VERGİ USUL

KDV İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI FATURA İÇİN BA FORMU DÜZELTİLECEK Mİ?

Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin tespit yapılmıştır. Mükellef bu tespit nedeniyle söz konusu sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge hüviyetindeki faturada yer KDV’yi indirilecek KDV’den çıkarmış ve ilgili dönem KDV beyannamesini bu duruma göre düzeltmiştir. Peki, mükellef sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge niteliğindeki faturaya ilişkin olarak Form Ba bildiriminde düzeltme yapacak mıdır? Konuya ilişkin olarak idareden görüş istenmiştir. İdarenin konuya ilişkin değerlendirmesi aşağıdaki gibi olmuştur: 

“Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar göre; mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilmeleri için, öncelikle bahsi geçen belgelerin gerçeği yansıtması ve kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. Bu durumda haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma tespiti bulunan mükellefler, yasal defter ve belgelerine kaydettiği mal ve/veya hizmet alışına ilişkin düzenlenen faturanın KDV tutarını ilgili dönem KDV beyannamesinden tenzil etmek suretiyle KDV beyannamesini düzeltmeleri halinde, söz konusu faturaya ait tutarın ilgili dönem Form Ba bildiriminden de çıkarılarak, bildirim formunun ilgili Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre düzeltilmesi gerekmektedir.”

Bu görüşe göre, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu yönünde tespit bulunan faturalara ilişkin KDV beyannamesinde düzeltme yapılmasının yanında Ba bildiriminde düzeltme yapılarak, söz konusu faturaların Ba bildiriminden de çıkarılarak, Form Ba’nın düzeltilmesi gerekecektir. 

Özelgenin sonuç kısmında, bu düzeltme nedeniyle özel usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir değerlendirme yer almamaktadır. Ancak özelge bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacağı, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tespitlerinin belli bir zaman alacağı dikkate alındığında, bu kapsamda form Ba’da yapılacak düzeltmeler nedeniyle ayrıca bir de özel usulsüzlük cezası ile muhatap olunacağı sonucuna ulaşılmaktadır. 

15.02.2019

Dr. Hasan AYKIN

vergidosasi.com

Konuya ilişkin özelgenin tam metni ikinci sayfada yer almaktadır.   

 

Pages: 1 2

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.