sayıştay

Sayıştay Başsavcılığı, Başsavcı ve Savcıları

Sayıştay Başsavcılığı, Başsavcılık, Başsavcı ve savcılardan oluşur.

Sayıştay Başsavcısının Görevleri

Saşıytay Başsavcısının Görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Başsavcılığa intikal eden yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri savcılara havale eder.
  • İlama ilişkin yargılamaya esas raporları hazırlayan denetçiler tarafından yapılan temyiz istemini gerçekleştirir veya temyiz isteminde bulunmama gerekçesini, ilgili denetçiye bildirilmek üzere Başkanlık makamına sunar. İlamların infazını izler ve bu hususla ilgili gerekli işlemleri yapar.
  • Hakkında suç duyurusunda bulunulan sorumluların ve diğer ilgililerin durumlarını izler.
  • Sayıştayca belirtilen süreler içerisinde verilmeyen hesapları takip eder, hesabı ve istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgililer hakkında bu Kanunda belirtilen gerekli işlemleri yapar.
  • Kanunlarla ve Sayıştay Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Sayıştay Savcısının Görevleri

  • Kendisine havale edilen yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri inceleyerek düşüncesini gerekçeli olarak bildirir.
  • Oy hakkı bulunmamak üzere hesap yargılamasına katılır ve görüşünü açıklar.
  • Başsavcı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Sayıştay Başsavcı ve savcılarının nitelikleri ve atanmaları

Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. Sayıştay Başsavcısının görev süresi dört yıldır. Süresi dolan Sayıştay Başsavcısı yeniden atanabilir. Görevi sona eren Sayıştay Başsavcısı boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay savcısı olarak görevine devam eder ve boşalan ilk savcı kadrosu kendisine tahsis edilir.

Sayıştay Başsavcısı ve savcılarının aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

  • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve yüksek öğrenimden sonra mali, iktisadi veya hukuki konularla ilgili kamu hizmetinde en az onaltı yıl çalışmış olmak.
  • Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde denetim elemanlığı, müşavir Hazine avukatlığı veya daire başkanlığı ve üstü görevlerde bulunmuş olmak.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.