FATF

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Not: Bilindiği üzere Türkiye 1991 yılından bu yana Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) üyesidir. Bu kapsamda, FATF üyesi olan ülkeleri karapara aklama, terörün finansmanı açısından denetlemekte ve bu denetim sonucunda ülke hakkında rapor hazırlamaktadır. Bu hazırlıklar kapsamında yapılacaklara ilişkin 2016 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi aşağıdadır. Genel kapsamında hazırlıklar yapıllmış, FATF yetkilileri Şubat ve Mart aylarında Türkiye’ye yerinde ziyaret (on-site visit) gerçekleştirmişlerdir. Hazırlanacak FATF Türkiye  IV. Tur Karşılıklı değerlendirme Raporunun (Mutual Evaluation Report) Ekim 2019 FATF toplantısında (2019 October Plenary) görüşülmesi beklenmektedir. 

13.06.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com


2016/22 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Finansal sisteme karşı tehdit oluşturan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele, etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum açısından çok büyük önemi haizdir. Söz konusu suçların küresel boyutu, ulusal düzeyde yapılan mücadele yanında uluslararası işbirliğini de zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaca binaen oluşturulan ve ülkemizin de 1991 yılından itibaren üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadele etmek için uluslararası standartlar oluşturmakta; bu suçlara karşı getirilen yasal, finansal ve operasyonel tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir program dâhilinde ülkeleri değerlendirmeye tabi tutmaktadır.

FATF değerlendirmeleri ve devamındaki takip süreçleri, uluslararası standartlara uyum eksikliği bulunan ülkelerin listelenmesi ve bu ülkelere karşı tedbir alınması amacıyla dünya kamuoyuna duyurulması gibi ilgili ülkenin küresel finansal sistemdeki itibarı açısından ciddi etkileri olan yaptırımlarla sonuçlanabilmektedir.

2012 yılında güncellenen FATF standartları doğrultusunda tüm ülkeler, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile mücadele amacıyla “Ulusal Risk Değerlendirmesi” (URD) yapmak zorundadır. “FATF IV. Tur Ülke Değerlendirmeleri” olarak da ifade edilen yerinde denetimlere 2014 yılında başlanmış olup bu standartlar doğrultusunda tüm ülkeler denetime tabi tutulmaktadır.

Ülkemizin FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi 2018 yılı Ekim ayında başlayacaktır. Bu süreçte, FATF Değerlendirme Ekibi tarafından ülkemize 2019 yılı Mart ayında iki hafta sürecek olan yerinde ziyaret gerçekleştirilecek ve Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu 2019 yılı Ekim ayında yapılacak olan FATF Genel Kurulu’nda görüşülecektir.

Bu kapsamda; ülkemizin FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesini başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi, FATF değerlendirmelerine temel teşkil eden müktesebata ulusal mevzuatımızın teknik uyumunun gözden geçirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen mevzuat değişikliği de dâhil olmak üzere tüm tedbirlerin alınması, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla URD çalışmalarının yürütülmesi için Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda ve ilgili kurumların katkısı ile konuya ilişkin görev ve sorumlulukların belirleneceği “Ulusal Risk Değerlendirme Projesi ve Proje Eylem Planı” hazırlanacaktır. Hazırlanan eylem planı; MASAK tarafından ilgili kurumlara gönderilecek, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.

Çalışmaların belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında; MASAK Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, MİT Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkam, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü, Sigortacılık Genel Müdürü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısının katılımıyla “Proje Yönlendirme Komitesi” (Komite) oluşturulmuştur.

Komitenin görevleri, çalışma usul ve esasları Komite tarafından belirlenecek; sekretarya hizmetleri ve alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu MASAK tarafından yürütülecektir. Komite bünyesinde Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışma Grubu oluşturulacak, ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyede çalışma grupları da kurulabilecek; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri çalışma gruplarına dâhil edilebilecektir.

Komite tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak bilgi ve istatistiklerin zamanında ve doğru bir şekilde temini de dâhil olmak üzere her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.