VERGİ AKADEMİ

Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri Listesi (2015-2018)

Vergi konusu ile ilgili alanlarda yazılmış yüksek lisans tezlerine ilişkin liste, tez no, yazar, yıl ve tezin adı başlıkları ile aşağıda sunulmuştur. Vergi türleri, vergi hukuku, vergi uygulaması, vergi idaresi ve benzeri konularda yazılmış tez konuları, tezin yazarı ve tez konusunun İngilizcesi aşağıdaki listede yer almaktadır.

Tablo: 2015-2018 Döneminde Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri, Vergi ile İlgili Tez Konuları Türkçe-İngilizce Başlıkları

Tez Numarası Yazarı Yılı Tez Konusu
516121 ŞULENUR GÖZTEPE 2018 İdari işlem teorisi açısından vergilendirme işlemleri ve yargısal denetimi
Tax transactions and their judicial review in view of administrative acts theory
519286 GİZEM NUR ÖZKAYA 2018 Vergi hukuku bakımından tefecilik
Usury in terms of tax law
490939 İMRAN ARITI ERDEM 2018 Tax discrimination in EU Law and the OECD model tax convention
Avrupa Birliği Hukuku ve OECD model vergi anlaşmasında vergi ayrımcılığı
493072 MERVE CÖMERT 2018 Çok uluslu şirketlerin vergi cennetlerinde vergiden kaçınma ve vergi kaçırma faaliyetleri
Multinational corporation in the tax heaven countries tax avoid and tax evasion activities
502248 SERHAT GÖZEN 2018 Vergi aflarının vergi gelirlerine etkisi üzerine ampirik bir inceleme
An empirical review over effects of tax amnesties on tax revenues
498913 FIRAT SİNİK 2018 Vergi suçları, cezaları ve yargılama usulü
Tax offences, penalties and procedure
509912 AYSUN ÖZER 2018 Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının rolü, önemi ve değerlendirilmesi
The role of professional accountants, for tax losses and leakega in the prevention fo Turkey, importance and evaluation
498771 OSMAN TUNAOĞLU 2018 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tebligat
502012 NESLİHAN YÜCELEN 2018 Türkiye’de kamu alacaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin incelenmesi ve etkinliği
Investigation and effectiveness of measures for the protection of public receivables in Turkey
487407 HATİCE TOPAL 2018 TMS ve VUK kapsamında stokların incelenmesi
Investigation of stock in tas and Turkish Tax Law
505815 REMZİ DURMAZ 2018 Tarım satış kooperatiflerinin pazarlama ve finansal performansında vergi muafiyet ve istisnalarının yeri ve önemi üzerine bir uygulama
An application on the role and significance of tax exemption and excepti̇ons in the marketing and financial performance of agricultural sales cooperatives
487414 MEHMET TAT 2018 TMS 11 inşaat sözleşmeleri standardı ve VUK kapsamında inşaat muhasebesi uygulamalarının karşılaştırılması üzerine bir inceleme
Comparison of tas 11 construction contracts under construction accounting standards and Turkish Tax Law a study on application
498653 NAGİHAN ERDAL 2018 Türk vergi yargısının geçmişten günümüze yansıması: İstinaf mahkemelerine geçiş
Turkish tax jurisdiction previously today’s reflection: Transition to appeal court
492046 TİMUR GÜMÜŞKAYA 2018 Atık geri dönüşümünde üretim maliyetlerinin incelenmesi: Bir kâğıt üretim tesisinde uygulama
Investigation of production costs in waste recycling: An application in paper production plant
491047 BAHADIR KIR 2018 Gümrük uyuşmazlıklarının alternatif çözüm yöntemleri
Alternative solution methods of customs disputes
528065 BURCU İNAM 2018 Zonguldak il sınırları içinde belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin mükelleflerin vergi uyumuna etkisi
Effect of the satisfaction from municipality services on taxpayers tax compliance in Zonguldak
505576 CEYDA TUNÇ 2018 Yolsuzluğun vergi gelirleri üzerindeki etkisi: Avrupa Birliği geçiş ekonomileri örneği
Impact of corruption on tax revenues: The example of European Union transition economies
498907 YAKUP TARCAN 2018 Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergiye bakış açısı: Erzincan ili örneği
Taxpayers’ opinions for corporation income tax: The case of Erzincan
526633 CEYLAN BULGAN ARAS 2018 Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde uygulanan teşvikler
The subsidies applied in the context of European Union and World Trade Organization
502585 KADRİYE ARISOY 2018 Üretim işletmelerinde stok maliyet yöntemlerinin TMS 2 stoklar standardı, vergi usul kanunu ve BOBİ FRS açısından incelenmesi: Bir uygulama
Inventory costing methods in manufacturing enterprises are examined in terms of tas inventory standarts ,tax produce law and BOBI FRS : An application
506479 MERVE NUR BAŞ SOBACI 2018 Gümrük müşavirliği mesleği ve gümrük müşavirlerinin sorumlulukları
Costums consultancy and responsibilities of customs consultants
503511 GİZEM ZEREN 2018 Bölgesel kalkınmada vergi teşviklerinin rolü ve türkiye değerlendirmesi
The role of tax incentives in regional development and turkey assessment
492828 AYNUR AKBEL 2018 Uluslararası Vergi Hukukunda ‘Gerçek lehdar’ kavramı
The concept of beneficial ownership in International Law
497342 GÜLŞAH ZEYBEK 2018 Çeşitli büyüklükteki işletmelerde vergi planlama yöntemleri: Ankara ili Sincan ilçesindeki işletmelerde uygulama
Various great enterprises tax planning methods:Applications in business district in Ankara Sincan
487412 SİBEL ADEMOĞULLARI 2018 Devlet yatırım teşvikleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir ilaç firmasında uygulama örneği
Governmental state subsidiaries and practical implementation of a pharmaceutical company operating in Turkey
490562 YUSUF ÖCALMIŞ 2018 İştirak yatırımlarının finansal tablolarda raporlanmasının uluslararası finansal raporlama standartları, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı, vergi usul kanunu ve Türk ticaret kanunu kapsamında incelenmesi
Examination of reporting of investments in associates in financial statements within the scope of international financial reporting standards, reporting standards for large and medium sized enterprises, tax procedure law and Turkish commercial law
486491 ERTÜRK YILMAZ 2018 Vergi Usul Kanununa göre amortismanlar mükellefe sağladığı haklar ve muhasebeleştirilmesi
Depreciations according to Tax Procedure Law rights it provides to taxpayers, and accounting
492227 SEYİT KARAPINAR 2018 Vergi kayıplarının oluşumu ve önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının rolü
The role of accounting professions in the formation and prevention of tax losses
490594 NAZAN AKAN 2018 Teknokentte girişimcilere sağlanan yararlar ve vergisel boyutta incelenmesi ve bir uygulama
Examining the benefits provided for the entry of founders to research and development centers for tax purposes
487409 SAİDE GÜL 2018 Kıdem tazminatının TMS ve vergi mevzuatı açısından incelenmesi
Examining of the severance pay from the point view of the Turkiish accounting standards and tax regulations
488931 MEHMET SENA URAY 2017 Türkiye’de vergi harcamaları ile vergi adaleti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The evaluation of the relationship between the tax expenses and the tax justice in Turkey
494044 MURAT KUTLU 2017 Gelir vergisi mükelleflerinin vergi bilinci düzeyi ve Sivas ilinde bir araştırma
Tax-awareness level of income taxpayers a research in Sivas province
481830 GÖKBEN GÜNEY 2017 Bir vergiye gönüllü uyum programının geliştirilmesi:Mersin ili örneği
The improvement of a tax compliance program: the case of Mersin city
464426 NARİE KASYMOVA 2017 Vergi kaçakçılığı için cezai sorumluluk
Criminal liability for tax evasion
483229 NURBANU KARA 2017 Türkiye’de vergi kaybının coğrafi bölgeler bazında oyun kuramı yaklaşımı ile incelenmesi
The examination of tax loss in Turkey with the game theory approach on the basis of geographical regions
475556 MEHMET EMRAH BİNİCİ 2017 Kat karşılığı inşaat işlerinde vergi idaresi ile yargı organları arasındaki anlaşmazlıklar ve çözüm analizleri
Analysis and resolution of disputes between tax administration with judicial bodies in flat swap building system
464458 SAMET UZUN 2017 Transfer fiyatlandırmasına ilişkin vergi mevzuatında yer alan yöntemlerin stratejik olarak kullanımı
The strategic use of methods in tax legislation realeted to transfer pricing
523723 OĞUZHAN GÖK 2017 Vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma müessesesi yoluyla çözümü: Edirne İli incelemesi
Settling tax disputes with reconciliation procedure: research on Edirne province
459904 ÖMER FARUK BAYRAKCI 2017 Vergi Hukukunda muvazaa ve peçeleme işlemleri ile bu işlemlerin önlenmesine yönelik araçların değerlendirilmesi
Evaluation of procedures for prevention collusion and fictitious transactions in Tax Law
489000 ÖZLEM DURGUNBÖCÜ 2017 Muhasebe meslek mensuplarının hata ve hile ile ilgili algılarının tespiti: Bir araştırma
Identfy about errors and fraud perceptions of professional accountants: A research
460552 FURKAN KILINÇ 2017 Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde istinaf kanun yolu
The appeal remedy in the solution of tax disputes
483197 SAMİR MASİMOV 2017 Azerbaycan’da kurumlara uygulanan menfaat vergisinin ve sadeleştirilmiş verginin Türkiye’deki kurumlar vergisi ile karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of profit tax and si̇mplified tax applied in corporations in Azerbaijan and coporation tax in Turkey
479308 DENİZ KARTAL 2017 Türkiye’de gayrimenkullerin vergilendirilmesinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri
The problems and solutions proposed in the taxation of real estate in Turkey
472334 MURAT KALKAN 2017 İnşaat sektöründe maliyet hesaplamaları ve vergisel analizi
Cost calculation and tax analysis in the construction industry
480783 CANSU SEVİNÇ 2017 Ticaret şirketlerinde ortakların kamu borçlarından doğan sorumluluğu
Responsibility of trading companies partner’s for public debts
464316 TACİM YAYĞIR 2017 Türk vergi sisteminde arsa ve arazilere yönelik mali yükümlülükler
Financial obligations related to parcel of land in turkish tax system
475934 FERHAN ÖNER 2017 Dış ticaret ve döviz kazandırıcı hizmetlerin muhasebeleştirilmesinin Türk vergi mevzuatı ve Türkiye muhasebe standartları kapsamında incelenmesi
Investigation of accounting process of external trade and foreign exchange earning services within the context of Turkish tax legislation and Turkish accounting standards
487439 MURAT KERİM ERDÜZEN 2017 Muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı yönünden değerlendirilmesi ve tespit yöntemleri
The evaluation and detection methods of accounting frauds with regards to/by/from tax legislation perspective/
472203 ELYASA AKSOY 2017 Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergilerde uygulanan vergi harcamalarının vergilendirmenin mali amacı bakımından değerlendirilmesi
The evaluation of tax expenditures applied on taxes collected from income in terms of the fiscal purpose of taxation in Turkey
469894 ROSNY JUSTE GBEWEDO DJIMASSE 2017 2009 yılında benin’de vergilerin azaltılması, özel yatırımlara etkileri üzerine bir değerlendirme
Reduction of the taxes in benin in 2009, an assessment of the impact on the private investments
472154 NAİL ÇAKMAK 2017 Yüklenici işletmelerde UMS 11 inşaat sözleşmeleri standardına göre kar zararın hesaplanması ve Vergi Usul Kanunu ile karşılaştırılması, bir uygulama
For contractor companies, construction contracts’ Profit&Loss should be in accordance with International Accounting Standards 11 and compared to tax procedural law.
469546 NUSRET VURAL BURGU 2017 Vergi mevzuatı ve TMS/TFRS hükümleri uyarınca kârın tespiti
Determination of profit in accordance with tax legislation and TAS/TFRS provisions
493956 HAKAN AKKUŞ 2017 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve vergi güvenliği
Disguised income di̇stribution through transfer pricing and tax securi̇ty
477075 ENGİN ŞÖLEN 2017 Kayıtdışı ekonomide vergi ve vergi denetiminin önemi
The importance of tax and tax control in the united states econom
470494 EMRE SÖNMEZ 2017 Ar-ge destek mekanizmalarının firma performansı üzerine etkilerine yönelik bir araştırma
A research on the effects of r&d support mechanisms on firm performance
462010 TALHA DEMİRTAŞ 2017 Vergi kaçakçılığının önlenmesinde vergi denetiminin işlevi
The function of tax i̇nspection in preventing tax evasion
494078 AHMET DELİBAŞ 2017 Vergi politikalarının gelir dağılımı üzerine etkileri
The effects of tax policies on income distribution
470374 ABDULLAH MARUFOĞLU 2017 Türkiye’de vergi denetiminin kurumsal gelişimi: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Institutional development of tax audit in Turkey: Turkish Tax İnspection Board
497899 ÖZGE BALABAN 2017 Türk vergi yargısında istinaf kanun yolunun anayasal vergilendirme ilkeleri ışığında değerlendirilmesi
Evaluation of appeal legal remedy in Turkish tax jurisdiction in the view of constitutional taxation principles
472206 OZAN YILDIRIM 2017 İndirim oranlı işlemlerde KDV iadesi ve muhasebesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Problems and proposed solutions in the return of Value Added Tax in transactions on discount rates, accountintg
469844 ZEYNEP POLAT 2017 Türkiye’de vergi denetiminin etkinliğinde yeni bir yaklaşım: Vergi Denetim Kurulu risk analiz sistemi
A new approach to the efficiency of tax auditing in Turkey: Tax Inspection Board risk analysis system
486475 FATMA YILDIZ 2017 Maddi duran varlıkların Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından karşılaştırılması: Otomotiv yan sanayi sektöründe bir uygulama
Comparing of tangible fixed assets in Tax Procedure Law and Turkish Accounting Standards : An application on automotive supplier industry
490616 İSMAİL ERTÜRK 2017 İnşaat muhasebesinde ticari kara geçiş ve mali tabloların düzeltilmesi ve Türk vergi uygulama örneği
Corrective implementation of Turkish tax application example of financial transition and financial tables
454398 CAN MAVRUK 2017 Merkezi bütçe vergi gelirlerinin Markov modeli ile tahmin edilmesi
Estimation of general budget tax revenues using Markov model
475719 ABDULLAH KÜRŞAT MERTER 2017 Yıllara yaygın inşaat işlerinin Türk vergi mevzuatı ve Türkiye muhasebe standartları açısından incelenmesi, uygulama örneği
Examination of spreaded on years buildings in Turkish legislations and Turkish accounting standards, application sample
458557 MEHMET YILMAZ 2017 Türk vergi sistemi ve maliyete etkileri: KOBİ’ler üzerine pilot araştırma
Turkish tax system and its effect on costs: A pilot survey on Small and Medium Sized enterprises
469267 MUSTAFA ŞAHİN 2017 Gümrük vergilerinde vergi uyumunun artırılması
Improving compliance in customs duties
451321 MÜGE SEDA ATEŞ 2017 Türkiye’de özel tüketim vergisi uygulaması
Application of special consumption tax in Turkey
469884 ORHAN ATALAY 2017 Gümrük uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, vergi kayıpları ve çözüm önerileri
Problems encountered, tax losses and solution proposals in custom applications
480656 NECİP MUSTAFA TÜYSÜZ 2017 Türkiye’de vergi denetiminin etkinliğinin ölçülmesinde finansal raporlamanın yeri ve önemi
The place and priority of financial reporting in measuring the effectiveness of tax auditing in Turkey
465796 HACER KADIOĞLU ÖZDEMİR 2017 Türk Vergi Hukukunda sürelerin analizi
483130 MERVE KURT 2017 Laffer eğrisi’nin Türkiye için tahmini
The estimation of Laffer curve for Turkey
471939 ALİ TAT 2017 Türev araçların Vergi Usul Kanunu ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre incelenmesi ve muhasebeleştirilmesi
473621 KİBAR MENTEŞE 2017 Enerji verimli teknolojik ürünlerin yaygın kullanılmasında vergi politikasının rolü: Çanakkale ili üzerine nicel bir araştırma
The role of tax policy in widespread usage of energy efficient technology products: A quantitative research on Çanakkale province
469694 BURCU YILMAZ ÖNDER 2017 Vergi planlaması ve Türk kurumlar vergisinde vergi planlaması olanakları
Tax planning in corporation tax and applications limiting tax planning
477421 ELİF BODUR 2017 On the number of brackets in piecewise linear income tax systems: An application
Parçalı lineer gelir vergisi sistemlerinde vergi dilimlerinin sayısı üzerine bir uygulama
498077 PINAR SARI 2017 Vergilemede adalet ve ödeme gücü ilkeleri bakımından Türkiye’de sporcuların vergilendirilme rejimi
Taxation regime of sporters in Turkey in terms of fairness and solvency principles of taxation in Turkey
480218 EMRE ERDEN 2017 Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerine ilişkin muhasebe işlemlerinin vergi usul kanunu ile Türkiye Muhasebe Standardı 11 açısından karşılaştırılmasına yönelik bir uygulama
An application intended for comparison of Türkish Accounting Standart 11 with tax legislation of accounting practices related to the multi-year construction and repair projects
460699 SERKAN KOTEL 2017 Sahibi Türk olan yabancı bayraklı yatların ülke ekonomisindeki vergi ve prestij kaybının önlenmesi için uygulanabilecek yöntemlerin incelenmesi
Examination of the methods that can be applied for presentation of the loss of tax and prestige in the country economy of the foreingn-flagged yachts which owners are Turkish
486335 EMİNE TUĞÇE TOPRAK 2017 Vergi reformunun çerçevesi ve Türkiye’deki gelişimi
Framework of tax reform and the development i̇n Turkey
479411 SHAHROUZ KESHAVARZI 2017 İran’da vergi politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkileri: 1979-2009 dönemi
The effects of the tax policies on income distribution in İran: 1979-2009 period
475602 MUSTAFA KOÇ 2017 Atatürk Döneminde müteşebbis sınıfın geliştirilmesine yönelik tasarruflar
Appropriations to develop the enterprising class in Atatürk era
462120 AYAZ SHAMİLLİ 2017 Azerbaycan vergi sisteminin analizi ve Türkiye’de uygulanan servet vergilerinin Azerbaycan ergi sisteminde uygulama olanaklarının değerlendirilmesi
Analysis of the Azerbaijan Tax System and the evaluation of the application operations in the Azerbaijan Tax System in the service in the tax service applied in Turkey
458511 METİN OKUR 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Vergi Usul Kanunu ve Amerika’da kabul görmüş genel muhasebe standartları açısından şirket satın alma ve birleşmeleri
Mergers and acquisitions in terms of International Financial Reporting Standards, Tax Procedure Law and generally accepted accounting principles in America
473533 ERSAN ÖZKAN 2017 Alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan özel tüketim vergileri ve tüketim ilişkisi çerçevesinde Türkiye örneği
Applied in alcohol and tobacco products private consumption taxes and within the framework of consumption relationship Turkey example
475250 İBRAHİM KUZAN 2017 Gıda üretim endüstrisinde güneş enerji sistemlerinin kullanılabilirliği, ekonomik getirileri ve uygulanabilecek devlet teşvikleri
Availability of solar energy systems in food production indusrty, economic benefits and government incentives that can be applied
454537 MEHMET GÜNGÖR 2017 Türk Ticaret Kanunu ve vergi kanunları açısından şirketlerde kısmi bölünme ve bir uygulama
Partial division companies and a practi̇ce with regards to Turkish Commercial Code and tax acts
461477 ABDULLAH AKKUŞ 2017 Vergi politikalarının doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisi
The impact of tax policies on foreign direct investments
468535 ESRA DEMİR 2017 Kurumlar vergisinde safi kurum kazancının tespiti
Determination of net profit of corporation tax
485612 MURAT ALBAYRAK 2017 Avrupa Birliği’nde vergi rekabeti: Uygulamalı bir analiz
Tax competition in European Union: An empirical analysis
480787 BİLAL GÖDE 2017 Vergi yükünün ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği
The effect of tax burden on economic growth: The case of Turkey
460773 HATİCE DİLARA POLAT 2017 TMS 21 kur değişimin etkileri standardı kapsamında kur farklarının muhasebeleştirilmesi ve raporlanması
Recognition and reporting of exchange differences under TMS 21 standard on the effects of exchange rate variations
473663 GÜLÇİN DURMAZ 2017 Vergi gelirleri ile enflasyon arasındaki ilişki: Türkiye için bir VAR analizi
The causality relationship between tax revenues and inflation: A VAR analysis for Turkey
476992 OZAN ÇORAP 2017 Türkiye’de vergi adaletini sağlamada ödeme gücünü kavrama uygulamalarının etkinliği: Aydın ili özelinde amprik araştırma
Efectiveness of applications of the payment towards payment in tax adaletinity in Turkey: Ampric research in the Aydın area
470361 SEMİH ÜNAL 2017 TMS 16 maddi duran varlıklar ve vergi uygulamaları
Tas 16 tangible assets and tax practices
470380 NİLAY AKBULUT 2017 Türkiye’deki baskı gruplarının vergi mevzuatı oluşumuna etkileri
Effects of the pressure groups to the preparation of tax legislation in Turkey
475903 DİLAVER EKİNCİ 2017 Türkiye’de girişimcilik, girişimciliğin geliştirilmesi için uygulanan KOSGEB destekleri ve yeni bir destekleme model önerisi
Entrepreneurship in Turkey, KOSGEB supports implemented so as to improve entrepreneurship and a new supporting model proposal
488990 FATMA SIRTKAYA 2017 Klasik Dönem Osmanlı hukukunda Avârız vergileri
Avâriz taxes in the Classical Period of Ottoman Law
498871 YUNUS EMRE GÜRDAL 2017 Türk vergi sisteminde taşınmazlar üzerindeki ivazlı tasarrufların vergilendirilmesi analizi
Analysis of taxation over the onerous dispositions of real property in Turkish tax system
481718 ÖZLEM MESUDE BÜYÜKKOÇ 2017 Türkiye’de vergi denetiminin kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisi
The effects of tax audit on underground economy in Turkey
493045 HİLMİ ERSOY 2017 Dönem sonu çalışmalarının TMS-TFRS ve V.U.K. açısından incelenmesi: Bir üretim işletmesinde uygulama
The assessment of period-end procedures in terms of Turkish accounting standarts (TAS)-Turkish financial reporting standarts (TFRS) and tax procedure law: An application in a manufacturing company
475855 ZÜHRE ELVAN 2017 Türk Hukukunda vergilendirme yetkisinin Karşılaştırmalı Hukuk açısından incelenmesi
Taxation power in Turkish Law and its analysis in Comparative Law
477468 DENİZ İŞTEKAL 2017 Vergi denetiminde etkinlik: Şırnak ili örneği
Efficiency in tax auditing: Evidence from Şırnak province
477091 REŞAT BULUM 2017 TMS 16 – Maddi duran varlıklar standardının lojistik sektöründe uygulanması
Implementation of the TAS-16 property, plant and equipment standard in the logistics industry
481720 ASLIHAN BASKINDAĞLI DURAK 2017 İşletmelerde hilelerin önlenmesinde vergi denetiminin önemi
487398 İLKAY ALKAN 2017 Vergi Usul Hukukunda tebligatın önemi
The importance of notice in Tax Law
488701 FATMA MERVE YANDIK 2017 Türkiye’de kayıt dışı istihdamın gelir vergisi hasılatı üzerindeki etkisi
The effect of unregistered employment on the income tax revenue in turkey
466255 SEMA GÜNAY 2017 Vergi denetiminde risk analizi ve mükellef haklarına yansımaları
Risk analysis in tax inspection and taxpayer rights reflection
465813 CEYDA BAYRAKTAR DAŞTAN 2017 Yenilenebilir enerji kaynakları açısından vergisel teşvikler: Türkiye değerlendirmesi
Tax incentives in terms of renewable energy resources: Turkey assessment
462751 ŞERİF EMRE GÖKÇAY 2017 Vergi Hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesinin kapsamı, niteliği ve sınırları
Characteristics, scope and limits of economic approach in Tax Law
465717 ALTAN RENÇBER 2017 Kabahat genel teorisi açısından vergi kabahatleri
Tax misdemeanors in terms of the general theory of misdemeanor
475342 YASEMİN CANGÜLOĞLU 2017 Vergilendirmede etkinlik ve mükellef hakları bakış açısıyla büyük ölçekli sermaye şirketlerinde vergi incelemesi
Tax audit in companies with share capital from the viewpoint of effectiveness in taxation and taxpayer rights
495784 OZAN ÖZTÜRK 2017 Bir vergi tekniği yöntemi olarak kaynakta vergileme
Taxation at source as a method of taxation technique
470282 MEHMET YÜCENURŞEN 2017 TMS/TFRS ve VUK çerçevesinde ölçüm esasları ve finansal tablolar üzerine bir inceleme
Evaluation in framework of TAS/TFRS and tax procedure code and an investigation on financial tables
460561 HAKAN BAY 2017 Türk vergi sisteminde vergi erozyonuna yol açan uygulamalar ve vergilendirme ilkeleri bakımından değerlendirilmesi
The practices leading to tax erosion in turkish tax system and its evaluation in terms of taxation principles
469687 DUYGU ŞENGÜL ÇELİKAY 2017 Kurumsal yönetim uygulamalarının vergiden kaçınma davranışı üzerindeki etkileri: Borsa İstanbul işletmeleri üzerine bir inceleme
The effects of corporate governance practices on tax avoidance behavior: An investigation on Borsa İstanbul enterprises
470393 ÖZGE ÖNKAN 2017 Vergi incelemelerinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları (İzmir ili uygulaması)
Problems arising in tax audits and its solutions (İzmir province application)
459506 MURAT ÖZDEMİR 2017 Vergi davalarında adli muhasebenin öneminin uygulamalı bir analizi
An applied analysis of importance of forensic accounting in tax cases
460633 FURKAN BEŞEL 2017 Türkiye’de vergi denetiminin ekonomik ve hukuki etkinliği
Economic and judicial efficiency in tax audit in Turkey
483150 ERKAN ERTÜRK 2017 ÇUŞ’lardaki vergi planlamasına karşı geliştirilen politikalar: Türkiye’de faaliyette bulunan ÇUŞ’ların vergi yüklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Policies developed against tax planning in MNC: A research on determination of tax loads of MNC operating in Turkey
485386 ERDİNÇ YILMAZ 2017 Türk Vergi Hukukunda uzlaşma kurumu ve alternatif bir çözüm önerisi
The conciliation institution in Turkish Tax Law and an alternative solution suggestion
464385 NİHAN KURTULMAZ 2017 Özel Hukuk sözleşmelerinin Vergi Hukukunda geçerliliği
Validity of Private Law contracts in Tax Law
469569 BERRAK GÖKMEN KAYA 2017 Gelir bölüşümü ve vergi adaletsizliği bağlamında eğitimde kamu finansmanı gerekliliği
Necessity of public funding in education in the context of income distribution and tax injustice
465732 OSMAN EŞGİN 2017 Ortaklıklarda tasfiye işlemlerinin Türk vergi sistemi açısından değerlendirilmesi
An evaluation of liquidation procedures of partnerships in Turkish tax system
475948 BEGÜM DİLEMRE ÖDEN 2017 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk Vergi Hukukuna etkisi
The effect of The European Court of Human Rights Judgement on Turkish Tax Law
465742 İSMAİL PAMUK 2017 Türk vergi hukukunda özel inşaat işlerinin vergilendirilmesi
Taxation of private construction works in Turkish tax law
483113 DUYGU KURT EROL 2017 Katma değer vergisi tevkifatına tabi işlemlerde iade, yaşanan sorunlar ve bir uygulama
Tax refund in subject of the value added tax witholding process, the difficulties and a practise
487325 FERİDE BAKAR TÜREGÜN 2017 Şirketlerde vergi riski yönetimi: Türk vergi sistemi açısından bir değerlendirme
Tax risk management in companies: An evaluation in terms of turkish tax system
458701 ALİ KEMAL GAYGILI 2017 Türkiye’de vergi cezası, denetimi ve uzlaşma oranları üzerine optimal vergi stratejisi
Optimal tax strategies on the rate of tax penalty, auditing and settlement in Turkey
476521 HASAN ORAL 2017 Katma değer vergisinde indirim mekanizması
Reduction macanizm in tax value added tax
458564 CEYHAN İNALTONG 2017 Katma değer vergisi uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri
Implementation of value added tax, problems and recommendations
458601 ABDULLAH ÖMERCİOĞLU 2017 Montesquieu paradoksu çerçevesinde vergi demokrasisinin incelenmesi
An exami̇nation of tax democracy in the Montesquieu paradox framework
469826 SİBEL MUTLUCAN SAYIN 2017 Transfer fiyatlandırması: Uluslararası vergilemede bir çözüm yöntemi olarak peşin fiyatlandırma anlaşmaları
Transfer pricing: Advance pricing agreements as a solution ethod in international taxation
469282 İREM İLALAN 2017 OECD ülkelerinde kadın işgücüne katılımı: Ekonomik kalkınma ve vergi yükü açısından analizi
Female labor force participation at OECD countries: An analysis in terms of economic development and tax burden
482052 ÖNDER ÇALCALI 2017 Mali yerelleşme ve yerel vergi geliri performansı ilişkisi: Doğu Karadeniz bölge belediyeleri üzerine bir uygulama
The relationship between fiscal decentralization and local tax revenue performance: An implementation on municipalities in the eastern Black Sea Region
471081 BURÇİN GÖZLÜKLÜ 2017 TMS/TFRS’lerdeki değerleme ilkeleri ve vergi sistemi ile yakınsama olanaklarının araştırılması
Measurement rules within the context of TMS/TFRS rules and elaborating on the possibility for the convergence of those rules with the Turkish tax laws
492951 ERSİN KAPLAN 2017 Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesi
Taxation of intellectual property rights
461983 CEM ÜSTÜNER 2017 Türkiye’de otomotiv sektörünün gelişmesi ve rekabet gücü kazanması açısından vergi politikalarının yeri ve önemi
The importance of taxation policies on gaining competitive power and development of automotive sector in Turkey
475758 GAZİ SONKUR 2017 Türkiye’de seçim ekonomisi uygulamalarının vergi politikaları üzerindeki etkisi
Influence of election economy applications on tax in Turkey
482030 ZEYNEP AĞDEMİR 2017 Vergi, sınıf ve isyan: 16.-18. yüzyıllarda İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda vergi isyanları
Tax, class and revolt: Tax revolts in the 16.-18. centuries England, France and Ottoman Empire
488989 İCLAL DAĞLIOĞLU ŞANLI 2017 Sürdürülebilir kalkınma perspektifinden yenilenebilir enerjiye yönelik vergisel teşvikler: Türkiye ve Avrupa Birliği karşılaştırması
Tax incentives for renewable energy in the perspective of sustainable development: Turkey and the European Union comparison
480763 HÜSEYİN KUTBAY 2017 AR-GE faaliyetlerine yönelik uygulanan vergi teşviklerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerde ekonometrik bir analiz
Effects of tax incentives implemented for R&D activities on economic growth: An econometric analysis for Turkey and selected countries
435939 ABDULLAH ARIKAN 2016 Kamu alacaklarının iflas yoluyla takibi ve iflasın ertelenmesinin kamu alacaklarının tahsiline etkisi
Bankruptcy procedure of public claims and the affect of postponement of bankruptcy
438214 İSKENDER ÖZSARI 2016 Vergi Hukuku açısından düz oranlı vergi sistemi
Flat-rate tax system in Tax Law
431373 ZEYNEP TOPKAN 2016 Gönüllü vergi uyumu ve Türkiye’de Gelir İdaresinin rolü
Tax compliance and Revenue Administraiton’s role of Turkey
427295 HIDIR ERDEMİR 2016 Vergi kaçakçılığı
Tax evasion
435290 EMRAH BERK ŞAMCI 2016 Türkiye’de vergi denetimi ve vergi kayıp-kaçaklarının önlenmesi yönünden vergi denetiminin rolü: Pendik Uygulama Denetim Müdürlüğü örneği.
Tax audits in Turkey and the role of tax audits in the prevention of tax losses and tax evasions: Case of Pendik Tax Audit Directorate.
443503 GÖKHAN ERASLAN 2016 Vergi mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de vergi adaleti üzerine bir değerlendirme
426171 DOĞANCAN AKATA 2016 Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargı aşamalarında çözümünün karşılaştırılması ve 2010 yılı sonrası İzmir İli örneği
Comparison of tax dispute settlement of administrative and judicial process and after year in 2010 İzmi̇r sample
447550 NECAT BATUR 2016 Adli vergi suçları
Criminal tax offenses
446953 GAMZE TOSUN 2016 Zararlı vergi rekabeti kapsamında vergi matrahı aşındırması ve sınır ötesi kar aktarımı uygulamalarının değerlendirilmesi
Harmful tax competition and erode the tax base within the scope of cross-border profit transfer evaluation of the application
451670 ELİF AKKOÇ 2016 Türk Vergi Hukukunda pişmanlık ve ıslah
Penitenence and rectification in Turkish Tax Law
448157 HATİCE MERVE TEKÇE 2016 Mükelleflerin kayıtdışı ekonomiye yönlenme nedenleri: OSTİM organize sanayi örneği
The reasons behind the tax payer’s preferences for shadow economy (a case study conducted in OSTİM industrial zone)
429587 ERTUĞRUL SADIÇ 2016 Vergi uyuşmazlıklarında tebligat usulü
Notification procedure for tax dispute
434424 AYŞE GÜL ŞAHİN 2016 Vergi kaçakçılığının toplum tarafından bir suç olarak algılanıp algılanmadığının tespitine ilişkin bir araştırma
A research regarding to the determination of whether or not tax dodging is perceived as a type of offense by society
447907 PINAR PARLAK 2016 Türk vergi sisteminde vergi kayıp ve kaçaklarını azaltıcı etkileri bakımından denetimin etkisi
The influence of auditing within the turkish tax system in terms of its effects of reducing tax loss and evasion
447918 ZEKİYE NUR ÖZKAN KERİMOĞLU 2016 Vergi Hukukunda uzlaşma sisteminin incelenmesi
Evaluation of reconcilement in Tax Law
441268 FİLİZ ASLAN 2016 Vergi mükelleflerinin vergi karşısındaki davranışları: Diyarbakır ili örneği
The behaviour of taxpayersabout taxation: An example of Diyarbakır city
447897 MUSTAFA DEMİREL 2016 Vergi hataları ve düzeltme yolları
453172 SELDA TANER 2016 Vergi Hukukunda takas
Set off in Tax Law
447778 ENSAR KUMBAŞLI 2016 Vergi bilinci ve vergi ahlakının gelişmesinde maliye bölümü eğitiminin rolü
The role of department of public finance training in the development tax awareness and morale
447899 KASIM ÇİFTÇİ 2016 İnşaat işlerinin muhasebeleştirilmesinde VUK ve TMS karşılaştırması
Supervision of construction accounting transactions VUK and UMS comparison
458583 EMRAH KAHRAMAN 2016 Vergi ve vergi cezalarının mükellefler üzerindeki etkisi ve bir araştırma: İstanbul ili örneği
The effect of tax and its punishments on paxtayers and a research: İstanbul city example
436857 HAKAN ERDEM 2016 İndirimli orana tabi konut teslimlerinde KDV iadesi
VAT return in delivering of housing subjected to reduced rate
428235 CANER KOYUNCU 2016 Anayasa Mahkemesi kararları ışığında anayasal vergilendirme ilkeleri
The principles of constitutional taxation in the light of Constitutional Court decisions
429563 SEMİH ASA 2016 Türk vergi sisteminde vergiyi doğuran olayın kavranması
Understanding the cause of taxation in the Turkish tax system
433732 ÖMER AKKARA 2016 Yükseköğretim öğrencilerinin vergi olgusuna yönelik algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği
Perceptions of higher education students towards tax concept: The case of Çanakkale Onsekiz Mart University
425602 İLKNUR ERGÜN 2016 Vergi ahlakı: Uygulamalı örnek (Tekirdağ örneği)
429418 ALİ RIZA AZMAZ 2016 Türk vergi sisteminde mükellefin hakları ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the taxpayer rights and obligations in the Turkish tax system
426371 ZAFER TÜFEKÇİ 2016 Türkiye’de vergi denetiminin örgütlenmesi: 646 sayılı KHK öncesi ve sonrası
The organisation of tax inseption in Turkey: before and after statutory decree no 646
451452 İLKER AKTAŞ 2016 Vergi Usulü Hukukunda tebliğ
Communique of Tax Procedural Law
439133 EREN AYBİRDİ 2016 A comparative study between Turkish tax laws and international accounting standards: How do deferred taxes affect profit?
Türk vergi kanunları ve uluslararası muhasebe standartları arasında karşılaştırmalı bir çalışma: Ertelenmiş verginin kara etkisi
430597 OSMAN GÖKDOĞAN 2016 İhracatta KDV iade sisteminin incelenmesi ve bir uygulama
Export VAT refund system and an application
427293 EMRE ÖZDEMİR 2016 Maddi duran varlıkların Vergi Kanunları ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre karşılaştırılması
Tax law of tangible assets Turkey Accounting/Financial Reporting Standards comparison
431367 OSMAN ALA 2016 Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, yargısal çözüm yolunun Edirne Vergi Mahkemesi örneğinde değerlendirilmesi
Solution ways of tax conflicts, evaluation of judicial solution way in Edirne Tax Court example
423221 MERVE KOCABIÇAK 2016 Vergi mahremiyeti hakkı
The tax privacy right
451857 HASAN ALİ ÇAKMAK 2016 Meclis-i Âlî-i Hazâin’in teşkilat yapısı ve faaliyetleri
Bureaucratic structure and deliberations of High Council of Tresuries
427294 SEHER AYDIN 2016 Vergi Hukuku ve TMS yönünden maddi duran varlıklarda amortisman konusunun karşılaştırmalı incelenmesi ve muhasebesi
Comparative analysis and accountancy of depreciation on real assets with respect both to taxation law and Turkish Accounting Standards
429885 BURAK SARI 2016 Türkiye’de tarım kesiminde vergi uyumu, vergi bilinci ve tarım kesiminin vergilendirilmesi: Malatya merkez ilçe örneği
The level of tax compliance and tax consciousness of agricultural sector and taxation of agricultural sector in Turkey: The case of central discrict of province of Malatya
445629 SERAP SAĞIR 2016 Optimal auditing for tax evasion
Vergi kaçakçılığı için optimal denetim
446950 CEMAL BARAN BAŞOK 2016 Uluslararası vergi anlaşmalarının yorumlanması
Interpretation of international tax treaties
449543 ALİ RIZA ÜLKER 2016 Vergi yargısında yürütmenin durdurulması müessesesi ve hukuki sonuçları
Stay of execution tax judgement and legal conclusions
442893 CEMALETTİN DANACI 2016 Elektronik imzanın hukuki niteliği ve Vergi Hukukunda kullanılmasının değerlendirilmesi
The legal nature of electronic signature and evaluation of the use of it in Tax Law
441484 GÜZİN ŞENOL 2016 Türkiye’de katma değer vergisinde ihracat istisnası ve ekonomiye etkisi
Export exception at value added tax i̇n Turkey and its economic effect
447751 ÖZDEN ŞEN 2016 Türk vergi sisteminde ücretlerin kaynakta kesinti yöntemi ile vergilendirilmesinin değerlendirilmesi
Analyzing the practice of taxation of the wages by the witholding at source method in Turkish tax system
438213 MÜSLÜM GÜMÜŞ 2016 Türk vergi yargısının Eskişehir ili örneğinde etkinliğinin araştırılması ve değerlendirilmesi
An analysis and assessment of the effectiveness of the Turkish tax trial in the sample of Eskişehir city
449884 EBRU DENİZ TAN BAĞIŞ 2016 İhracatta KDV istisnası, iadesi ve müteselsil sorumluluk
VAT exemption, return and joint liability in export
440982 ERTUĞRUL ÇEKİN 2016 Türk Vergi Hukukunda mücbir sebep
Force majeure in Turkish Tax Law
443414 METİN AKÇA 2016 Özel okullara uygulanan vergi indirimi ve teşviklerin okullaşma oranına etkisi hakkında yönetici görüşleri
The incenti̇ve effects of tax cuts and the enrollment rate appli̇ed to private schools
454419 RABİA TUĞBA EĞMİR 2016 KOBİ’lere yönelik teşviklerin KOBİ’lerin vergisel davranışlarına etkisi: Afyonkarahisar örneği
The effect of incentives for SME’s to the taxational behaviours of SME’s: Case of Afyonkarahi̇sar
457422 RESUL ARSLAN 2016 Vergi kaçakçılığı suçu
Tax evasi̇on cri̇me
446802 DİLŞAD ESRA ÖZKAN 2016 TMS 12 gelir vergileri standardına göre ertelenen vergi uygulaması ve Türk Vergi Mevzuatı ile etkileşiminin incelenmesi
Deferred taxation in accordance with IAS 12 income taxes and analysing of interaction with Turkish Tax Legislation
423335 UĞUR ERDOĞAN 2016 Motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında alternatif yöntemler
Alternative methods in motor vehicle tax implementation
423283 GÖKBEN AYDIN 2016 Finansal tablolarda finansal varlıkların değerlemesi: Vergi Usul Kanunu ve Türkiye muhasebe standartları açısından karşılaştırılması
Comparison of financial assets in financial statements under Tax Procedures Law and Turkish accounting standards
445877 AYSEL CAN 2016 Muhasebe meslek mensuplarının UFRS / TFRS’ye bakış açıları ve meslekteki farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma
A research on viewpoints of accounting professionals to IFRS/ TFRS perspectives and their professional level of awareness
431332 MEHMET USTA 2016 İhracattan doğan KDV iade sürecinin başarısını etkileyen faktörler: Yeminli Mali Müşavirler üzerine bir araştırma
Factors affecting the success of export related VAT refund process: A study on sworn-in certified public accountants
425260 SEMİH AKÇA 2016 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlemlerinin Vergi Usul Kanunu ve Türkiye muhasebe standartları 11 açısından muhasebeleştirilmesine yönelik bir uygulama
An application towards the accounting of the construction and repair operations in term of the Tax Procedure Law and the Turkish accounting standards 11
438346 GÜLTEKİN GÖGEN 2016 İnşaat işletmelerinde gayrimenkul yatırım ortaklığı vergisel avantajları ve muhasebeleştirilmesi
In construction company, real estate investment, tax advantages and be recognized
434435 AHMET AYOTUZ 2016 Türkiye’de yeminli mali müşavirlerin ve kamu vergi denetçilerinin vergi denetimindeki işlevlerinin kıyaslamalı olarak incelenmesi
A comparative analysis of the functions of chartered accountants and public auditors in tax auditing
448683 MURAT ÜNLÜ 2016 Yargı kararları ışığında anayasal vergilendirme ilkeleri
The judicial decisions i̇n the consideration of constitutional taxation principles
430578 CİHAN AYGÜL 2016 Türkiye’de ihracatta KDV iadesi uygulaması: Yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri
429749 FATİH DİNÇSOY 2016 Political economy of tax evasion under probabilistic voting
Olasılık oylama modeli ile vergi kaçırmanın politik ekonomisi
422633 ERDEM DİBEK 2016 Sağlık hizmetlerinden memnuniyet ile vergi tutum ve davranışları arasındaki ilişki
Relationship between level of health care satisfaction and tax attitudes and behaviors
440979 MURAT GÜNGÖR 2016 Anonim ve limited şirketlerde kanuni temsilcinin vergi Hukukundaki sorumluluğunun 5766 sayılı Kanun açısından değerlendirilmesi
Evaluation of liability of legal representative in joint stock and limited companies from Law no 5766’s point of view in taxation law
435446 NURHAYAT BARIŞÇIL 2016 Türk gelir vergisinde dar mükellefiyet
Limited liability in Turkish income tax
448025 YUSUF VARLI 2016 Türkiye’ de e-muhasebe uygulamaları ve vergi denetimine etkisi
Turkey effect of e-accounting practice and tax audit
425598 MUSTAFA ÇELİK 2016 KDV tevkifatı ve inşaat işleri uygulaması örneği
Withholding mechanism in Value Added Tax and an example of witholding in construction applications
426179 METİN ÖCAL 2016 İhracatta KDV iade sistemi
Vat rebate system of export in Turkey
447920 BERNA DEMİRAL 2016 Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelerin vergi istisna ve uygulamaları, Ar-Ge desteği
The companies’ those are making their activities ontechnoparks tax exemptions and applications, R&D consolidation
428697 CENGİZ BOZO 2016 Türkiye’de vergi denetimi
Tax audit in Turkey
447915 İPEK YAYLALI 2016 Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Vergi Usul Kanunu Değerleme Esaslarının İncelenmesi ve Bir Uygulama
Certificate of appraisal measures Turkey Turkish Accounting and Financial Reporting with the examination of the relationship between the valuation metrics the tax code and an application
431308 METİN ALTİNBAŞ 2016 İnşaat sektöründe indirimli orana tabii konut teslimine ait KDV iade sistemi sorunlar ve çözüm önerileri
Value-added tax refund system pertaining to housing delivery subjeckt to reduced rate in construction sector:Problems and suggestions for solution.
423647 MUHARREM ÇAKIR 2016 Uluslararası vergi planlaması ve Türkiye uygulamaları açısından değerlendirilmesi
International tax planning and evaluation of Turkey applications
435291 AHMET ÇETİK 2016 Mal ve hizmet ihracı ile ihraç kayıtlı satışlarda KDV uygulaması ve iade süreci
Application of VAT and reimbursement process in goods and services exports and export-registered sales
449887 DUYGU SEVİN 2016 Türkiye’de gelir dağılımı ve vergi politikaları
Ncome distribution in Turkey and tax policies
458574 ÇAĞDAŞ KARABACAK 2016 Maddi duran varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na göre incelenmesi ve vergi mevzuatıyla karşılaştırılması
Review of fixed tangible assets according to Turkish Accounting Standards / Turksih Financial Reporting Standards and comparison with tax legislation
457464 MAHMUT AKİF GÜVEN 2016 Türkiye ve bazı OECD ülkelerinde vergi harcamalarının karşılaştırmalı analizi (2006-2015)
Comparative analysis of tax expenditures in Turkey andsome OECD countries (2006-2015 years)
445847 AYSEL DOĞAN 2016 İkili gelir vergisi, Türkiye’deki durumu ve uygulanabilirliği
Dual income tax: Status and viability of the dual income tax in Turkey
445836 YUNUS EMRE AYDINBAŞ 2016 Sosyal bir olgu olarak islâm’da vergi adaleti üzerine bir inceleme
An evaluation on tax justice in islam as a social phenomenon
447804 İHSAN KAYMAK 2016 Avrupa Birliği Hibe Fonlarının vergi gelirleri üzerindeki etkisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibeleri örneğinde bir değerlendirme
Effect of grant fonds of European Uni̇on on tax incomes; Analyse of sample of grant funds of Agri̇culture and Rural Development Support Instution
454325 ERGÜN ERGENÇ 2016 Konut yapı kooperatiflerinde muhasebe düzeni ve bir uygulama
Accouting scheme at housing construction cooperatives: An application
458588 MELİKE CEYLAN 2016 Sermaye şirketlerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatı açısından incelenmesi ve muhasebesi
Evaluation and recognition of processes of merger and demerger in stock corporations with regard to Turkish Commercial Code and tax legislation
430606 MUHAMMED SAİD GURLAŞ 2016 Jenerasyon teorisine göre X ve Y kuşakların örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti farklılıklarının incelenmesi; kamuda vergi dairesi çalışanları üzerine bir araştırma
According to generation X and generation Y theory of organizational commitment, study of job satisfaction and intention to leave the differences; a research on the tax office in the public employees
443500 GAMZE ÇİMEN 2016 E-maliye uygulamalarının vergilemede iktisadilik ilkesi bakımından değerlendirilmesi ve vergi uyumuna etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması
430568 ERCAN BAY 2016 Yabancı para birimiyle kayıt sisteminin vergi matrahı ve mali tablolara etkilerinin değerlendirilmesi
Effect of book keeping in foreign currency on tax calcaulation and financi̇al statements
429706 HANDAN ALTINTAŞ 2016 Kamu kurumlarında çalışan performansının değerlendirilmesi ve motivasyonuna etkisi üzerine vergi dairelerinde bir araştırma
A research on tax offices about the performance assessment of government authorities and its effects on staff motivation
430577 GÖNÜL AYDIN 2016 Finansal tablolarda maddi duran varlıkların değerlemesi: Vergi Usul Kanunu ve Türkiye muhasebe standartları açısından karşılaştırılması
The valuation of tangible assets in the financial statements comparison in terms of Tax Procedures Law and Turkish accounting standards
448665 DERMAN ÖCAL 2016 41 No. lu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41), Vergi Usul Kanunu ve tekdüzen hesap planı açısından küçük ve büyükbaş canlı varlıkların muhasebeleştirilmesi ve değerleme işlemi
Small and great cattle biological assets valuation and accounting in accordance with Turkish accounting standard (TAS41) 41, Tax Procedure Law, the uniform chart of accounts
430559 MEHVEŞ EYLÜL AYRAL 2016 Stok maliyet yöntemlerinde Vergi Usul Kanunu ve TMS-2 stoklar standartı uygulamalarının karşılaştırılması ve iki işletme uygulaması
431293 FATMA ÇAKIR 2016 Üretim işletmelerinde maddi duran varlıkların (TMS16) ve Vergi Usul Kanunu kapsamında değerlemesi
IAS16 and evaluation in the context of the Tax Procedure Law of tangible assets in manufacturing business
502107 SEFA ÖZBEK 2016 TMS 37 karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar standardı ile Türk Ticaret Kanunu ve vergi kanunlarının karşılaştırılması ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde uygulaması
Comparison of TAS (Turkish Accounting Standards) 37 provisions, contingent liabilities, contingent asset standards with Turkish Trade Law and tax law, their application to the companies publicly traded in Istanbul Stock Exchance
429865 ELİF CEREN ÇELEBİ 2016 Vergi bilinci ve vergiye bakış açıları: Zonguldak ilinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler üzerine uygulama
443244 GÖKHAN TERZİ 2016 İthalatta katma değer vergisi matrahının belirlenmesi
Determination of value added tax base on import
442892 ÖZMEN ALTUN 2016 Elektronik ticaret, elektronik ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulaması
Electronic commerce, taxation of electronic commerce and Turkey case
425349 VEYSEL GÜMÜŞ 2016 Türk vergi hukukunda mali yaptırım gerektiren vergi suç ve cezalarının (vergi kabahatlerinin) hukuki rejimi
The legal regime of the tax misdemeanors in Turkish tax law
453268 AYŞE ARMAĞAN 2016 Yargı kararları ışığında Türkiye’de vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele ve alternatif çözüm arayışları
Tackling with tax avoidance and evasion in the light of jurisdictional decisions in Turkey and searching for an alternative solution
450055 ERCAN SARICAOĞLU 2016 Türk Vergi Hukukunda vergi suç ve kabahatleri bakımından yorum ve ispat
Interpretation and proof in terms of tax misdemeanors and crimes in Turkish Tax Law
437137 EYYUP İNCE 2016 Türk vergi sisteminde vergi iadeleri
Tax refunds in the Turkish tax system
422917 TUĞÇE KARAÇOBAN GÜNEŞ 2016 Türk Vergi Usul Hukukunda re’sen araştırma ilkesi
The principle of ex officio in the Turkish law of tax procedure
436864 SALİH POLAT 2016 Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları üzerinde vergi ahlâkı ve vergi adaleti algısının etkisi: Kurumsallaşmanın aracılık rolü ve KOBİ’ler üzerinde bir araştırma
Effects of tax moral and tax justice perception on corporate social responsibility practices: The mediation role of institutionalization and a research on SMES
429845 FATİH ÖZKAN 2016 Türk vergi mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından değerleme yöntemlerinin incelenmesi: Kullanım değeri üzerine bir uygulama
427471 SERDAR AYTEKİN 2016 Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları çerçevesinde işletme birleşmeleri
Business mergers according to Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Commercial Code and Tax Laws
441460 SALİH BAYRAM 2016 Türk vergi hukukunda şirket birleşmeleri: Sorunlar ve çözüm önerileri
Corporate mergers in Turkish law problems and suggestions
428596 MEHMET TANK 2016 Türk ve Amerika Birleşik Devletleri vergi yargılama hukuklarında delillerin değerlendirilmesi
Evaluation of evidence in Turkish and the United States of America tax procedural laws
432707 ÖZLEM SÖKMEN GÜRÇAM 2016 Vergiye gönüllü uyum bağlamında mükellef hakları üzerine amprik bir çalışma
An empirical study on taxpayers’ rights in the context of voluntary tax compliance
446282 FATİH ÇAVDAR 2016 Seçilmiş ülkeler ve yeni gelişmeler ışığında Türkiye’de vergi denetimi: Sorunlar, çözümler ve yaklaşımlar
Tax audit in Turkeyin the context of selected countries and in the light of new developments: Problems, solutions and approaches
434423 MUHAMMED AZEM İBRAHİM SARIAY 2016 Entelektüel sermayenin finansal durum tablosunda raporlanması: Türkiye muhasebe standartları ve Türk vergi mevzuatı çerçevesinde bir araştırma
Reporting in the statement of financial position statements of intellectual capital: A research within framework Turkish tax legislation and Turkish accounting standards
439016 İBRAHİM ÖZMEN 2016 Tarihsel olarak vergi gelirlerinin belirleyicileri ve BRIC-T üzerine ekonometrik bir analiz
Determinants of the tax revenues in a historical context and an econometric analysis on BRIC-T countries
431442 HALİL İBRAHİM BAŞKAN 2016 Vergi denetiminin etkinliği, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Vergi Müfettişleri perspektifinden teorik ve uygulamalı çalışma
Effectiveness of tax audit, experienced problems and solutions: A theroretical and field study from the perspective of Tax Inspectors
459566 ÖMER FARUK ÖZTÜRK 2016 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişlerinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri örneği
Impact of foreign direct investment inflows on tax revenue: The case of OECD countries
448010 ABDULLAH OK 2016 Türk Hukukunda gümrük vergileri ve cezaları
Customs charges and penalties in Turkish Law
423658 NUMAN EMRE ERGİN 2016 Türkiye muhasebe (finansal raporlama) standartları ile Türk vergi mevzuatı arasındaki farkların ertelenmiş vergilere etkisi ve bist-50 şirketleri üzerinde yapılan bir analiz
The effects of the diffrences between Turkish accounting (financial reporting) standarts and Turkish tax laws on deferred taxes and an analysis on bist-50 companies
434457 AYNUR MEHDIKHANLI SHEKERJI 2016 Ekonomik entegrasyon türlerinde vergi uyumlaştırması konusunda olası Türk Cumhuriyetleri Birliği açısından teorik bir analiz
A theoretical analysis regarding tax harmonization in the types of economic integration in terms of the possible Turkic Republics Union
440977 EBUBEKİR BAŞEL 2016 Karşılaştırmalı Hukukta devletin vergilendirme yetkisi
Taxation power of state in comparative law
397661 EKREM ÖZER 2015 Türk vergi hukukunda peçeleme ve güncel örnekler
Tax veiling in the Turkish tax law and current pratices
407177 KEMAL MECİT 2015 Kabahatler Kanunu hükümleri ışığında vergi kabahatlerinde katılma ve birleşme
Participationand joiningfor tax misdemeanor in thelight of provisions of misdemeanor code
396021 MEHMET GEDİKOĞLU 2015 Türkiye’de uzlaşma mekanizmasının işleyişi ve anayasal vergileme ilkeleri açısından analizi
The functioning of mechanism of compromise in Turkey and analysis in terms of the constitutional principles of taxation
417773 ALİ EROL 2015 Vergi Hukukunda bilgi verme ödevinin sınırı olarak vergi mahremiyeti ilkesi ve sonuçları
As limits of information providing assignment of tax privacy and results in tax law
410441 İBRAHİM SAĞLAM 2015 Türkiye’de vergi incelemelerinin vergi kayıp ve kaçakları üzerindeki etkisi
The effects of tax inspection on tax losses and evasions in Turkey
407766 DENİZ AKTAŞ 2015 Bilişim alanındaki gelişmeler karşısında vergi mahremiyeti
Tax confidentiality in the face of improvement on the field of informatics
419240 HÜSEYİN ÖZDAĞ 2015 Vergilerin kanuniliği ilkesi ve Türk Vergi Hukukundaki bazı vergi kanunlarda Maliye Bakanlığı’na verilen yetkilerin değerlendirilmesi
The principle of legality of taxes and the evaluation of the authority given to Ministry of Finance in Turkish Tax Law
427292 MEDİHA KABASAKAL 2015 İdarenin vergi mükellefini denetleme yolları
The audit methods of taxpayers by the tax authority
427416 ESRA UYGUN 2015 Vergilendirme alanında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun değerlendirilmesi ve Bursa ilinde bir araştırma
The evaluation of individual appeal to the Constitutional Court i̇n the field of taxation anda a research i̇n Bursa
385500 YASİN GÖKALP VAROL 2015 Türk Vergi Hukukunda borca batık anonim şirketlerin hukuki rejimi
Judicial regime for corporations submerged in debt in frame of Turkish Tax Law
407165 VEYSEL GEGİÇ 2015 Vergi Usul Kanunu’nda yer alan idari cezaları gerektiren suçlar
Admi̇ni̇strati̇ve Procedural Law of Tax cri̇mes
413864 ERSİN SAAT 2015 Vergi yüküne karşı vergi mükelleflerinin tutumu: Kütahya örneği
Taxpayers reactions against the taxburden: Example of Kütahya
427323 MUHAMMED ÇELİK 2015 Yüksek mahkeme kararları çerçevesinde vergi tebligatı ve karşılaşılan sorunlar
Financial notification and problems in the framework of high court decisions
410408 AŞKIN CONKER 2015 Türk Vergi Hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğu
Context in responsibility of the legal representatives of the Turkish Tax Law
425247 ZAHİDE NUR SELÇUK 2015 Türk vergi yargısında istinaf
Appeal in Turkish tax law
413706 ADİL SELİM SAYIN 2015 Türk Vergi Hukukunda yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesi
Taxation of foreign transportation corporations in Turkish Tax Law
454201 AHMET TEKİRDAĞ 2015 Vergi suç ve cezaları
417647 YÜCEL ARSLAN 2015 İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesi ve muhasebesi
VAT return and accounting in transactions subject to reduced rates
394712 ERSİN KÖRPINAR 2015 Vergi Yargılama Hukukunda Vergi Usul Kanunu’nun uygulanacağı haller
Certain circumstances when the Law Of Tax Procedure to be applied during the Tax Law Proceedings
413862 RUKİYE KARACA 2015 Vergi bilinci ve vergi algısı: Kütahya ilinde ilköğretim öğrencileri üzerine bir araştırma
Tax awereness and tax perception: A survey on pri̇mary school students i̇n Tütahya provi̇nce
426106 ŞENOL GELEN 2015 Vergi denetiminde yapısal dönüşüm: Vergi Denetim Kurulu
Tax audit, the structural transformation:Turkish Tax Inspaction Board
385702 ALPASLAN DOĞAN 2015 Türkiye’de kayıt dışı ekonominin azaltılmasında vergi denetiminin yapısı, önemi ve gelişimi
Informal economy the reduction in turkey tax structure of the auditor, the importance and development
419234 EZGİ YAVUZ 2015 Vergilemede adalet ilkesi açısından Avrupa Birliği ve Türkiye vergi yapılarının karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of the European Union and Turkey tax structures in terms of fairness of taxation
426298 JALE SABBAĞ 2015 Davranışsal iktisadın mükelleflerin vergiden kaçınma eğilimleri üzerine etkisi: Isparta ili üzerine bir araştırma
Effects of behavioral economic on tax avoidance trends of taxpayers: A survey on Isparta province
423678 MEHMET ÜLKÜ 2015 Gümrük vergisi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları ve Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen idari çözüm yolları ile karşılaştırılması
Administrative solutions of the customs duty disputes and the comparison of these solutions with the administrative solutions in Tax Procudure Law
381270 BUKET ŞAHİN 2015 Mal ihracatında istisnalar ve katma değer vergisi iadeleri ve uygulama
Exceptions and value added tax refund of merchandise exports and applications
396787 ONUR SEZER 2015 Türk Vergi Hukukunda uzlaşma
Reconciliation in Turkish Tax Law
391351 MERVE ÖZTÜRK 2015 Vergi yönetimi açısından vasıtalı vergilerin Türk vergi sistemi yönünden yeri ve bu vergilerin etkinlikleri ile verimliliklerinin arttırılabilmesi için alınabilecek önlemler: İstanbul ili uygulaması
In terms of tax admi̇ni̇strati̇on, the place of i̇ndi̇rect taxes i̇n Turki̇sh tax system and the measures whi̇ch should consi̇der for effecti̇on of taxes and i̇ncreasi̇ng producti̇vi̇ty: Example of Istanbul
395223 BANU DURUKAN 2015 Vergi uyuşmazlıklarında yargısal çözüm yolları
Tax conflicts and administrative resolution ways in Turkey
427466 ÇAĞLAYAN TABAR 2015 Küresel ekonomik krizde vergi politikası önlemleri: Türkiye örneği
Tax policy measures in the global economic crisis: The case of Turkey
417660 SÜLEYMAN TARIK BALYALI 2015 Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi, muhasebesi ve karşılaşılan sorunlar
VAT wi̇thholdi̇ng subject return processing accounting and problems
398215 AYŞE GÖK 2015 Gümrük vergileri uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
Customs duties disputes and the solution methods
410409 SALİH GÜRBÜZ 2015 Türk vergi sisteminde emlak vergisi
Real estate implementation in Turkish system
391258 NAZLI KÜBRA ÇELİK 2015 Vergi Hukuku kapsamında sorumluluk
Liability under the Tax Law
405709 O. FATİH ŞEHİTOĞLU 2015 Türkiye’de toplumsal boyutuyla birey – toplum – devlet ilişkileri kapsamında vergi: Ankara örneği
Taxation in scope of individual – society – government relations with it’s social dimension in Turkey: Ankara example
440129 BİRBEN AYDIN 2015 Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları ve etkinliği
Tax disputes solution ways and efficiency
410416 MEHMET LATİF HAYDANLI 2015 Sosyolojik yaklaşımla vergi yükü üzerindeki kültürel ve politik etmenler: Tarihselliği bağlamında Türkiye analizi
Cultural and poli̇ti̇c factors on tax load with sociological approach: Turkey analysis in terms of its historicity
396059 MEHMET İLHAN 2015 Vergi mükelleflerinin vergi suç ve cezaları ile temel vergilendirme ilkelerine bakış açısının analizi: Afyonkarahisar örneği
Analysis of taxpayers’ perspective on tax crimes, tax punishements and fundamental principles of taxing: Afyonkarahi̇sar example
395876 SELDA SOYÖZ CİMBAR 2015 Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları ve uzlaşma kurumunun değerlendirilmesi
Administrative solutions of tax disputes and evaluation of compromise method
388800 ÖZGÜR KIZILTOPRAK 2015 Türkiye ve Avrupa Birliğinde katma değer vergisinin uyumlaştırılması ve vergi rekabeti açısından genel bir değerlendirme
Harmonization of value added tax in Turkey and European Union with an assesment in term of tax competition
423728 ENGİN KAYA 2015 Bütçe sürecinde parlamentonun rolü ve etkinliği
The role and the efficiency of the parliament in the budget process
415835 BAYKAL BAŞDEMİR 2015 Osmanlı vergi sisteminde öşür
Öşür in the Osmanlı tax system
376610 YELİZ DURMUŞ 2015 Veraset ve intikal vergisi ve Türk vergi sistemi içerisindeki yeri
Inheritance and transfer tax in the Turkish tax system
363818 ULVİ SANDALCI 2015 Vergi ahlakını belirleyen faktörlerin analizine yönelik bir uygulama
An application for analysis of factors determinig tax morale
393773 ABDULLAH SEVEN 2015 Transfer fiyatlandırmasında emsal bedelin belirlenmesinde yaşanan sorunların Türk vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi
Anali̇si̇ng the problems of determi̇ni̇ng arm’s length price for transfer pri̇ci̇ng i̇n frame of Turki̇sh tax legi̇slati̇on
395205 MERYEM GÜZEL ÇELİKKESER 2015 Denetimde kanıt toplama tekniklerinin vergisel açıdan önemi
The i̇mportance i̇n terms taxati̇on of the evi̇dence gatheri̇ng techni̇ques i̇n audi̇t
391698 BİLAL POLAT 2015 5411 sayılı Bankacılık kanunundaki özel ve genel karşılıklar, muhasebeleştirilmesi ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu
Special and general provisions in the Banking law no. 5411, their accounting and status in tax legislation
407027 ADEM BEKAR 2015 EFQM mükemmellik modeli ve Gelir İdaresinde Gelirin Mükemmel İdaresi (GEMİ) Projesi
EFQM excellence model and Excellent Revenue Administration (GEMI) Project in the revenue administration
395870 MERVE HOŞNUT 2015 Türkiye’de Cumhuriyet’ten günümüze vergi aflarının vergi ahlakı üzerine etkileri: Konya ili örneği
Republic of Turkey today from tax amnesties and tax effects on ethics
425060 MUSTAFA BAŞA 2015 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun vergi affı kapsamında mali açıdan değerlendirilmesi
5811 National Announcement of Certain Assets About the Economy improvement aff under tax law evaluation of the financial perspective
408821 SELİN YILMAZ 2015 Otel işletmelerinde stokların Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları açısından denetimi ve bir uygulama
Inventory auditing at hotel enterprises according to Turkish Tax Procedure Law and Turkish Financial Reporting Standards: An application
393481 CEMİL ALTUN 2015 Türk vergi sisteminde AR-GE teşviklerinin yeri ve önemi
The importance of R&D incentives in Turkish tax system
410170 AYŞE CENGİZ 2015 Sağlık hizmeti sunan işletmelerin vergisel boyutu
Health service which provides operation tax aspects
415783 HÜSEYİN AKKAYA 2015 Vergi erozyonunun Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergiler kapsamında etkileri: G20 ülkeleri ile karşılaştırma
Effects of tax evasion on taxes collected from income in Turkey: A comparison with G20 countries
381264 MEHMET ALİ VERGİLİ 2015 İhraç kayıtlı teslimlerde katma değer vergisi iadesi ve muhasebe uygulamaları
Export registered delivery value added tax refund and accounting practices
394715 SEDA YELDAN 2015 Vergi kaçakçılığı suçu
Tax evasion crime
388824 CELİL UYUMAZ 2015 TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı: Vergi uygulamalarında etkisi
IAS 11 Construction Contracts-Standard: The effect of tax applications
422448 HALENUR YILMAZ 2015 Sanayi işletmelerinde stokların akış sürecinin, VUK, US GAAP ve TMS- 2 çerçevesinde incelenmesi ve karşılaştırılması
The examination and comparisons of the flow process of inventories in manufacturing companies: The framework approach to VUK, US GAAP and IFRS-2
425063 DENİZ COŞKUN 2015 Vergi güvenlik müessesi olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda örtülü sermaye
Concealed capital in corporate tax law no: 5520 as a tax guarantee system
398206 BURCU GÜLERCİ 2015 Türk Hukukunda vergi mahremiyetinin sınırları
The limits of tax privacy in Turkish Law
410415 AHMET BURAK SOSLU 2015 Türk vergi sisteminde kat (Arsa) karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesi
Taxation on construction projects in return for flat in Turkish tax system
388860 UĞUR AYDIN 2015 Devlet teşvikleri ve muhasebeleştirilmesinin VUK ile TMS – 20 açısından karşılaştırılması
State incentives and a comparison of their accountancy with VUK and TMS – 20
388835 ESRA KÜPCÜ 2015 Vergi kanunları uyarınca ticari kazanç ile ilgili kabul edilmeyen giderlerin incelenmesi
Investigation of non deductive expenses under tax law regarding business profits
388851 KÜBRA UZUN 2015 Stokların Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerlemesi, karşılaştırmalı incelenmesi
The valuation and comparative review of inventory based on Turkish Tax Procedure Law and accounting standarts
427358 ALİCAN MERT 2015 Uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim
Arbitration on international tax disputes resolution
391646 YUNUS SANSAR 2015 Vergi Usul Kanunu ile Türkiye muhasebe standartları açısından değerleme esaslarının karşılaştırılması ve uygulama örneği
Comparison of valuation principles and practices of Turkey in terms of accounting standards, Tax Law
422217 İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR 2015 Vergi Hukukunda zamanaşımı
Statute of limitation in Tax Law
398331 NESRİN ARSLAN 2015 Şirket birleşme bölünme ve hisse değişiminin Türk vergi sistemindeki yeri
The place of combination, division, and share exchange of companies in Turkish tax system
422453 VASFİ ÇELİK 2015 Vergi uyum maliyetleri ve vergi uyumu: Konya ili küçük işletmelere bir uygulama
Tax compliance costs and tax compliance: The case of small business in Konya province
391662 BEHİYE SAVAŞ 2015 Denetimde kanıt toplama teknikleri ve vergi uygulamaları ile ilişkilendirilmesi
The evidence gathering techniques associating with audit and tax applications
388807 İBRAHİM OLGUN 2015 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması
Reduced corporate tax practice
425061 ÖMER ÇINAR 2015 Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinin vergilendirilmesi ve muhasebe uygulamaları
Taxation and accounting practices of the year to contagious construction and repair works
389863 AHAMD NAWİD NAIWAND 2015 Türkiye vergi sistemi ile Afganistan vergi sisteminin karşılaştırılması
Comparison of Afghanistan and Turkish tax system
423155 DEMET AKKAYA 2015 Trabzon alt bölgesinde şehirlerarası otobüs işletmeciliği ve özgü muhasebe işlemleri
Intercity bus management on Trabzon sub region and specific accounting transactions
407047 WALİD AHMAD SALEHZADA 2015 Evaluation of taxation in Afghanistan in comparison to Turkey
Türki̇ye ve Afgani̇stan’daki̇ vergi̇lendi̇rme poli̇ti̇kalarının değerlendi̇ri̇lmesi̇
423309 ABDÜSSAMED KOÇ 2015 İşletmelerde gayrinakdi yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması
Reporting non-cash liabilities in firms
425664 ENES SAİD ÖZTÜRK 2015 Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik muhasebe meslek mensuplarının yaklaşımları: Gaziosmanpaşa ilçesinde bir araştırma
Approaches of accounting profession members towards tax loss and tax evasion: A study in Gaziosmanpasa county
427269 YILMAZ ÇEKMEN 2015 Muhasebede hatalar, hileler ve bunların önlenmesi: Siirt, Batman ve Bitlis illerinde bulunan muhasebeciler üzerine bir araştırma
Accounting errors, frauds and prevention of them: A research on accountants in Si̇i̇rt, Batman and Bi̇tli̇s provinces
425037 SİTARE ŞEYMA AKSOYDAN 2015 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Tobin vergisi
Direct foreign investments and Tobin tax
407780 YUSUF NUSRET BARUTCU 2015 Türk Hukukunda yükseköğretimin vergilendirilmesi
Taxation on higher education in Turkish Law
413868 ARZU GÜLER 2015 Marka şehirlerin ülke turizmine ve vergi gelirlerine etkisi
The effects of brand cities on country economics and tax revenues
425110 HATİCE ÇAKMAK 2015 Uluslararası vergi rekabetinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
The effect of i̇nternational tax competition on foreign direct investment:case of Turkey
443394 SERKAN CAHYİR 2015 Türkiye’de yazılım sektörü dinamikleri ve devlet yardımları üzerine inceleme
Study on software industry dynamics and state aid in Turkey
426098 ALPER YEŞİLOVA 2015 Gümrük Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve hukuki çözüm yolları
Disputes concerning Customs Law, and legal remedies
376651 EMRULLAH YÜCEL ŞANLI 2015 TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının mevcut Vergi Usul Kanunu ile karşılaştırması ve inşaat firmalarına fayda ve zararları hakkına bir uygulama
381255 UĞUR EMRE HIZARCI 2015 Maddi duran varlıkların TMS 16 maddi duran varlıklar standardı ile VUK açısından karşılaştırmalı incelenmesi
Comparison of tangible fixed assets in Turkish Tax Laws with tangible fixed assets in Turkish Accounting Standards and research
381704 YUSUF SUNGUR 2015 Kooperatif sigortacılığının, Sigortacılık Kanunu ile Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi ve faaliyetlerinin sigortacılık tek düzen hesap planı çerçevesinde muhasebeleştirilmesi
Evaluation of cooperative insurance in terms of Insurance Law and Tax Laws and recognition of its activities within the framework of insurance uniform chart of accounts
427309 ZEYNEP DEMİRCİ 2015 Türkiye’de vergi afları ile mükellef hakları arasındaki ilişkinin incelenmesi
The investigation of relationship between tax amnesties and tax payers rights
395213 NUR KÖSE 2015 Katma değer vergisi iadelerinde tecil terkin sistemi ve muhasebeleştirilmesi
393464 ZEYNEP ÖZCAN 2015 Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde idari ve yargı aşamasının karşılaştırılması ve verginin tarafları açısından değerlendirilmesi
Comparison of the judgement and administrative stages in the solution of tax disputes and evaluation of tax concerning the parties
393781 MADİNA PASHALİEVA 2015 Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımlara yönelik teşvikler ve Orta Asya ülkeleri ile kıyaslanması
The incentives for foreign direct investment in Kyrgyzstan and their comparison with Central Asian countries
407336 FATİH ARAS 2015 Vergi Hukukunda muhasebe hilesi ve hukuki sonuçları
Accounting fraud in Tax Law and legal consequences
414594 KEVSER İMREK 2015 Türkiye’de sahte fatura kullanımının önlenmesinde SMMM’lerin rolü ve çözüm yollarının tespiti
393294 VOLKAN TOSUN 2015 İnşaat faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde vergi kanunları ve muhasebe standartlarının karşılaştırılması
Di̇fferences between tax laws and accounti̇ng standards i̇n recogni̇ti̇on of constructi̇on acti̇vi̇ti̇es
422292 SADIK MÜFİT BİLGE 2015 Osmanlı Klasik Çağı’nda (1300-1600)tarımın vergilendirilmesi ve vergileme ilkeleri bakımından incelenmesi
The taxation of agriculture and research of the taxation principles at the Classical Age of the Ottoman Empire 1300-1600
395068 İBRAHİM AVCI 2015 İhracatta uygulanan teşviklerin uluslararası pazarlamaya etkisi ve bir uygulama
The effects of export incentives on international marketing and an implementation
405589 SAMET BÜLBÜL 2015 Şirketlerin kendi hisselerini almaları ve satmalarının TTK ve TFRS açısından değerlemesi
Valuation of companies’ buying and selling their shares in terms of TCC and TFRS
410389 BURAK TEPE 2015 Vergi harcamaları ve Türk gelir vergisindeki vergi harcamalarının bütçe gerçekleşmeleri açısından değerlendirilmesi
Tax expenditures and evaluation of the tax expenditures in Turkish income tax in terms of the budget realizations
448607 SEMA YAŞAR BARAÇ GÖYMEN 2015 Nestorians, Kurds, and the state: The struggle to survive in the frontier in the late Ottoman Period, 1839-1908
Nasturiler, Kürtler ve devlet: Geç Osmanlı Döneminde hududda ayakta kalma mücadelesi, 1839-1908
381394 GÜLSÜM BESTE SUÇSUZ TİĞREK 2015 Avrupa Yatırım Bankasının desteklediği Türkiye projelerinde mali yardımlar, vergi istisnası uygulamaları ve değerlendirilmesi
Application and assessment for financial aids, tax exceptions in projects at Turkey with supported by European Investment Bank
399341 AHMET CEM PEKER 2015 The impact of charity e
ffort and transparency on the price elasticity of charitable giving
Hayır kurumlarının gayret ve şeffaflığının
bağışların fiyat elastikiyetine etkisi
389537 ARİF ŞEN 2015 Türkiye’de kayıt dışı istihdam ve vergi ilişkisi
Informal employment in turkey and its relationship with tax
398203 AYŞEGÜL BİLGİÇ 2015 Türkiye’de uygulanan vergilendirme politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkileri: 1990-2013 dönemi
The effects of the applied taxation policies on income distribution in Turkey: 1990-2013 period
410368 DERYA TABİLOĞLU 2015 Vergi Hukuku açısından doğal afetler
Natural disasters in terms of Tax Law
399363 SİBEL ULU 2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına göre aşar vergisinin kaldırılması
The abolition of the tithe according to proceedings of The Grand National Assembly Of Turkey
396813 HAKAN KARALDI 2015 Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
Treaties for the avoidance of the international double taxation
393721 MURAT UZUN 2015 Muhasebe meslek mensuplarının vergi ahlakına etkisi: Sakarya ili örneği
The effect of professional accountants on tax morale: A case study in Sakarya province
425066 TÜLİN ÖZEL GÜLBİL 2015 Transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişi
Transfer pricing in the associated people
415760 EBUBEKİR KALELİ 2015 Türkiye’de kayıt dışı istihdamın vergi gelirleri ve ekonomi üzerine etkileri
İnformal employment i̇n Turkey, aims to analyze the i̇mpact on tax revenue and the economy
407013 ADEM YILMAZ 2015 Vergi dairesi yöneticilerinde empatik eğilim düzeylerinin çalışan performansı üzerindeki etkileri
Inverstigation of empathic tendencies in the tax department manager level
405713 ÖZGE EVCİ ERALP 2015 İnternet reklamcılığından elde edilen gelirin vergilendirilmesi
Taxation of income from internet advertisiment
393723 SERDAR DUMLUPINAR 2015 Vergi denetimlerinin kayıtdışı ekonomi üzerine etkisi: Trabzon ili örneği
Tax audits effects on informal economy: Trabzon province case
417793 FATON ESATİ 2015 Küreselleşmenin uluslararası dış ticaret ve vergi politikaları üzerindeki etkisi: Makedonya örneği
The impact of globalization on international trade and tax policy: The case of Macedonia
396792 HACI MUHAMMET KEKEÇ 2015 İhracata yönelik teşvik politikaları: Seçilmiş ülkelerde teşvik politikalarının analizi
Export – oriented incentive policies: Analysis of incentive policies in selected countries
407179 SEDA YILMAZ 2015 Vergileme – demokrasi ilişkisi kapsamında vergiye ve siyasal katılıma ilişkin karşılaştırmalı bir analiz
A comparative analysis on political participation within taxation – democracy relation
391287 MUHAMMED MUSTAFA ERBAŞ 2015 Tavukçuluk işletmelerinde Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları-41 kapsamında ürün maliyet hesaplamaları, muhasebeleştirilmesi ve uygulama
Calculation and recognition of product costs at the chicken campanies in regard to Tax Law and IAS 41 and an implementation
381930 ABDURRAHMAN GÜMRAH 2015 İşletme birleşmelerinin TFRS-3, TTK ve vergi kanunları açısından değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da bir inceleme
The evaluation of mergers in terms of TFRS-3: business combinations, Turkish Commercial Code and Tax laws: A study on borsa İstanbul
391851 ORÇUN AVCI 2015 Katma değer vergisinde sorumluluk uygulaması
Liability application in value added tax
398369 NAZİFE ELMAS 2015 Borçlanma maliyetlerinin ve kur farklarının TFRS ve TVS’ye göre incelenmesi ve muhasebeleştirilmesi
405560 FUNDA BUZ 2015 Vergi incelemesinin vergilemede verimlilik açısından değerlendirilmesi ve analizi
Evaluation and analysis of tax review in terms of productivity in taxation
417636 MEHTAP KUTLU KOCAKOÇ 2015 İhracatta KDV iadesinin hesaplanması, iade süreci ve örnek bir uygulama
Calculation of export refunds KDV, reporting, supervision, and accounted for example an application
412382 ESRA AYŞE GÜMÜŞ 2015 İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve maliyetlerin Türk vergi mevzuatı ve Türk Muhasebe Standartları (TMS) açısından karşılaştırılması ve muhasebe uygulaması
Comparison of revenue and cost resulting from construction contracts between Turkish Tax Law and Turkish Accounting Standards and an implementation
383713 BİLGEN ÖZCAN 2015 Yenilenebilir enerjide mevzuat: Mevzuat sorunlarına yönelik bir araştırma
Legislation at renewable energy: A reserach intended for the problems of legislation
398472 MURAT TEPEDELENLİ 2015 Vergi hukukunda tebligat
417534 MUSTAFA MURAT AKGÜN 2015 Elektronik ortamların insan kaynakları yönetiminde uygulanabilirliği: Vergi dairesi başkanlığında uygulama
The applicability of electronic environment in human resources management: The implementation in department of tax ation
440115 SABAHETTİN GÜLGÜN 2015 Vergiye karşı direnme biçimlerinden agresif vergi planlaması
Agressive tax planning as one of fights against the taxation
384103 BAŞAR SOYDAN 2015 Türk Vergi Hukukunda vergi incelemesi
Tax examination in Turkish Tax Law
417707 GAMZE GÜMÜŞKAYA 2015 Vergi hukukunda ispat
Proof in tax law
393500 NAGİHAN BİRİNCİ 2015 Teori ve uygulama bazında düz ve artan oranlı vergi tarifelerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of flat and progressive tax tables on the basis of theory and practice
388306 ENGİN ÖZDEN 2015 Vergi yükümlükleri ve avantajları boyutuyla dernekler, vakıflar ve bağışçıları
Associations, foundations and their donors in terms of tax liabilities and advantages
414554 DOĞU SEVER 2015 Karbon ticaretinin Türk vergi mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi
Evaluation of carbon trade in the contex of Turkish tax laws
427316 SİNAN ÇUKURÇAYIR 2015 Küresel vergi rekabeti ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yansımaları: Türkiye-AB analizi
Global tax competition and its reflections on foreign direct investments: Turkey-EU analysis
413822 SEZER ALCAN 2015 Sağlık hizmetlerinde hakkaniyet ve sağlık-ücretler ilişkisi: Türkiye üzerine bir inceleme
Equity in health care and relationship between health and wages: The case of Turkey
398456 SELÇUK TEKİN 2015 Türk Hukukunda Ar-Ge’nin teşviki
R&D incentive in Turkish Law
381660 ERKAN YÖNDER 2015 Reits in Turkey: The impact of the deviations from the global systems
Türkiye’de GYO’lar: Global sistemlerden farklılıkların etkileri
427317 ONUR ÖZCAN 2015 Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun vergilendirme açısından etkinliğinin analizi
Efficiency analysis of Ombudsman institution in terms of taxation
388906 ERSİN NAİL SAĞDIÇ 2015 Vergi gelirlerini belirleyen faktörlerin bölgesel analizi: Türkiye örneği
Regional analysis of the determinants of tax revenues: The case of Turkey
412127 DOĞAN BOZDOĞAN 2015 Hukuki güvenlik ilkesi açısından katma değer vergisinin değerlendirilmesi
Evaluation of value added tax in terms of legal security policy
407296 ALİ VOLKAN ÖZGÜVEN 2015 Vergi idaresinin düzenleme yetkisinin kapsamı ve sınırları
The scope and limits of the regulation authority of the tax administration

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.