SOSYAL GÜVENLİK

Hizmet Borçlanması Yapılabilecek süreler nelerdir?

Hizmet Borçlanması Nedir?

Hizmet borçlanması, sigortalıların kendi istek ve arzusu dışında, sigortalılık sürelerinin kesilmesi halinde, kesilen bu sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılmasını ifade eder.

Peki, sigortalılar hangi süreler için borçlanma yapabilir?

Sigortalıların hizmet borçlanması yapabilecekleri süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 nci maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre; Borçlanılabilecek süreler:
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü madde kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri

c) 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın)

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl)

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (4/c hariç- bu sürede prim bildirildiği için)

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri

i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011’den sonraki)

J) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri

k) 5510 md. 46 kapsamında borçlanma; Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay naspedilenler ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

l) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışacak olanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri.

m) Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler

n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri

kapsamaktadır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.