MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEF HAKLARI: DAVA AÇMA HAKKI

Dava Açma Hakkı

T.C. Anayasası gereği herkesin dava açma hakkına sahip olduğu ve idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, mükelleflerin vergi idaresinin her türle eylem ve işlemine karşı dava açkma hakkı bulunmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’na göre, mükellefler ve kendilerine ceza kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemelerinde dava açma hakkına sahiptirler. Vergi alacağını güvence altına almaya yönelik işlemler ile cebren tahsilât işlemlerine karşı mükelleflerin dava açma hakkı ise Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanununda düzenlenmiştir.

İdari çözüm yolları ile sonuç alınamaması veya doğrudan vergi yargısına başvurmak suretiyle mükellefler dava açma hakkına sahiptirler.

1 reply »

Bir Cevap Yazın