KAYIT DIŞI EKONOMİ

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı 2019-2021 Yayımlandı.

2019-2021 Dönemini Kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yayımlandı. Aşağıda eylem planının mevzuat altyapısını, genel bileşenlerini ve bazı eylem örneklerini sunuyoruz. Böylece, yeni kayıt dışı eylem planında neler var? sorusunun cevabı az çok şekillenecek. Yazının sonunda yayımlanan tüm eylem planlarının linklerine de yer veriyoruz.

Son olarak, 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı 1 inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 256 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı” başlığı altında yer alan 239 uncu Tedbirde; Gelir İdaresi Başkanlığı sorumluluğunda, ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ve önerilerinin değerlendirilmesi ile geniş katılımlı bir Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planının (2019-2021) hazırlanarak uygulamaya konulması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile muhtelif tarihlerde yapılan yazışma, toplantı ve görüşmeler neticesinde, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2019-2021) hazırlanmıştır.

Eylem Planında 39 Eylem yer almaktadır. Bu eylemler, aşağıda sıralanan 5 ana bileşenden oluşmaktadır:

 • Gönüllü Uyum Seviyesinin Yükseltilmesi
 • Denetim Kapasitesinin Daha Güçlü Hale Getirilmesi
 • Mevzuatın Gözden Geçirilmesi ve Düzenlemelerin Yapılması
 • Kurumlararası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi
 • Toplumun Her Kesimine Yönelik Farkındalığın Artırılması

Daha önceki eylem planlarında olduğu gibi, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş, eylemleri izleyerek Gelir İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlayacaktır.

Sorumlu Kuruluşlar:

Eylem Planı, Gelir İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda aşağıda yer alan kuruluşlarla
koordinasyon içerisinde yürütülecek, gerek duyulan hallerde ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği yapılacaktır.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 Gençlik ve Spor Bakanlığı
 Hazine ve Maliye Bakanlığı
 Kültür ve Turizm Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı
 Tarım ve Orman Bakanlığı
 Ticaret Bakanlığı
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 Sosyal Güvenlik Kurumu
 Türkiye İstatistik Kurumu
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Planda Yer Alan Bazı Eylemler: 

 • Üç ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerinin bankalar vasıtasıyla geçekleştirilmesine yönelik düzenleme ile bu kapsamda elde edilen verilerin analizi yapılacaktır.
 • Ödemelerin nakit yerine banka kartı vb. ödeme araçları ile yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla kart kullanıcısı ve üye işyerleri nezdinde avantaj sağlayan düzenlemelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
 • Tapu işlemlerinde gerçek bedelle satış işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla söz konusu işlemlerin diğer kurumlardan alınan bilgilerle karşılaştırılarak analiz edileceği, gerçek beyanda bulunulmaması halinde ise düzeltme yapmaları gerektiği iletişim kanalları vasıtasıyla muhataplarına hatırlatılacaktır.
 • Spor müsabakaları, tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri gibi biletle girilen alanlarda e-bilet uygulaması yaygınlaştırılacak ve belirlenecek etkinliklere zorunluluk getirilecektir.
 • Şehir içi yolcu taşımacılığında hâlihazırda kullanılmakta olan kartlı taşıma sistemlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
 • Sahte belge düzenleyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının re’sen durdurulmasına yönelik idarî ve teknik düzenlemeler yapılacaktır.
 • Turizm sektöründe çoğunlukla internet siteleri üzerinden veya emlakçılar aracılığıyla gerçekleşen işletme dışı konaklama faaliyetlerinin (otel, pansiyon, günübirlik ev, vb.) ve rezervasyonların takibinin yapılması ile elde edilen çıktıların ilgili denetim birimleriyle paylaşılması sağlanacaktır.
 • Özel muayenehanesi olan doktorların özel hastanelerde yapmış olduğu işlemlere (tedavi,
  muayene, ameliyat vb.) ait Özel Hastaneler Yönetmeliği gereğince tutulması ve bildirilmesi gereken kayıt ve bilgilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak elektronik sistemlere girişlerinin yapılması ve bu şekilde kurulan sistemlerin ilgili kurumların bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.
 • Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kapsamında kayıtlı Tarımsal İşletme sayısının artırılması ve TÜKAS, Tarım Sayım İstatiği, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS), İyi Tarım Uygulamaları Sistemi (İTUBİS), Bitkisel Koruma Ürünleri Takip Sistemi ile Gübre Takip Sisteminden (GTS) elde edilen verilerin entegrasyonu sağlanacak ve başta Hal Kayıt Sistemi (HKS) olmak üzere diğer bilgi sistemleri ile paylaşılması sağlanacaktır.
 • İnşaat projesinin onayından itibaren her aşamanın izlenebilmesi için gerekli sistem ve teknik altyapı vasıtasıyla kurumlar arası veri paylaşımı ve çapraz kontrol imkânları sağlanacaktır.
 • Kayıt dışı işçi çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla kurumlar arası veri paylaşımının etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından diğer kamu kurumlarına verilmek üzere hazırlanan evrakların eDevlet Kapısı üzerinden doğrulanması sağlanacaktır.
 • Veri paylaşımına esas olmak üzere ilgili kamu kurum/kuruluşları belirlenerek, bu kurumların veri tabloları hazırlanarak diğer kurumlarla paylaşılması ve söz konusu verilerde gerekli standardizasyon sağlanması suretiyle kurumlar arasındaki paylaşım kapasitesi artırılacaktır.
 • Tarımda Millî Birlik Projesi kapsamında tarımsal verilere ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığında dinamik veri akışının gerçekleştiği analiz platformu kurulacaktır.
 • Eğitim hayatına başlayan çocuklar ile gençlere yönelik vergi ve sosyal güvenlik bilincinin kazandırılması amacıyla yarışmalar, tiyatro gösterileri düzenlenmesi ve ayrıca “vergi bilinci” ve “iş ve sosyal güvenlik” konularının Millî Eğitim müfredatına eklenmesi sağlanacaktır.
 • Nakit ekonomisiyle mücadele kapsamında, ödeme işlemlerinde banka kartları ve benzeri ödeme araçlarının kullanımının özendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Eylem planında yer alan eylemlerden hareketle, planın ana karakteristiğinin Gelir İdaresinin veri ve bilgilere elektronik ortamda erişim yoluyla mükelleflerin iş ve işlemlerinin etkin ve zamanlı takip kapasitesini artırmak ve bu suretle vergi kayıp ve kaçağını önlemek olduğu anlaşılmaktadır. 

25.05.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

Kayı Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2019-2021) PDF ortamı için TIKLAYIN.

Daha önceki eylem planları dahil tüm eylem planlarına erişmek için TIKLAYINIZ.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.