GELİR VERGİSİ

Basit Usul Mükellefi, Genç Girişimcilere Kazanç İstisnasından Yararlanabilir mi? 

Basit usul mükellefi genç girişimcilere kazanç istisnasından yararlanabilir mi? Bu konuda basit usul mükellefinin önünde iki alternatif bulunmaktadır. Bunlardan birini tercih etmek suretiyle genç girişimci istisnasından yararlanması mümkündür.

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 ini maddesi ile genç girişimcilere kazanç istisnası getirilmiştir. Maddeye göre, “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.” 

Yukarıdaki düzenleme uyarınca şartları taşıması şartıyla basit usul mükellefleri de genç girişimci istisnasından yararlanabilir. Ancak, bu süre zarfında basit usul mükellefler için GVK 89 uncu madde ile düzenlenen indirimden yararlanmaları imkanı ortadan kalkar.

Bilindiği üzere GVK 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde, ” 15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir)” hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 8 inci maddesinde ise

“(1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk Liralık indirim uygulanır.

(4) Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk Liralık indirimden birlikte yararlanamazlar.

..” açıklaması yer almaktadır..

Bu kapsamda, basit usulde vergilendirilen mükellefler ticari kazançları dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan şartları topluca taşıması şartıyla faaliyete başladığı takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanabilir.

Söz konusu istisna süresi sonrasında ise basit usulde vergilendirilmeye devam ettiği takdirde, herhangi bir süre sınırlaması bulunmaksızın, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 15 numaralı bendinde yer alan 8.000 Türk Liralık (302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2018’den itibaren 9.000 TL) indirimden yararlanılması mümkündür.

15.05.2019

vergidosyasi.com

 

 

Kaynaklar:

Gelir Vergisi Kanunu

302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

GİB,  Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün Sayı : 85373914-120[40.01.102]-E.49313 sayılı ve  22.04.2019 tarihli özelgesi

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.