KATMA DEĞER VERGİSİ

BİNEK OTOMOBİL ALIM SATIMINDA KDV ORANI

Binek otomobil alım satımında Katma Değer Vergisi (KDV) oranı birinci ve ikinci el olması ile alıcı ve satıcıların mükellefiyet durumuna göre farklılaşmaktadır.

  • Sıfır binek otomobil alımında KDV oranı  %18’dir.
  • İkinci el binek oto alım ve satımında satıcının KDV mükellefiyeti olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden söz konusu aracın satışı %1 oranında KDV’ye tabidir.
  • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması ve işletilmesi olan mükelleflerin (sürücü kursları, araç kiralama ve taksi işletmeleri) ikinci el binek oto satışı, bu mükelleflerin binek otomobillerin alımında yüklendikleri KDV’yi KDV Kanununun 30/b maddesine göre indirim hakları olduğu için, %18 oranında KDV’ye tabidir.
  • Nihai tüketici konumundaki kişilerin araç satışı ise KDV’nin konusuna girmediğinden bu satış işleminde KDV hesaplanmaz.

İKİNCİ EL OTODA KDV MATRAHI DEĞİŞTİ

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 7104 sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 06 Nisan 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Torba Yasanın, 6 ıncı maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Bu düzenleme ile birlikte ikinci el oto ticareti ile uğraşanların gereksiz yere KDV yükü altında kalmasının önüne geçilmiştir. İkinci el oto ticareti ile uğraşan kişi, alım-satım nedeniyle ortaya çıkan fark üzerinden KDV yüklenecektir. Gerçek durumun kavranması açısından düzenleme olumludur. Düzenlemenin, KDV yükünden kaçınmak amacıyla yapılan kayıtdışı uygulamaları da azaltması beklenmektedir.

Örnek: Oto galericilik yapan A işletmesi, nihai tüketici olan Ahmet Bey’den 40.000 TL’ye bir araç satın almıştır. Söz konusu araç 20 gün sonra 48.000 TL’ye satılmıştır. Bu satışta KDV matrahı satış tutarının tamamı olan 48.000 TL değil; Satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark olan 8.000 TL olacaktır.

 

Konuya ilişkin usul ve esasları açıklayan TEBLİĞ metni için TIKLAYINIZ: 

07.03.2019

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.