VERGİ USUL

Özelge: Müstahsil makbuzu ile alınan malların iade edilmesi durumunda belge düzeni ve tevkifata ilişkin işlemler.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2060    18/11/2011

Konu: Müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle alınan malların iade edilmesi dolayısıyla iade faturası düzenlenmesi, yapılan tevkifatın mahsup ve iadesi.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, tarım ürünleri alım satımı işi ile iştigal ettiğiniz, müstahsillerden yapmış olduğunuz alımların stopajını peşin ödediğiniz, alınan malların bir kısmını bazen iade ettiğiniz, ancak çiftçilerin müstahsil makbuzunun kendilerine ait nüshasını genellikle kaybettiği belirtilmekte, gerçekleşmeyen bu alımlar için iade faturası düzenlenip düzenlenemeyeceği, müstahsil makbuzunun kaybedilen nüshasının iade faturası düzenlenmesine engel teşkil edip etmeyeceği, peşin ödenen verginin mahsup edilmesi ve iadesi hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir..

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Zirai Kazançta Vergileme” başlıklı 53’üncü maddesinde; “Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54’üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir.Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyip, hasılatları üzerinden vergilendirilen çiftçilerin, sattıkları zirai ürünlerin alış bedeli üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatı çiftçinin nihai vergisi olacağından, çiftçiye veya tevkifatı yapanlara red ve iadesi mümkün değildir.

Ancak, satın alınan zirai ürünün alıcı tarafından çiftçiye iade edilmesi veya satış işleminin gerçekleşmemesi halinde, alıcı tarafından zirai ürün alımı esnasında kesilerek vergi dairesine çiftçi adına yatırılan gelir vergisi tevkifatının satış işleminin gerçekleşmediğinin tevsik edilmesi halinde çifçiye red ve iade edilmesi mümkündür.

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229’uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmektedir.

Faturanın Nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin beşinci fıkrasında ise; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle alınan malların iade edilmesinden sonraki azami yedi günlük süre içerisinde tarafınızca iade faturası düzenlenmesi gerekmekte olup çiftçilerin müstahsil makbuzunun kendilerinde kalan nüshasını zayi etmiş olmaları, iade faturası düzenlenmesine engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.