VERGİ AKADEMİ

Temsilsiz Vergileme Olmaz İlkesi Nedir?

“Temsilsiz vergileme olmaz” (no taxation without representation) kuralı, verginin halkın seçtiği temsilcilerin oluşturduğu yasama organı tarafından çıkarılacak kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılmasını ifade eder.

Pek çok ülke Anayasasında vergilerin kanunla konulacağı, değiştirileceği ve kaldırılacağına ilişkin düzenleme 1215 Magna Carta’dan bu yana temsilsiz vergileme olmaz ilkesinin bir gereği ve sonucudur.

1982 Anayasasının “Vergi Ödevini” düzenleyen 73 üncü maddesinde de bu yönde açık düzenleme söz konusudur:

VI. Vergi ödevi
MADDE 73- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.”

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.