergi ilişkisi
  Basis of zakat in Islamic Law and tax relationship
381294 HASAN SARIÇİÇEK 2014 Bankalarda türev işlemlerin UFRS/TFRS ve VUK kapsamında değerlemesi ve bir araştırma
  Valuation of derivative transactions at banks under IFRS/TFRS and TPL and a research
366703 ASLIHAN ÖZEL 2014 Kamusal mal ve hizmet niteliği ile kültür: Seçilmiş ülkelerde ve Türkiye’de kültür harcamalarının gelişimi
  Culture with its public goods and services feauture: Evolution of public cultural expenditures in selected countries and Turkey
332677 YASEMİN COŞKUN KADERLİ 2013 Finansal kararlarda vergi etkisi: Türkiye uygulaması
  Tax effect in financial decisions: Turkey application
356528 CENGİZHAN HATİPOĞLU 2013 Vergi hukukunda hata ve düzeltme
  Error and correction in tax law
322295 SEÇKİN ARSLAN 2012 Balık üretim işletmelerinde maliyetlerin muhasebe standartları ve vergi mevzuatı çerçevesinde hesaplanması: Bir vaka çalışması
  Calculation of costs within the framework of accounting standards and tax legislation at fisheries enterprises: A case study
317635 CEYDA KÜKRER 2012 Kurvaziyer turizmin vergilendirilmesi ve Türkiye’de uygulanan vergi teşvikleri
  Taxation on cruise tourism and tax incentives in Turkey
327848 AYHAN SELÇUK ÖZGENÇ 2012 Vergi anlaşmalarının suistimali: Anlaşma alışverişi
  Abuse of tax treaties: Treaty shopping
325082 TOLGA AVŞAR 2012 Sivil havacılık sektöründe yap-işlet-devret modeli uygulamalarının mali açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi
  Financially examining and interpreting of build-operate-transfer (BOT) implementations in civil aviation sector
330327 MEHMET NAR 2012 Kamu ekonomisi bağlamında vergisel politika uygulamaları
  Taxational policy applications in the context of public economics
330405 SERDAR ÇİÇEK 2012 Ücretler üzerindeki kamusal yüklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi: Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeler karşılaştırması
  Examination and evaluation of tax wedge on wages: Comparison of Turkey and the European Union countries
280084 ERDEM ATEŞAĞAOĞLU 2011 Vergi Hukuku bakımından anonim şirketlerde kâr payı dağıtımı
  Dividend distribution in joint stock companies from Tax Law perspective
294014 MEHMET HANEFİ TOPAL 2011 Refah devletine yönelik tutumlar ve vergi adaleti algısı: Türkiye üzerine bir araştırma
  Attitudes toward welfare state and tax fairness perception: A case study on Turkey
280035 YASEMİN TAŞKIN 2011 Transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk ilkesi
  Arm’s lenght principle in transfer pricing
264530 ÖZGÜR AY 2010 Türkiye’de vergi yapısının gelir dağılımına etkisi
  The effect of tax structure on income inequality in Turkey
302997 MAHMUT MEFTUN CANBEK 2010 Türk liman işletmelerinde vergi istisna uygulamaları üzerine bir inceleme
  An examination of tax exemption practices at Turkish port authorities
265713 DUYGU ÖZER SARITAŞ 2010 Cumhuriyet Dönemi Roma vergi sistemi
  Roman taxation system in Republican Era
279436 AHMET OZANSOY 2010 Gelir üzerinden alınan vergilerde kanunen kabul edilmeyen giderler ve analizi
  Non-deductable expenses and it?s analysis on taxes on income
277761 NERGİS NALAN ALTINTAŞ 2010 Bağımsız denetim ve vergi denetimi dışındaki güvence hizmetleri: Türkiye’deki uygulamalar hakkında bir araştırma
  Assurance services other than financial statement audit and tax audit: A study on practices in Turkey
280192 ÖZGÜR ŞAHAN 2010 Vergi teşviklerinin doğrudan yabancı sermaye yatırım kararları üzerindeki etkilerinin analizi ve değerlendirilmesi
  The analysis and evaluation of the impacts of tax incentives on foreign direct investment decisions
302740 TURGAY BOZOĞLU 2010 İktisadi kalkınmanın finansmanında vergilendirmenin önemi ve değerlendirilmesi
  Importance of taxes in financing economic development
258484 BURCU YAKUT ÇAKAR 2010 Comparative analysis of poverty and inequality
  Türkiye’de yoksulluk ve eşitsizliğin karşılaştırmalı analizi
264601 HAMZA KAHRİMAN 2010 Avrupa birliği ülkeleri ve Türkiye’de araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik mali teşviklerin karşılaştırmalı analizi
  Fiscal incentives for research and development activities in the European Union countries and Turkey: A comparative analysis
270926 LEVENT YAHYA ESER 2010 Yeni ekonominin maliye politikalarına yansımaları
  The impacts of the new economy on fiscal policies
273504 HAKAN ARSLANER 2010 Kamu alacaklarının haciz yolu ile takibi
  Procedures of public receivables by the attachment
241255 FİGEN ÖZER 2009 Vergi Hukukunda ek mali yükümlülükler
  Additional financial obligations in Tax Law
241216 FAHRİ AYÇİÇEK 2009 Türkiye muhasebe standartları ve Vergi Usul Kanunu açısından değerleme ve bir uygulama
  Valuation from point of wiev turkish accounting standards and Tax Procedure Law and an application
313117 SERKAN AĞAR 2009 Transfer fiyatlandırması
  Transfer pricing
221451 MURAT AYDIN 2008 Türkiye’de 1989 sonrasında yaşanan mali krizler ve bu krizlerde uygulanan vergi politikalarının etkinliği
  Turkish financial crises after 1989 and effectiveness of tax policies implemented during the crises
262783 MİNE UZUN 2008 Kamu alacağının korunmasında tasarrufun iptali davaları: Peçeleme ve muvazaalı işlemler
  In protection of the public receivable cancelation of the savings cases: Veiling and fictitious transactions
146083 MEHMET EMİN MERTER 2004 Türkiye’de vergi denetimi ve vergi denetiminde etkinliğin sağlanmasında toplam kalite yönetimi
  Tax auditing in Turkey and the practice of total quality management in providing the efficiency of tax auditing
146946 MEHMET DEMİR 2004 Yeminli mali müşavirlerin ekonomik sisteme katkısı, mesleki sorunları ve çözüm önerileri
  The contribution to economical system, professional problems and solution suggestions of certifiet public accountants
176354 CHOLPAN NAZARALİEVA OKTAR 2003 İşletmelerde vergi planlaması ve Türkiye örneği
130109 DİLEK DİLEYİCİ 2003 Artan oranlı vergiler-düz oranlı vergiler karşılaştırması ve düz oranlı vergilerin uygulanabilirliği
  Comparison of progressive taxes- flat taxes and practicability of flat taxes
130715 SEVİL ŞİN 2003 Vergi incelemesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan idari işlemler
  Tax auditing and the administrative processes that aught to be carried out in this respect
130278 HASAN ATILGAN 2003 Vergilemenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye’deki durumun analizi
  The Effects of taxation on economic growth: The case of Turkey
110784 SUPHİ ASLANOĞLU 2002 Günümüz vergi anlayışında denetim etkinliğini sağlayan bir yöntem , vergi denetiminde mali analiz tekniklerinin kullanılması
  A Method for providing efficiency in tax control: The ussing of financial analysis techniques in tax control
113613 ALİ DEĞİRMENDERELİ 2002 Mali yükümlülüklerin çevresel amaçlar için kullanılması ve ekolojik vergi reformu
  Using fiscal instruments for environmental purposes and ecological tax reform
117273 AYLA EFE 2002 Muhassıllık teşkilatı
  The Organization of Muhassıllık (tax collection)
135283 NAGİHAN OKTAYER 2002 Vergi uyumlaştırması kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği’nde menkul kıymetlerin vergilendirilmesi
  Taxation of securities in Turkey and European Union in context of tax harmonisation
106972 HAKAN BİRSENOĞUL 2001 Vergi Hukukunda yorum
  Die Auslegung im steuerrecht
104999 HASAN GÜL 2001 Vergi sistemlerinin optimum vergileme ilkeleri açısından değerlendirilmesi
  Evaluation of tax systems accordind to the optimal taxation principles
100369 EKREM KARAYILMAZLAR 2001 Artan oranlı gelir vergisi ve alternatiflerinin Türkiye açısından karşılaştırılması
  Discussing on the progressive income tax and its alternatives for Turkey
101676 ALİ ÇELİKKAYA 2001 Türk Gümrük Kanunu’nun vergilemeye ilişkin hükümlerinin değerlendirilmesi
  Evaluation of the taxation terms of the Turkish customs laws
135157 BİNHAN ELİF YILMAZ DİNÇ 2001 Vergilemede çatışan amaçlar ve optimal gelir vergilemesi sorunsalı
102604 GÖKHAN KÜRŞAT YERLİKAYA 2001 Yap-işlet-devret modeli ve vergilendirilmesi
  The built-operate-transfer model and taxing
103792 TEMEL GÜRDAL 2001 Türk gelir vergisi tarifelerinin rasyonel vergileme açısından değerlendirilmesi
  Analysis of the Turkish income tax schedules with respect to rational taxation
99657 TAYYİP YAVUZ 2000 Türkiye’de vergi yönetimine yardımcı bir meslek olarak mali müşavirlerin yetki ve sorumlulukları
  Authority and responsibility of financial consultants as an assosiale profession in the tax management in Turkey
94298 AHMET KAVAK 2000 Sermaye şirketlerinin tasfiye, birleşme, devir ve nevi değişikliğinin Vergi Hukuku açısında değerlendirilmesi
  Tax Evaluation of the liquidation, unification, transfer and change in sort of the joint stocks in terms of tax law
94199 YUSUF İLERİ 2000 İşletmeye ait maddi duran varlıkların gelir, kurumlar, katma değer ve vergi usul kanunları açısından vergilendirilmesi
92739 F. NİLGÜN BALKAYA AKÇA 2000 Gelir vergisindeki vergi harcamaları ve Türk gelir vergisindeki vergi harcamalarının değerlendirilmesi
  Tax expenditures in personal income tax and evaluation of tax expenditures in the Turkish personal income tax
87826 FUNDA BAŞARAN 1999 Türk ve Alman vergi bilançosu hukuklarında gayri maddi iktisadi kıymetleri aktifleştirme şartları
  Conditions for accounting for intangible assets in Turkish and German tax balance sheet law
89348 DERYA YAYMAN 1999 Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması
  The Providing effectiveness of tax inspection
72897 ALİ RIZA GÖKBUNAR 1998 Türk vergi sisteminin mali ve iktisadi vergileme ilkeleri açısından analizi
  The Analysis of Turkish tax system an a perspective of fiscal and tax principles
72868 RAMAZAN GÖKBUNAR 1998 Türkiye’de yatırımları teşvik edici vergi politikası ve Avrupa Birliği’ne uyumu
  Tax policies of investment incentives in Turkey and harmonisation into European Union
74563 SABAHİTTİN ÇENET 1998 Kurumlar vergisinin işletmelerinin yatırım kararları ve politikaları üzerindeki etkileri
  The Effects of corporate tax decisions and policies of corporate investment
86244 İHSAN GÜNAYDIN 1998 Vergi politikalarının uluslararası doğrudan sermaye yatırımları üzerine etkisi
  The Effect of tax policies on the international foreign direct investment
62768 HASAN BÜLENT KANTARCI 1997 Türk gelir ve kurumlar vergisinin Avrupa Birliği gelir ve kurumlar vergisine uyumlaştırma politikaları
  The Polices of the harmonization of the Turkish income and corporation tax to the income and corporation taxes of the European Community
64290 MEHMET ÖZBİRECİKLİ 1997 Avrupa Birliği’nde vergi muhasebesi konusundaki çalışmalar ve Türk vergi muhasebesi ile uyum sorunları
68064 FARUK GÜÇLÜ 1997 Türk vergi sisteminde karşılaşılan problemlerin ergonomik açıdan analizi
54172 EMİNE KOBAN 1996 Vergi politikası-iktisadi kalkınma planları ilişkisi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
53059 CEMAL SEZER 1996 Türk vergi yönetiminde örgütlenme ve Türkiye’de vergi yönetiminin örgütlenmesi için bir model önerisi
53611 GÜLAY AKGÜL YILMAZ 1996 Yeraltı ekonomisi ve vergi kayıbı
43135 HALUK YÜKLER 1995 Mergers and acquisitions in Turkey and in the European community
41083 KEMAL ÇİFTÇİ 1995 Türk katma değer vergisinin ekonomik ve mali etkileri
41295 ALİ ÇIMAT 1995 Türkiye’de mal ve hizmet ihracatı istisnası ile ihracatta vergi iadesi uygulamasının katma değer vergisi içindeki yeri ve önemi
  The Place and importance of exemption on export of goods and services in Turkey and implementation of value added tax refund in export within value added tax
41337 VELİ BİLAL YALÇIN 1995 Türkiye’de holding kuruluşlar ve vergi sistemimizin holdingleşme üzerindeki etkisi
  Holding companies effect of our taxation system on companies to become holding bodies
31924 ZEYNEP ARIKAN 1994 Demokratik gelişim sürecinde vergilendirme yetkisinin kullanımı ve sınırları (Türkiye analizi)
32377 MEHMET ŞAH DEVİREN 1994 Türkiye’de ve yabancı ülkelerde ön ödeme esasının iktisadi, mali, sosyal etkileri ve değerlendirilmesi
32379 YAŞAR METHİBAY 1994 Vergi uyumlaştırması ve Türk kurumlar Vergisi (Avrupa Topluluğu ve Türkiye açısından bir değerlendirme)
25695 NEVİN YURTMAN DEMİR 1993 Anonim ortaklıklar ve Vergi Hukuku yönünden iç kaynaklardan sermaye artırımı
18432 İDRİS ERMEYDAN 1992 Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi
19904 MEHMET SARAÇ 1992 Vakıflarda muhasebe düzeni ve Türkiye uygulaması
16362 NEVİN COŞAR 1991 Türkiye’de bütçe açıklarının nedenleri vergi politikasının mali yönü, 1963-1989
17254 SELİM ALTINOK 1991 Türk Vergi Hukuku’nda değerleme
14489 ENGİN ÖNER 1991 Türkiye’de vergi kaçakçılığı, başlıca sebepler, etkiler ve önlemler
19731 FEVZİ RİFAT ORTAÇ 1990 Türk Vergi Hukukunda sorumluluk
6626 METİN TAŞ 1989 Çevre kirliliğinin önlenmesinde vergi ve sübvansiyon politikası: Türkiye için uygulama önerileri
7032 AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ 1989 Türk vergi sisteminde kaynakta vergileme
9705 COŞKUN CAN AKTAN 1989 Arz-yönlü vergi politikasının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri -1980 sonrası Türkiye analizi-
571 AYTEN ERSOY 1987 Katma değer vergisi ve muhasebe uygulamasına ilişkin öneriler
3254 ABDÜLLATİF ŞENER 1987 Tanzimat dönemi Osmanlı vergi sistemi (1839-1876)
448 FİKRET BİLA 1986 Türkiye’de kurumlar vergisi uygulamasının mali ve ekonomik fonksiyonlarının analizi (1950-1985)
941 NEVZAT SAYGILIOĞLU 1986 Vergi Hukuku’nda yorum
3094 ALİ İHSAN BAŞOL 1986 Ticaret hukuku ve vergi hukuku açısından işletmelerde devir ve bir vaka çalışması
12645 VELİ KARGI 1986 Negatif gelir vergisi-Türkiye için model denemesi-
13432 NİHAL SABAN 1986 Vergi Hukukunda sorumluluk
2437 H.HÜSEYİN BAYRAKLI 1986 Türk Vergi Hukuku’nda zamanaşımı
301 ŞÜKRÜ KIZILOT 1985 Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi
948 SAYGIN EYÜPGİLLER 1985 Gelir vergisinin idari etkinliği yönünden matrah tespit usulleri
2003 MEŞHURE ÖZDEN 1985 Türkiye’de gelir vergisinin geçirdiği aşamalar: 1950 – 1982
931 MUSTAFA KOZAN 1985 Zirai gelirin vergilendirilmesinde küçük çiftçi muaflığı

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.