GELİR POLİTİKASI

Gelir Politikası ve İlkeleri

5018 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkelerine yer verilmiştir:

“Gelir politikası ve ilkeleri

Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeler, amaçlar, stratejiler ve taahhütler her malî yıl başında kamuoyuna duyurulur.

b) Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır.

c) Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir.

d) Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır. “

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.