KAVRAMLAR

Tefecilik Suçu ve Cezası

Tefecilik Yapma Suçu Nedir?

Tefecilik, kelime anlamı olarak faizciliktik, murabahacılıktır.

Tefecilik suç ve cezası Türk Ceza Kanununun 241 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Tefecilik yapma suçu, TCK’nın “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Söz konusu ceza hükmü ile hem mali finansmana ihtiyacı olan genel ekonomik hayatı hem de mali sıkıntı içinde olan bireyin sömürülmesini engellemeyi amaçlar. 

Tefecilik suçu, kazanç sağlamak maksadıyla bir kimseye “doğrudan ödünç para verme”, “senet kırdırma” veya “kredi kartıyla pos cihazından para çekme” yollarıyla ödünç para verilmesiyle ve benzeri şekillerde oluşabilen ekonomik nitelikli bir suçtur.

Yasal yollarla kazanç karşılığı borç para verme ikrazatçılık olarak nitelendirilirken, tefecilik ikrazatçılık faaliyetinin yasadışı şekilde yapılan halini oluşturmaktadır. ikrazatçı, devamlı ve mutad meslek halinde, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendisine faaliyet izni verilen gerçek kişidir. İkrazatçılık yapan kişiler tanımda da belirtildiği üzere gerçek kişilerdir. Tüzel kişiler ise, ikrazatçı olamaz.

Tefecilik Suçu Türleri

Tefecilik suçu işlenirken kullanılan araç ve yöntemlere göre değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Günümüzde en çok karşılaşılan tefecilik suç türleri:

  • Doğrudan Ödünç Para Verme Yoluyla Tefecilik Suçu: Bir kimseye kazanç sağlamak için ileriki bir tarihte faizli bir şekilde geri ödenmek üzere doğrudan ödünç para verme yoluyla işlenir.
  • Senet veya Çek Kırdırma Suretiyle Tefecilik Suçu: Kazanç elde etme amacıyla ileriki tarihli bir senedi veya çeki vadesinden önce belli bir iskonto uygulamak suretiyle kırdırmaktır.
  • Pos Cihazı Tefeciliği: Kazanç sağlamak amacıyla kredi kartıyla pos cihazından para çekerek belli bir meblağı komisyon olarak alma şeklinde işlenir.

Tefecilik Suçuna İlişkin Değerlendirme

““Tefecilik suçu” Türk Hukukunda ilk olarak 2279 sayılı “Ödünç Para Verme İşleri Kanunu”nun 17. maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu hüküm 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu (TCK)”nun yürürlüğe girmesine kadar uygulanmıştır. Bu dönemde, özellikle “Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (90 sayılı KHK)”nin bağlayıcı olan tanımlarının gözetilmesi nedeniyle kendi içinde tutarlı ve yol gösterici içtihatlar ortaya çıkmış; bu sayede, anılan suçun uygulanmasında ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Oysa TCK’nin 241. maddesinde yeniden vazedilen suçun yorumlanmasında, 90 sayılı KHK’nin uygulanabilirliğinin kalmadığı tezine dayanılması nedeniyle -tefecilik meslek edinilmiş olsun veya olmasın- kişiler arasında gerçekleşen adi veya ticari her türlü para ödüncü sözleşmesinin suç olarak kabul edilmesine yol açan, adil ve hukuki olmayan bir durum ortaya çıkmıştır.” (Arslan) 

 

18.06.2019

vergidosyasi.com

 

 

Kaynaklar:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.