BÜTÇE

Genel Yönetimin Şematik Gösterimi

5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde;
a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri,

b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,

d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını

e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

kapsamaktadır.

Genel Yönetim, merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının şematik gösterimi aşağıda sunulmuştur.

genel yönetim merkezi yönetim mahalli idareler şematik gösterim

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.